1999. AASTA RAHAKALENDER. OKTOOBER JA NOVEMBER

12. OKTOOBER

Riigikogu kinnitas Eesti Panga nõukogu ettepanekul panga 1999. a majandustegevuse audiitoriteks Urmas Kaarlepi ja Gordon Latimeri (PriceWaterhouseCoopers).

15. OKTOOBER

Eesti Panga presidendi määrus
pangas olulise osaluse omandamise kohta

Krediidiasutuste seaduse paragrahvi 30 lõike 3 ja paragrahvi 96 lõike 2 aluselkinnitati määrusega "Pangas olulise osaluse omandamise loa taotlemisel andmete ja dokumentide esitamise kord"ning "Pangas olulise osaluse omandamise loa taotlemisel esitatavate andmete ja dokumentide loetelu"

* * * * *

Eesti Panga presidendi määrus
krediidiasutuste seaduses nimetatud isikute vastavust kinnitavate andmete esitamise ja majanduslike huvide deklareerimise korra kohta

Krediidiasutuste seaduse paragrahvi 48 lõike 7 ja paragrahvi 49 lõike 4 alusel kinnitati määrusega "Krediidiasutuse juhtide ja sisekontrolli osakonna juhataja või revisjonikomisjoni esimehe (liikmete) usaldusväärsust, sobivust ja nõuetele vastavust kinnitavate andmete ja dokumentide esitamise ning krediidiasutuste juhtide majanduslike huvide ja majanduslike huvide konfliktide deklareerimise kord".

19. OKTOOBER

Eesti Panga presidendi määrus
krediidiasutuste avalike aruannete kohta

Lähtudes Krediidiasutuste seaduse paragrahvi 92 lõikest 2 ning paragrahvidest 90 ja 91 kinnitati "Krediidiasutuste "Avaliku aruande" koostamise kord".

Krediidiasutused esitavad "Avalikud aruanded" Eesti Panga Pangainspektsioonile elektrooniliselt tekstifailidena ning "Avalike aruannete" koosseisu kuuluvad tabelid pangastatistika ja analüüsi osakonnale elektrooniliselt Excel 97 formaadis, vastavalt määruse "Avaliku aruande" koostamise korras nimetatud avalikustamise tähtaegadele. Krediidiasutused avalikustavad ja esitavad Pangainspektsioonile "Avalikud aruanded" alates 1999. a 12 kuu kohta avalikustamisele kuuluvast "Avalikust vahearuandest".

27. OKTOOBER

Eesti Panga presidendi käskkiri
100krooniste pangatähtede raamitud poogna hinna määramise kohta

Neljakümne viiest 100kroonisest pangatähest koosneva raamitud poogna maksumusse kuulub käskkirja alusel poogna hind (4500 krooni), teenustasu (100 krooni) ning Eesti Panga poolt ostetud raami hind ühekroonise täpsusega.

28. OKTOOBER

Eesti Panga nõukogu otsus
maksete arveldustähtaegu ja viivise suurust käsitleva Eesti Panga nõukogu 1996. a 7. mai otsuse täiendamise kohta

Tulenevalt krediidiasutuste seaduse paragrahvi 87 lõikest 2 ja vastavalt Eesti Panga seaduse paragrahvi 9 lõike 2 punktile 1 täiendas nõukogu enda 1996. a 7. mai otsust selliselt, et ajavahemikus 30.-31. detsembrini 1999 täitmiseks vastu võetud maksejuhiste makseid võivad krediidiasutused arveldada nii, et raha laekuks maksjalt saajale kolme pangapäeva jooksul (muul ajal on tähtaeg kaks pangapäeva; vt EPB nr 4, 1996, lk 5).

Otsus põhineb Eesti Pangaliidu pöördumisel Eesti Panga poole, milles paluti võimaldada krediidiasutustel kasutada aasta viimast päeva täiendavate varukoopiate tegemiseks, aastalõpu seisundiraportite ettevalmistamiseks ja muudeks sellisteks meetmeteks. Arvestati ka Euroopa Keskpanga otsust sulgeda aasta viimasel päeval tema hallatav maksesüsteem ning soovitust rakendada panganduses 31. detsembril tavapärasest erinevat töörežiimi.

Eesti Panga presidenti kohustati kehtestama märgitud ajavahemikuks maksete arveldustähtaegade eeskirja täiendused.

9. NOVEMBER

Helsingis algas Euroopa Keskpanga ning Euroopa Liiduga ühineda soovivate maade keskpankade ühisseminar, mille töös osalesid ka Eesti Panga president Vahur Kraft ja asepresident Peter Lõhmus.

25. NOVEMBER

Eesti Panga nõukogu otsus
Eesti Panga Pangainspektsiooni põhikirja kinnitamise kohta

Seoses seadusandluse täienemisega ja Eesti Panga organisatsioonilise struktuuri täiustamisega ning juhindudes Eesti Panga seaduse paragrahvi 2 lõikest 5 ja paragrahvi 9 lõike 2 punktist 5, kinnitas nõukogu Eesti Panga Pangainspektsiooni põhikirja. Nõukogu otsus 1995. a 7. novembrist Pangainspektsiooni põhikirja eelmise redaktsiooni kinnitamise kohta tunnistati kehtetuks.