Tabel 1 Eesti majanduse põhinäitajad 1994-1997

 

1994 1995 1996 1997

1. Hinnad (alusindeksid, jaanuar 1994 = 1)

       

   1.1 tarbijahinnaindeks

1,344 1,732 1,988 2,237

   1.2 tootjahinnaindeks

1,284 1,568 1,723 1,858

   1.3 ekspordihinnaindeks

1,152 1,348 1,424 1,492

   1.4 krooni efektiivse reaalkursi (REER) indeks

1,286 1,45 1,577 1,66

2. Väliskaubandus (mln kr) (1)

       

   2.1 eksport

15 628 19 009 21 247 28 820

   2.2 import

20 102 27 425 34 667 46 833

   2.3 saldo

-4 474 -8 416 -13 420 -18 013

   2.4 saldo suhe eksporti

-0,29 -0,44 -0,63 -0,63

3. Eelarve (mln kr)

       

   3.1 riigieelarve ja kohalike eelarvete tulud

8 392,9 11 260,8 13 901,1 17 860,9

   3.2 riigieelarve ja kohalike eelarvete kulud

8 246,8 11 308,8 14 326,2 16 882,3

        sh sotsiaalsfäär

4 054,3 5 740,8 7 248,1 8 481,8

             majandus

1 685,9 2 361,6 3 157,0 3 428,1

             haldus

903,2 1 147,2 1 482,3 1 820,6

4. Rahvastiku loomulik iive

       

   4.1 elussündide arv

1 182 1 130 1 108 1 049

   4.2 surmajuhtude arv

1 846 1 739 1 585 1 548

   4.3 loomulik iive

-664 -609 -477 -498

5. Töötute arv ja töötuse määr

       

   5.1 töötuks tunnistatute arv kuu lõpuks

15 598 15 188 18 537 19 253

   5.2 mittetöötavate tööotsijate üldarv kuus

37 610 34 898 37 909 34 061

   5.3 töötuid tööealisest elanikkonnast (%)

1,9 1,8 2,2 2,2

   5.4 mittetöötavaid tööotsijaid tööealistest (%)

4,5 4,1 4,4 4

   5.5 mittetöötavate tööotsijate osatähtsus hõivatute ja tööotsijate üldarvus (%)

5,5 5,1 5,6 5,1

6. Reaal- ja nominaalpalk (keskmiselt kr kuus)

       

   6.1 nominaalpalk (bruto)

1 734 2 375 2 985 3 571

   6.2 reaalpalk 1994. a jaanuari suhtes

1 433 1 527 1 553 1 672

7. Rahalised tulud ühe pereliikme kohta (keskmiselt kr kuus) (2)

       

   7.1 nominaalne netotulu

926 1 158 1 512 1 858

   7.2 reaalne netotulu 1994. a jaanuari suhtes

761 742 786 869

8. Majanduslik ebavõrdsus

       

   8.1 Gini koefitsient

0,379 0,359 0,372 0,327

   8.2 X ja I tuludetsiili suhe

12,8 11,9 13,9 7,1

(1) Põhikaubanduse järgi.
(2) 1994. a kohta EMORi andmed, 1995-1997 Riigi Statistikaameti andmed, kusjuures 1996. ja 1997. aastal tulud koos naturaaltarbimise maksumusega.