Eesti majanduse ülevaade. Oktoober 1995, Eesti Panga bülletään NR. 10/1995

Joonis 20. Töötajate jagunemine kätte saadud kuupalga suuruse järgi 1995. aastal (%, EMOR-i pereuuringu andmeil)

 POLE LOETAV TEKSTI FORMAADIS