1999. AASTA RAHAKALENDER
DETSEMBER

7. DETSEMBER

Eesti Panga presidendi määrus
Eesti Panga presidendi määruste kehtetuks tunnistamise kohta

Seoses krediidiasutuste seaduse ja hoiu-laenuühistu seaduse jõustumisega tunnistati määrusega kehtetuks järgmised Eesti Panga presidendi määrused: Eesti krediidiasutuste allüksuste registreerimise kohta ja laenu-hoiuühistute asutamise, tegutsemise ja likvideerimise korra kohta (mõlemad olid välja antud 24. märtsil 1995; vt Eesti Panga bülletään nr 3, 1995, lk 4); likvideeritud krediidiasutuste dokumentide säilitamise kohta (19. mai 1995; vt EPB nr 5, 1995, lk 4); krediidiasutuste seaduse rakendamise kohta (9. juuni 1995; vt EPB nr 6, 1995, lk 3) ning krediidiasutuste sisekontrolli töö korraldamise kohta (16. veebruar 1996; vt EPB nr 2, 1996, lk 4), samuti Eesti Panga presidendi käskkiri lootusetute laenude mahakandmise kohta (5. jaanuar 1994; vt EPB nr 1, 1994, lk 5).

8. DETSEMBER

Eesti Panga presidendi käskkiri
aasta 2000 koordineerimiskeskuse moodustamise kohta

Vastavalt Eesti Panga juhatuse 9. novembri koosoleku otsusele ning tulenevalt vajadusest tsentraliseerida aasta 2000 saabumisega seotud informatsiooni kogumist ja edastamist, tagada informatsioonivahetus krediidiasutuste ja muude aasta 2000 probleemi käsitlemiseks loodud infokeskustega ning koordineerida aasta 2000-alast edasist tegevust Eesti Pangas, moodustati käskkirja alusel 10. detsembrist 1999 kuni 4. jaanuarini 2000 tegutsev ajutine viieliikmeline aasta 2000 koordineerimiskeskus, mida juhib Pangainspektsiooni juhataja asetäitja Andres Kurgpõld. Kinnitati ka keskuse tegevuskava ja ülesanded.

* * * * *

Riigikogu muutis erastamisest laekuva raha kasutamise seadust, mille alusel lõpetatakse alates 1. jaanuarist 2000 riigivara erastamisest laekuva raha suunamine Hüvitusfondi. 60% riigivara müügist laekub edaspidi stabiliseerimise reservfondi, 25% sihtasutusele "Eesti Eluase" ning 15% valitsuse käsutuses olevasse eelarvevälisesse omandireformi reservfondi. Stabiliseerimise reservfondi raha hakatakse kasutama oluliste struktuursete reformide, eelkõige pensionireformi läbiviimiseks.

10. DETSEMBER

Eesti Pank teatas, et on heaks kiitnud kõigi Eestis tegutsevate kommertspankade aruanded aastaks 2000 valmisoleku kohta.

15. DETSEMBER

Eesti Panga presidendi määrus
arveldustähtaegade kohta

Krediidiasutuste seaduse paragrahvi 87 lõike 2 ning Eesti Panga nõukogu 1999. aasta 28. oktoobri otsuse alusel (vt EPB nr 6, 1999, lk 24), millega täiendati maksete arveldustähtaegu ja viivise suurust käsitlevat Eesti Panga nõukogu 1996. aasta 7. mai otsust, sätestati määrusega erandid 30. ja 31. detsembril 1999 krediidiasutuste poolt vastu võetud maksejuhiste täitmise tähtaegade kohta. Sellega muudeti nimetatud ajaks Eesti Panga presidendi 1996. a 26. juuni määrusega (vt EPB nr 4, 1996, lk 8-10) kinnitatud maksete arveldustähtaegade eeskirja punkte 3 ja 4.

* * * * *

Eesti Panga presidendi käskkiri
külalisuurijate rakendamise lähtealuste kohta

Käskkirjaga kinnitati külalisuurijate uurimistööle rakendamise lähtealused ja protseduur Eesti Pangas.

* * * * *

Riigikogu võttis vastu seaduse Eesti 2000. aasta riigieelarve kohta, milles tulud ja kulud on tasakaalus, moodustades võrdselt 28 530 988 300 krooni. Eelarve on võrreldavates osades 1999. a eelarvest väiksem, kuid sisaldab esmakordselt ka riikliku pensioni- ja ravikindlustuse tulusid ja kulusid.

Võeti vastu ka uus tulumaksu seadus. Selle kohaselt on ettevõtte arengusse investeeritavad summad alates 2000. a 1. jaanuarist tulumaksuvabad. Füüsiliste isikute tulumaksuvaba miinimum tõuseb 1. jaanuarist seniselt 500 kroonilt 800 kroonini kuus.

* * * * *

Riskiluure konsultantfirma Merchant International Group hindas 1999. aasta IV kvartalis otseinvesteeringute jaoks kõige riskivabamateks riikideks Eesti, Hongkongi, Jaapani, Singapuri ja Sloveenia. Kõige riskantsemaks riigiks loeti Venemaad.

16. DETSEMBER

Eesti Panga nõukogu otsus
Eesti Panga 2000. aasta eelarve kohta

Eesti Panga nõukogu kiitis heaks keskpanga 2000. aasta eelarve. Operatsioonikulud võrreldavates hindades vähenevad 5-6%, sh vähenevad sularaha valmistamise kulud, hoonete remondikulud ja amortisatsioon. Võrreldes arenenud riikide keskpankadega, on Eesti Panga operatsioonikulud ühe töötaja kohta (ilma rahavalmistamise kuludeta) keskmiselt kaks korda väiksemad. Töötajate arv keskpangas jääb samaks, kuid muutub töötajaskonna struktuur, et tõsta panga administratiivset suutlikkust.

* * * * *

Eesti Panga nõukogu kiitis heaks vastuse Riigikohtule keskpanga nõukogu seisukohast Riigikohtu 29. oktoobri erimääruses tõstatatud küsimustes. Kirjas annab nõukogu ülevaate olulisematest meetmetest, mida rakendati Põhja-Eesti Panga suhtes aastail 1993-1996.

* * * * *

Eesti, Läti ja Leedu väärtpaberibörs kiitsid heaks kolme riigi börsidel noteeritud atraktiivsematest ettevõtetest koosneva Balti nimekirja, kuhu Eestist kuuluvad Eesti Telekom, Eesti Ühispank, Hansapank, Norma ja Optiva Pank.

17. DETSEMBER

Eesti Panga presidendi määrus
krediidiasutuste aruandluse kohta

Juhindudes krediidiasutuste seaduse paragrahvi 91 lõike 1 punktidest 1 ja 2 ning vajadusest korrigeerida krediidiasutuste seadusandlust, kinnitati määrusega alates 31. detsembrist 1999 uus bilansiaruande vorm, bilansi koostamise juhend ja kirjekoodid. Määrus koos lisadega on täielikult avaldatud Riigi Teataja Lisas (1999, 176, 2529).

Ühtlasi tunnistati samast kuupäevast kehtetuks Eesti Panga presidendi 1997. a 31. jaanuari määrusega "Krediidiasutuste aruandlus" (vt EPB nr 2, 1997, lk 5-6) kinnitatud lisa 1 "Bilanss ja bilansi koostamise juhend" ning lisa 7 lisa 1 ("Bilansi kirjekoodid").

29. DETSEMBER

Hoiuste Tagamise Fondi nõukogu otsustas tõsta tagatud hoiuste hüvitamise piirmäära alates 1. jaanuarist 2000 seniselt 20 000 kroonilt 40 000 kroonini. Kinnitatud graafiku kohaselt jõuab piirmäär 2004. aastaks 100 000, 2007. aastaks 200 000 ning 2010. aastaks 313 000 kroonini ehk 20 000 euroni.

30. DETSEMBER

Eesti Panga presidendi käskkiri
töögrupi moodustamise kohta

Seose vajadusega analüüsida krediidiasutuste seaduse vastavust Euroopa Liidu pangandusdirektiividele ning seaduse kohaldamise praktikat, moodustati käskkirja alusel üheksaliikmeline töögrupp, kes valmistab 1. aprilliks 2000 ette seaduse muutmise ja täiendamise eelnõu projekti. Töögruppi juhib Eesti Panga asepresident Helo Meigas.

* * * * *

Vastavalt enda strateegilisele eesmärgile loobuda osalustest kommertspankades, müüs Eesti Pank täielikult oma osaluse Hansapangas. Kokku müüdi 1 086 553 aktsiat e 1,38% Hansapanga aktsiate koguarvust, keskmise hinnaga 91,35 krooni aktsia eest. Müügist teenis Eesti Pank 88 miljonit krooni erakorralist tulu.

Eesti Pank oli nimetatud aktsiad omandanud Eesti Hoiupanga liitumisel Hansapangaga.

31. DETSEMBER

Eesti Panga presidendi määrus
välisriigis krediidiasutuse esinduse avamisest informeerimise kohta

Krediidiasutuste seaduse paragrahvi 20 lõike 7 alusel välja antud määruse kohaselt on krediidiasutus kohustatud esitama Eesti Panga Pangainspektsioonile kirjaliku teate välisriigis esinduse avamise kohta vähemalt kümme päeva enne selle avamist. Teates tuleb ära näidata riik, kus esindus asub, esinduse asukoht, aadress ja sidevahendite numbrid, esinduse ametlik nimetus eesti ning asukohariigi keeles ja ülevaade esinduse kavandatavatest tegevustest.

Teatele tuleb lisada koopia krediidiasutuse pädeva organi otsusest esinduse avamise ja esindaja(te) nimetamise kohta ning esindaja(te) volitusi tõestavast dokumendist. Teates sisalduvate andmete ja/või esindaja(te) muutumise korral tuleb sellest kümme päeva enne muutuste rakendumist kirjalikult Pangainspektsioonile teatada.