Aastaaruanne 1997. Eesti Panga bilanss 31. detsembril 1997

EESTI PANGA BILANSS 31. detsembril 1997 (tuh kr)

 

Kirje

1997

199

AKTIVA

Välisaktivad

 

11 800 271

8 784 445

Kuld

1

34 216

37 724

Konverteeritav välisraha

2

10 853 230

7 913 562

SDRi konto IMFis

3

168

2 120

Osalus IMFis

4

899 619

830 415

Muud nõuded IMFile

5

12 450

 

Mittekonverteeritav välisraha

6

588

624

Kodumaised aktivad

 

236 807

236 558

Laenud

7

54 856

69 889

          valitsusele

 

3 868

3 253

          rahaasutustele

 

24 585

48 077

          muud

 

26 403

18 559

Aktsiad ja osalused

8

58 133

70 348

Muud aktivad

9

4 512

4 808

Põhivarad

10

119 306

91 513

Kokku

 

12 037 078

9 021 003

PASSIVA

Välispassivad

 

1 254 408

1 433 933

Välisvõlad

11

20 252

40 336

IMFi kroonikontod

12

1 230 317

1 389 682

Mitteresidentide kontod

13

3 839

3 915

Kodumaised passivad

 

8 901 569

6 261 190

Sularaha ringluses

14

5 438 542

4 986 776

Pankade kontod ja muud jooksvad kohustused

15

3 438 386

1 203 533

          pankade kontod

 

3 035 242

1 201 895

          muud

 

403 144

1 638

Väärtpaberid

16

 

2 000

Konverteeritav välisraha

17

4 678

317

Mittekonverteeritav välisraha

18

588

624

Garantiide kindlustuseraldised

19

500

54 677

Muud passivad

20

18 875

13 263

Kapital ja reservid

 

1 881 101

1 325 880

Kapital ja reservid

21

1 428 737

1 139 246

Kasum

22-27

452 364

186 634

Kokku

 

12 037 078

9 021 003

Bilansivälised kontod

28