EESTI MAJANDUSE PÕHINÄITAJAID seisuga 14. oktoober 1999(1)

  Mõõtühik Periood Näitaja Muutus
võrreldes
eelmise
perioodiga
(%)
Muutus
võrreldes
eelmise aasta
sama perioodiga
(%)
Allikas
1. Tööstus            
1.1.Tööstustoodangu müük (võrdlusperioodi püsihindades) % 06.99   0,2 -7,0 ESA
  % 07.99   -13,5 -6,8 ESA
  % 08.99   13,9 -0,8 ESA
2. Tarbimine            
2.1. Jaekaubandusettevõtete jaemüügi indeks (1995. a püsihindades) % 05.99   -1 1 ESA
  % 06.99   3 5 ESA
  % 07.99   -1 4 ESA
  % 08.99   -1 3 ESA
2.2. Autode registreerimine tk 06.99 1 224 -24,0 -62,6 ARK
  tk 07.99 1 522 24,3 -55,7 ARK
  tk 08.99 1 555 2,2 -38,8 ARK
  tk 09.99 1 846 18,7 -35,9 ARK
3. Hinnaindeksid            
3.1. Tarbijahinnaindeks % 06.99   0,0 3,1 ESA
  % 07.99   0,0 2,6 ESA
  % 08.99   -0,2 2,6 ESA
  % 09.99   0,2 2,8 ESA
3.2. Tootjahinnaindeks % 06.99   0,2 -2,3 ESA
  % 07.99   0,2 -2,3 ESA
  % 08.99   0,2 -1,9 ESA
3.3. Ekspordihinnaindeks % 06.99   1,0 -1,9 ESA
  % 07.99   0,2 -2,5 ESA
  % 08.99   0,5 -2,0 ESA
3.4. Impordihinnaindeks % 06.99   0,2 -0,5 ESA
  % 07.99   1,0 0,7 ESA
  % 08.99   0,2 1,1 ESA
3.5. Ehitushinnaindeks % 04.99   -0,1 2,4 ESA
  % 05.99   0,1 1,7 ESA
  % 06.99   0,4 2,1 ESA
3.6. Eesti krooni reaalse efektiivse vahetuskursi (REER) indeks % 06.99   -1,3 10,6 EP
  % 07.99   -0,5 9,1 EP
  % 08.99   0,4 8,6 EP
4. Tööturg ja palk            
4.1. Hõivatuid in II kv 1998 643 009 -0.0 -0,7 ESA
4.2. Registreeritud tööta tööotsijaid in 06.99 43 500 -3,1 49,6 TTA
  in 07.99 43 233 -0,6 50,1 TTA
  in 08.99 43 115 -0,3 51,9 TTA
  in 09.99 45 139 4,7 49,1 TTA
4.3. Registreeritud töötuid in 06.99 29 181 -2,5 66,7 TTA
  in 07.99 27 913 -4,3 62,9 TTA
  in 08.99 27 011 -3,2 67,3 TTA
  in 09.99 27 742 2,7 61,6 TTA
4.4. Registreeritud töötuid tööealisest elanikkonnast % 06.99 3,4 3,4(2) 2,0(2) TTA
  % 07.99 3,2 3,4(2) 2,0(2) TTA
  % 08.99 3,1 3,2(2) 1,9(2) TTA
  % 09.99 3,2 3,1(2) 2,0(2) TTA
4.5. Keskmine brutokuupalk(3) kr II kv 1999 4 554 12,3 9,5 TTA
5. Valitsussektori eelarve            
5.1. Tulud mln kr 01.-08.99 17 391,4     RM
  mln kr 06.99 2 583,3 13,4   RM
  mln kr 07.99 2 546,9 -1,4   RM
  mln kr 08.99 2 361,3 -7,3   RM
5.2. Kulud mln kr 01.-08.99 19 766,9     RM
  mln kr 06.99 3 029,9 19,1   RM
  mln kr 07.99 2 404,1 -20,7   RM
  mln kr 08.99 2 486,9 3,4   RM
5.3. Ülejääk / (-) puudujääk mln kr 01.-08.99 -2 375,5     RM
  mln kr 06.99 -446,6     RM
  mln kr 07.99 142,8     RM
  mln kr 08.99 -125,6     RM
5.3. Eelarve täitmine % 01.-08.99 56,2     RM
  % 06.99 8,2     RM
  % 07.99 8,2     RM
  % 08.99 7,6     RM
6. Väliskaubandus (põhikaubandus, korrigeeritud Eesti Panga poolt)            
6.1. Eksport mln kr 05.99 2 999,6 7,2 -10,6 EP
  mln kr 06.99 3 043,8 1,5 -4,9 EP
  mln kr 07.99 2 725,7 -10,5 -3,3 EP
  mln kr 08.99 2 782,1 2,1 -7,9 EP
6.2. Import mln kr 05.99 4 134,1 1,8 -16,0 EP
  mln kr 06.99 3 960,6 -4,2 -18,3 EP
  mln kr 07.99 3 947,2 -0,3 -16,4 EP
  mln kr 08.99 3 833,6 -2,9 -14,0 EP
6.3. Saldo mln kr 05.99 -1 134,5 -1 261,9(2) -1 570,5(2) EP
  mln kr 06.99 -916,8 -1 134,5(2) -1 648,7(2) EP
  mln kr 07.99 -1 221,5 -916,8(2) -1 902,4(2) EP
  mln kr 08.99 -1 051,5 -1 221,5(2) -1 437,1(2) EP
6.4. Saldo suhe eksporti % 05.99 -37,8 -45,1(2) -46,8(2) EP
  % 06.99 -30,1 -37,8(2) -51,5(2) EP
  % 07.99 -44,8 -30,1(2) -67,5(2) EP
  % 08.99 -37,8 -44,8(2) -47,6(2) EP

(1) Alates 1999. aastast avaldame majandusnäitajate tabelit uuenenud kujul. Iga näitaja puhul on ära toodud bülletääni koostamise ajal kättesaadavad uusimad andmed.
(2) Näitaja vastava perioodi väärtus, mitte muutus.
(3) Alates 1999. aastast ei sisalda keskmine brutokuupalk ravikindlustushüvitist.

Allikad:
Eesti Statistikaamet (ESA)
Eesti Riiklik Autoregistrikeskus (ARK)
Eesti Pank (EP)
Riigi Tööturuamet (TTA)
Rahandusministeerium (RM)