EESTI MAJANDUSE PÕHINÄITAJAID
seisuga 25.06.99 (1)


Mõõtühik Periood Näitaja Muutus
võrreldes
eelmise
perioodiga
(%)
Muutus
võrreldes
eelmise aasta
sama perioodiga
(%)
Allikas
1. Tööstus

1.1.Tööstustoodangu müük (võrdlusperioodi püsihindades) % 04.99
-4,2 -6,8 ESA

% 05.99
-1,7 -6,4 ESA
2. Tarbimine

2.1. Jaekaubandusettevõtete jaemüügi indeks (1995. a püsihindades) % 04.99
0 4 ESA
2.2. Autode registreerimine tk 05.99 1 610 -48,0 -49,8 ARK
3. Hinnaindeksid

3.1. Tarbijahinnaindeks % 05.99
0,3 3,3 ESA
3.2. Tootjahinnaindeks % 04.99
0,0 -2,4 ESA

% 05.99
-0,1 -2,2 ESA
3.3. Ekspordihinnaindeks % 04.99
-0,2 -3,0 ESA

% 05.99
-0,4 -1,6 ESA
3.4. Impordihinnaindeks % 04.99
0,3 -1,6 ESA

% 05.99
0,1 -1,2 ESA
3.5. Ehitushinnaindeks % 03.99
0,2 2,9 ESA
3.6. Eesti krooni reaalse efektiivse vahetuskursi (REER) indeks % 04.99
-0,4 14,3 EP

% 05.99
-0,6 12,3 EP
4. Tööturg ja palk

4.1. Hõivatuid in II kv 1998 643 009 -0.0 -0,7 ESA
4.2. Registreeritud tööta tööotsijad in 05.99 44 885 -2,3 40,3 TTA
4.3. Registreeritud töötuid in 05.99 29 927 -2,5 59,4 TTA
4.4. Registreeritud töötuid tööealisest elanikkonnast % 05.99 3,4 3,5(2) 2,2(2) TTA
4.5. Keskmine brutokuupalk(3) kr I kv 1999 4 057 -4,8 11,5 TTA
5. Valitsussektori eelarve

5.1. Tulud mln kr 01.-05.99 9 899,9

RM

mln kr 04.99 2 285,5 9,0
RM

mln kr 05.99 2 278,7 -0,3
RM
5.2. Kulud mln kr 01.-05.99 11 846,0

RM

mln kr 04.99 2 533,2 -6,2
RM

mln kr 05.99 2 544,7 0,5
RM
5.3. Ülejääk / (-) puudujääk mln kr 01.-05.99 -1 946,1

RM

mln kr 04.99 -247,7

RM

mln kr 05.99 -266,0

RM
5.3. Eelarve täitmine % 01.-05.99 31,6

RM

% 04.99 7,3

RM

% 05.99 7,3

RM
6. Väliskaubandus (põhikaubandus, korrigeeritud Eesti Panga poolt)

6.1. Eksport mln kr 04.99 2 555,3 -16,2 -18,4 EP
6.2. Import mln kr 04.99 3 843,1 -11,2 -22,1 EP
6.3. Saldo mln kr 04.99 -1 287,8 -1 280,1(2) -1 806,0(2) EP
6.4. Saldo suhe eksporti % 04.99 -50,4 -42,0(2) -57,7(2) EP

(1) Alates 1999. aastast avaldame majandusnäitajate tabelit uuenenud kujul. Iga näitaja puhul on ära toodud bülletääni koostamise ajal kättesaadavad uusimad andmed.
(2) Näitaja vastava perioodi väärtus, mitte muutus.
(3) Alates 1999. aastast ei sisalda keskmine brutokuupalk ravikindlustushüvitist.

Allikad:
Eesti Statistikaamet (ESA)
Eesti Riiklik Autoregistrikeskus (ARK)
Eesti Pank (EP)
Riigi Tööturuamet (TTA)
Rahandusministeerium (RM)