EESTI MAJANDUSE PÕHINÄITAJAD


12.98 12.97 11.98 Viimase 3
kuu keskmine
(09.98-11.98)
Viimase 12
kuu keskmine
(12.97-11.98)
1. Hinnad
   1.1. tarbijahinnaindeks 1,001 1,008 1,000 1,000 1,006
   1.2. tootjahinnaindeks 0,997 1,000 0,990 0,994 1,000
   1.3. ekspordihinnaindeks 0,994 1,003 0,987 0,991 1,000
   1.4. krooni efektiivse reaalkursi (REER) indeks 1,018 1,000 0,991 1,035 1,014
2. Väliskaubandus (mln kr)
   2.1. põhieksport 3 076 3 020 3 263 3 182 3 035
   2.2. põhiimport 3 857 4 863 4 565 4 670 4 537
   2.3. saldo -781 -1 843 -1 302 -1 488 -1 502
   2.4. saldo suhe eksporti -0,25 -0,61 -0,40 -0,47 -0,49
 3. Eelarve (mln kr)(1)
   3.1. riigieelarve ja kohalike eelarvete tulud 1 809 1 847 1 622 1 566 1 655
   3.2. riigieelarve ja kohalike eelarvete kulud 2 604 2 209 1 742 1 645 1 689
        sh sotsiaalsfäär 1 192 1 057 876 828 840
        majandus 421 395 372 372 340
        haldus 267 255 158 157 173
4. Tööstustoodangu müük (mln kr)
   4.1. jooksvates hindades kokku 3 224 3 098 2 861 2 794 2 873
        sh energeetika ja mäetööstus 635 701 580 481 480
        töötlev tööstus 2 590 2 397 2 281 2 313 2 393
5. Rahvastiku loomulik iive
   5.1. elussündide arv 916 929 946 998 1 017
   5.2. surmajuhtude arv 1 720 1 763 1 667 1 607 1 624
   5.3. loomulik iive -804 -834 -721 -609 -607
6. Töötute arv ja töötuse määr
   6.1. töötuks tunnistatute arv kuu lõpuks 21 729 18 313 19 229 18 195 18 524
   6.2. mittetöötavate tööotsijate üldarv kuus 34 462 30 640 32 252 31 569 31 608
   6.3. töötuid tööealisest elanikkonnast (%) 2,5 2,1 2,2 2,1 2,2
   6.4. mittetöötavaid tööotsijaid tööealistest (%) 4,0 3,6 3,7 3,6 3,7
   6.5. mittetöötavate tööotsijate osatähtsus hõivatute ja tööotsijate üldarvus (%) 5,1 4,6 4,8 4,7 4,7

(1)esialgne kokkuvõte

SELGITUSED TABELI JUURDE