Tabel 21. Tööturu reguleerimine 1995. ja 1994. aasta 9 kuu jooksul

  1995. a. 1994. a. Muutus (%)
Kokku kulutatud tööturu reguleerimiseks (tuh. kr.) 41898.3 43701.6 -4.1
Makstud töötu abiraha (tuh. kr.) 20925.1 26164.2 -20.0
abiraha saajaid keskmiselt kuus (tuh.) 14.2 18.6 -23.4
Kulutatud õppe korraldamiseks (tuh. kr.) 13630.1 13465.1 1.2
makstud stipendiume (tuh. kr.) 3601.4 1709.0 110.7
õppele suunatute arv (tuh.) 7.3 15.2 -51.8
Kulutatud hädaabitöödeks (tuh. kr.) 812.5 1156.2 -29.7
hädaabitöödel osalenute arv 4436    
Ettevõtlustoetuseks töötutele (tuh. kr.) 2626.7 926.3 183.6
ettevõtlustoetust saanud töötute arv 333    
Makstud toetust tööandjaile (tuh. kr.) 259.0 145.7 9.4
tööturutoetuse abil rakenduse leidnud töötute arv 93    
Tööhõiveametitesse pöördunud tööotsijate arv keskmiselt kuus (tuh.) 35.5 38.3 -7.4
sh. esmakordsed pöördujad (tuh.) 3.1 4.5 -31.4