EESTI MAJANDUSE PÕHINÄITAJAID(1)


Mõõtühik Periood Näitaja Muutus
võrreldes
eelmise
perioodiga
(%)
Muutus
võrreldes
eelmise aasta
sama perioodiga
(%)
Allikas
1. Tööstus

1.1.Tööstustoodangu müük (võrdlusperioodi püsihindades) % 01.99
-20,0 -14,7 ESA


02.99
-0,5 -11,7 ESA


03.99
15,2 -8,4 ESA
2. Tarbimine

2.1. Jaekaubandusettevõtete jaemüügi indeks (1995. a püsihindades) % 01.99
-15 5 ESA


02.99
-2 7 ESA


03.99
11 5 ESA
2.2. Autode registreerimine tk 01.99 1 585 -44,6 -9,5 ARK


02.99 2 067 30,4 10,7 ARK


03.99 4 139 100,2 63,5 ARK
3. Hinnaindeksid

3.1. Tarbijahinnaindeks % 01.99
1,2 4,6 ESA


02.99
0,3 3,9 ESA


03.99
0,5 3,6 ESA
3.2. Tootjahinnaindeks % 01.99
-0,4 -1,7 ESA


02.99
-0,1 -2,3 ESA


03.99
0,0 -2,2 ESA
3.3. Ekspordihinnaindeks % 01.99
-0,3 -2,2 ESA


02.99
0,4 -3,0 ESA


03.99
0,2 -2,7 ESA
3.4. Impordihinnaindeks % 01.99
-0,4 -1,7 ESA


02.99
0,2 -2,2 ESA


03.99
0,1 -1,8 ESA
3.5. Ehitushinnaindeks % I kv 1999
0,3 3,4 ESA
3.6. Eesti krooni reaalse efektiivse vahetuskursi (REER) indeks % 01.99
0,5 18,4 EP


02.99
-1,7 15,4 EP


03.99
-0,2 15,0 EP
4. Tööturg ja palk

4.1. Hõivatuid in II kv 1998 643 000 0,0 -0,7 ESA
4.2. Registreeritud tööta tööotsijad in 01.99 39 000 13,2 16,7 TTA


02.99 41 340 6,0 25,0 TTA


03.99 46 067 11,4 32,2 TTA
4.3. Registreeritud töötuid in 01.99 24 362 12,1 27,0 TTA


02.99 26 841 10,2 34,7 TTA


03.99 30 203 12,5 47,9 TTA
4.4. Registreeritud töötuid tööealisest elanikkonnast % 01.99 2,8 2,5(2) 2,2(2) TTA


02.99 3,1 2,8(2) 2,3(2) TTA


03.99 3,5 3,1(2) 2,4(2) TTA
4.5. Keskmine brutokuupalk kr IV kv 1998 4 389 9,4 9,0 ESA
5. Valitsussektori eelarve

5.1. Tulud mln kr 01.-03.99 5 335,7

RM


03.99 2 096,8 26,4
RM
5.2. Kulud mln kr 01.-03.99 6 764,2

RM


03.99 2 701,4 21,7
RM
5.3. Ülejääk / (-) puudujääk mln kr 01.-03.99 -1 428,5

RM


03.99 -604,6

RM
5.3. Eelarve täitmine % 01.-03.99 17,0

RM


03.99 6,7

RM
6. Väliskaubandus (põhikaubandus, korrigeeritud Eesti Panga poolt)

6.1. Eksport mln kr 01.99 2 570,7 -24,1 -11,5 EP


02.99 2 357,3 -8,3 -18,5 EP
6.2. Import mln kr 01.99 3 196,1 -23,6 -20,4 EP


02.99 3 126,7 -2,2 -26,1 EP
6.3. Saldo mln kr 01.99 -625,4 -800,6(2) -1 109,3(2) EP


02.99 -769,4 -625,4(2) -1 334,3(2) EP
6.4. Saldo suhe eksporti % 01.99 -24,3 -23,6(2) -38,2(2) EP


02.99 -32,6 -24,3(2) -46,1(2) EP

(1)Alates 1999. aastast avaldame majandusnäitajate tabelit uuenenud kujul. Iga näitaja puhul on ära toodud bülletääni koostamise ajal kättesaadavad uusimad andmed.
(2)Näitaja vastava perioodi väärtus, mitte muutus.

Allikad:
Eesti Statistikaamet (ESA)
Eesti Riiklik Autoregistrikeskus (ARK)
Eesti Pank (EP)
Riigi Tööturuamet (TTA)
Rahandusministeerium (RM)