Joonis 13. Tööotsijad ja töötu abiraha saajad (% tööealistest) piirkonniti seisuga 1. detsember 1994

 POLE LOETAV TEKSTI FORMAADIS