SELGITUSED

Majanduskasvu indeks on sisemaise kogutoodangu (SKT) tulude- ja tarbimispoolse kasvuindeksi integreeritud näitaja. Nimetatud indeksid koosnevad püsiva struktuuriga ja tasandatud osaindeksitest, mis näitavad rahvamajanduse arvepidamise aluseks olevate komponentide lähendmuutujatega toimunud muutusi.

Töötuks tunnistatud isikud on töötu sotsiaalse kaitse seaduse paragrahvi 5 alusel Tööturuametis registreeritud töötud.

Mittetöötavad tööotsijad on Tööturuametis registreeritud töötud ja muud töökohata isikud, kes on töökoha otsingul või muu tööturuteenuse saamiseks kuu jooksul tööhõivetalitusse pöördunud.

Tarbijahinnaindeks - Riigi Statistikaameti (RSA) andmed tarbijahindade muutuste kohta analüüsitaval perioodil võrreldes varasema ajaga.

Tootjahinnaindeks - RSA andmed Eestis valmistatud tööstustoodangu hinnamuutuste kohta analüüsitaval perioodil võrreldes varasema ajaga. Hinnad võetakse ilma käibemaksuta ja aktsiisideta.

Ekspordihinnaindeks - RSA andmed Eesti eksportkaupade f.o.b.-hindade muutuste kohta analüüsitaval perioodil võrreldes varasema ajaga.

Krooni efektiivse reaalkursi indeks (REER) kirjeldab krooni vahetuskursi muutusi Eesti 8 peamise kaubanduspartneri valuutade ning Eesti tarbijahindade muutusi nende kaubanduspartnerite tarbijahindade muutuste suhtes. Indeks põhineb Eesti väliskaubanduskäibe struktuuril.

Kaupade ekspordi ja impordi näitajate aluseks on RSA andmed.

Välisvõlad - riigi poolt võetud ja garanteeritud välislaenude olem analüüsitava perioodi lõpu seisuga Rahandusministeeriumi andmeil.

Välisvõla teenindamise kulud - välislaenude tagasi- ja intressimaksed analüüsitaval perioodil.

Riigi- ja kohalike eelarvete andmed pärinevad Rahandusministeeriumi poolt esitatavatest riigi- ja kohalike eelarvete aruannetest.

Elussündide ja surmajuhtude arv on toodud perekonnaseisuametites registreeritud isikusündmuste aja järgi.

Nominaalpalk - keskmine brutopalk kuus ühe töötaja kohta Sotsiaalministeeriumi andmeil.

Reaalpalk - nominaalpalk taandatuna tarbijahinnaindeksiga mõne varasema aja suhtes.

Nominaalne netotulu - kuus elanike poolt keskmiselt ühe pereliikme kohta sularahas või pangaülekannete kaudu kätte saadud rahaline sissetulek. Aluseks on valikuuringu andmed.

Reaalne netotulu - nominaalne netotulu taandatuna tarbijahinnaindeksiga mõne varasema aja suhtes.

Gini koefitsient - perede netotulu jaotumuse kõvera (Lorenzi kõvera) normeeritud näitaja. 0 näitab maksimaalset võrdsust ja 1 maksimaalset ebavõrdsust.

X ja I tuludetsiili tulude suhe - perede valikuuringu valimi kogutulu alusel leitud rikkaima ja vaeseima tulurühma (kümnendiku) tuluosade suhe.

Laenude intressid - aruandekuul kommertspankades välja antud laenude kaalutud keskmised aastaintressid.

Hoiuste intressid - aruandekuu lõpul kommertspankades olnud nõudehoiuste ja kuu jooksul avatud tähtajaliste hoiuste kaalutud keskmised aastaintressid.

M0 ehk baasraha koosneb emiteeritud kroonidest ja kommertspankade vahenditest Eesti Pangas.

M2 ehk lai rahapakkumine hõlmab kogu majanduses oleva sularaha ja kõik hoiustel olevad vahendid.

Üleöölaenude intress - pankadevaheliste üleöölaenude kaalutud keskmine aastaintress.