EESTI MAJANDUSE PÕHINÄITAJAID seisuga 10. jaanuar 2000(1)

  Mõõtühik Periood Näitaja Muutus
võrreldes
eelmise
perioodiga
(%)
Muutus
võrreldes
eelmise aasta
sama perioodiga
(%)
Allikas
1. Tööstus            
1.1.Tööstustoodangu müük (võrdlusperioodi püsihindades) % 11.99   4,7 3,2 ESA
2. Tarbimine            
2.1. Jaekaubandusettevõtete jaemüügi indeks (1995. a püsihindades) % 11.99   -1 10 ESA
2.2. Autode registreerimine tk 11.99 1 558 -17,5 -36,1 ARK
    12.99 2 153 38,2 -24,7 ARK
3. Hinnaindeksid            
3.1. Tarbijahinnaindeks % 11.99   0,3 3,2 ESA
    12.99   0,8 3,9 ESA
3.2. Tootjahinnaindeks % 11.99   0,4 1,3 ESA
3.3. Ekspordihinnaindeks % 11.99   0,8 5,3 ESA
3.4. Impordihinnaindeks % 11.99   0,5 3,3 ESA
3.5. Ehitushinnaindeks % 09.99   0,4 1,5 ESA
3.6. Eesti krooni reaalse efektiivse vahetuskursi (REER) indeks % 11.99   -0,8 -2,5 EP
4. Tööturg ja palk            
4.1. Hõivatuid in II kv 1998 643 009 0,0 -0,7 ESA
4.2. Registreeritud tööta tööotsijaid in 11.99 45 451 0,7 40,9 TTA
    12.99 45 010 -1,0 30,6 TTA
4.3. Registreeritud töötuid in 11.99 28 227 3,9 46,8 TTA
    12.99 28 664 1,5 31,9 TTA
4.4. Registreeritud töötuid tööealisest elanikkonnast % 11.99 3,2 3,1(2) 2,2(2) TTA
    12.99 3,3 3,2(2) 2,5(2) TTA
4.5. Keskmine brutokuupalk(3) kr III kv 1999 4 261 -6,4 8,5 TTA
5. Valitsussektori eelarve            
5.1. Tulud mln kr 01.-11.99 24 214,9     RM
    11.99 2 362,1 5,3   RM
5.2. Kulud mln kr 01.-11.99 27 498,6     RM
    11.99 2 667,7 2,9   RM
5.3. Ülejääk / (-) puudujääk mln kr 01.-11.99 -3 283,7     RM
    11.99 -305,6     RM
5.4. Eelarve täitmine mln kr 01.-11.99 79,9     RM
    11.99 7,8     RM
6. Väliskaubandus (põhikaubandus, korrigeeritud Eesti Panga poolt)            
6.1. Eksport mln kr 10.99 3 051,7 -9,0 -3,5 EP
6.2. Import mln kr 10.99 4 319,8 -0,4 -8,8 EP
6.3. Saldo mln kr 10.99 -1 268,1 -984,0(2) -1 574,7(2) EP
6.4. Saldo suhe eksporti % 10.99 -41,6 -29,3(2) -49,8(2) EP

(1) Alates 1999. aastast avaldame majandusnäitajate tabelit uuenenud kujul. Iga näitaja puhul on ära toodud bülletääni koostamise ajal kättesaadavad uusimad andmed.
(2) Näitaja vastava perioodi väärtus, mitte muutus.
(3) Alates 1999. aastast ei sisalda keskmine brutokuupalk ravikindlustushüvitist.

Allikad:
Eesti Statistikaamet (ESA)
Eesti Riiklik Autoregistrikeskus (ARK)
Eesti Pank (EP)
Riigi Tööturuamet (TTA)
Rahandusministeerium (RM)