EESTI MAJANDUSE PÕHINÄITAJAID seisuga 30. november 1999(1)

  Mõõtühik Periood Näitaja Muutus võrreldes
eelmise perioodiga
(%)
Muutus võrreldes
eelmise aasta
sama perioodiga (%)
Allikas
1. Tööstus            
1.1.Tööstustoodangu müük (võrdlusperioodi püsihindades) % 09.99   5,4 3,3 ESA
  % 10.99   3,1 5,2 ESA
2. Tarbimine            
2.1. Jaekaubandusettevõtete jaemüügi indeks (1995. a püsihindades) % 09.99   0 7 ESA
  % 10.99   1 5 ESA
2.2. Autode registreerimine tk 10.99 1 888 2,3 -34 ARK
3. Hinnaindeksid            
3.1. Tarbijahinnaindeks % 10.99   0,2 2,8 ESA
3.2. Tootjahinnaindeks % 09.99   0,2 -1,0 ESA
  % 10.99   0,6 -0,1 ESA
3.3. Ekspordihinnaindeks % 09.99   0,4 -0,9 ESA
    10.99   3,3 3,1 ESA
3.4. Impordihinnaindeks % 09.99   1,1 2,5 ESA
    10.99   -0,1 3,1 ESA
3.5. Ehitushinnaindeks % 07.99   -0,3 1,4 ESA
  % 08.99   0,5 1,7 ESA
  % 09.99   0,4 1,5 ESA
3.6. Eesti krooni reaalse efektiivse vahetuskursi (REER) indeks % 09.99   -0,5 9,6 EP
  % 10.99   0,7 -2,7 EP
4. Tööturg ja palk            
4.1. Hõivatuid in II kv 1998 643 009 0,0 -0,7 ESA
4.2. Registreeritud tööta tööotsijaid in 10.99 45 115 -0,1 40,2 TTA
4.3. Registreeritud töötuid in 10.99 27 175 -2,0 49,4 TTA
4.4. Registreeritud töötuid tööealisest elanikkonnast % 10.99 3,1 3,2(2) 2,1(2) TTA
4.5. Keskmine brutokuupalk(3) kr III kv 1999 4 261 -6,4 8,5 TTA
5. Valitsussektori eelarve            
5.1. Tulud mln kr 01.-10.99 21 852,8     RM
    09.99 2 217,5 -6,1   RM
    10.99 2 243,9 1,2   RM
5.2. Kulud mln kr 01.-10.99 24 830,9     RM
    09.99 2 471,4 -0,6   RM
    10.99 2 592,6 4,9   RM
5.3. Ülejääk / (-) puudujääk mln kr 01.-10.99 -2 978,1     RM
    09.99 -253,9     RM
    10.99 -348,7     RM
5.4. Eelarve täitmine % 01.-10.99 72,1     RM
    09.99 7,2     RM
    10.99 7,4     RM
6. Väliskaubandus (põhikaubandus, korrigeeritud Eesti Panga poolt)            
6.1. Eksport mln kr 09.99 3 212,0 7,4 3,0 EP
6.2. Import mln kr 09.99 4 221,7 1,6 -10,6 EP
6.3. Saldo mln kr 09.99 -1 009,7 -1163,3(2) -1604,2(2) EP
6.4. Saldo suhe eksporti % 09.99 -31,4 -38,9(2) -51,4(2) EP

(1) Alates 1999. aastast avaldame majandusnäitajate tabelit uuenenud kujul. Iga näitaja puhul on ära toodud bülletääni koostamise ajal kättesaadavad uusimad andmed.
(2) Näitaja vastava perioodi väärtus, mitte muutus.
(3) Alates 1999. aastast ei sisalda keskmine brutokuupalk ravikindlustushüvitist.

Allikad:
Eesti Statistikaamet (ESA)
Eesti Riiklik Autoregistrikeskus (ARK)
Eesti Pank (EP)
Riigi Tööturuamet (TTA)
Rahandusministeerium (RM)