24.11.2016
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
  • Keskmine palk ulatus kolmandas kvartalis 1119 euroni ja selle kasv aeglustus
  • Tööjõu hind kasvas vastavaldatud andmete põhjal endiselt kiiremini kui tööviljakus

Statistikaameti andmetel aeglustus keskmise... veel

24.10.2016

Rahvusvahelise Valuutafond (IMF) kiitis äsja lõppenud iga-aastase visiidi käigus heaks Eesti majanduspoliitika ja reformikavad, kuid väljendas muret tootlikkuse nõrga kasvu pärast. IMFi hinnangul tuleb tulevikus leida võimalusi tootlikkuse ja palgakasvu tasakaalustamiseks ning konkurentsivõime... veel

24.10.2016

Kokkuvõttev avaldus kajastab Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) esindajate esialgseid tähelepanekuid liikmesriiki tehtud ametliku visiidi (ehk missiooni) lõppedes. Visiidid toimuvad Rahvusvahelise Valuutafondi põhikirja artikli IV alusel, regulaarsete, üldjuhul kord aastas korraldatavate... veel

21.10.2016
  • Esialgne statistika on viimastel aastatel viidanud tööturu tasakaalustamatusele, kuid statistikaameti revisjonid on neid hinnanguid muutnud
  • Hinnangute korduv samas suunas ümber vaatamine vähendab nende usaldusväärsust ning olukorra tõsinedes võime suhtuda tegelikesse... veel
21.10.2016
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
  • Hõive kasv 2016. aasta esimesel poolel aeglustus, kuid püsis siiski kiirem, kui oli prognoositud
  • Tööstussektoris hõive kahanes veidi, teenindussektoris aga kasvas
  • Keskmise brutokuupalga kasv kiirenes ja palgakasv... veel
21.10.2016
Eesti Panga ekspertide koostatud Tööturu Ülevaade käsitleb Eesti tööjõupakkumise ja -nõudluse ning hinna arengut. Keskpank jälgib tööturu arengut kahel põhjusel. Esiteks on tööjõud oluline tootmissisend, mistõttu tööjõupakkumise või aktiivsuse muutus mõjutab otseselt potentsiaalset majanduskasvu.... veel
10.10.2016
Ardo Hansson Eesti Panga president

Sel nädalal toimub Washingtonis Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) aastakoosolek, kus arutelu keskmes on maailmamajanduse olukord, peamised kiiremat arengut takistavad kitsaskohad ja majanduspoliitilised soovitused nende kõrvaldamiseks.... veel

19.09.2016
Jaanika Meriküll, Karsten Staehr Eesti Panga ökonomistid

Alampalga tõus võib lisaks alampalka teenivate töötajate – 3–5% kõigist täisajaga töötajatest – palkadele mõjutada ka nende töötajate palkasid, kes teenivad alampalgast enam. Seda efekti nimetatakse ülekandeefektiks (spill-... veel

30.08.2016
Orsolya Soosaar Eesti Panga ökonomist
  • Brutokuupalga kasvutempo aeglustus veidi, eriti kohalike omavalitsuste haldusalas
  • Arvestades, et tööviljakus teises kvartalis kahanes, oli keskmise palga kasv endiselt tugev
  • Töötasu-uuring näitab, et palgataseme... veel
18.07.2016
Eesti Panga Toimetised 6/2016 Simona Ferraro, Jaanika Meriküll, Karsten Staehr. Minimum wages and the wage distribution in Estonia Artiklis analüüsitakse seadusega kehtestatud alampalga mõju palgajaotusele Eestis. Eesti on eriti huvitav juhtum, kuna teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega... veel
Telli voog Märksõna: palgakasv
Telli voog Märksõna: palgakasv