Eesti Panga materjalide mahalaadimise, kasutamise, vahendamise tingimused

Kui ei ole teisiti sätestatud, kuuluvad Eesti Panga veebilehel avaldatud materjalide autoriõigused Eesti Pangale. Eesti Panga avalikul veebilehel toodud materjale saab kasutada tasuta. Tingimusel, et tegemist ei ole kasutamisega tulusaamise eesmärgil, pole selleks vaja küsida Eesti Pangalt eraldi luba.
Eesti Panga avaliku veebilehe materjale on lubatud salvestada, levitada ja reprodutseerida tingimusel, et allikas on näidatud ning materjali ei ole muudetud ega moonutatud.

Vastutust piirav klausel

Eesti Pank on loonud selle veebilehe, et hõlbustada üldsuse juurdepääsu Eesti Panga tegevusega seotud teabele. Meie eesmärk on tagada selle teabe ajakohasus ja täpsus. Eesti Pank ei võta siiski endale veebilehel sisalduva teabega seoses mingit vastutust ega kohustusi.

Siinne teave:

  • on üldine ega ole mõeldud ühegi konkreetse isiku või üksuse eriomase olukorra käsitlemiseks;
  • ei pruugi olla terviklik, lõplik, täpne ega ajakohane ;
  • võib sisaldada linke veebilehtedele, mille üle Eesti Pangal puudub kontroll ja mille eest Eesti Pank ei võta endale vastutust;
  • ei sisalda erialaseid ega juriidilisi nõuandeid (konkreetse nõu saamiseks peaksite alati pöörduma vastava kvalifikatsiooniga asjatundjate poole).

Eesti Pank ei võta endale vastutust käesoleva veebilehe kasutamisest tuleneda võiva otsese või kaudse kahju eest.

Eeldatakse, et Eesti Panga veebilehe mis tahes rubriigi kasutaja on nõustunud eespool toodud tingimustega.