Andmekaitsetingimused

Teave isikuandmete töötlemise kohta Eesti Pangas

Siit leiate teabe isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta Eesti Pangas ning oma õiguste kohta tutvuda enda andmetega. Kirjeldatud põhimõtted ei kehti juriidiliste isikute ega teiste asutuste andmete töötlemise kohta ega hõlma isikuandmete töötlemist meiega mitteseotud veebilehtedel, millele meie veebist viidatakse (välised veebilingid).

Isikuandmete vastutav töötleja on Eesti Pank asukohaga Estonia pst 13, Tallinn 15095, Eesti Vabariik. Isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes pöörduge Eesti Panga andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil [email protected]

Kelle isikuandmeid töödeldakse?

Eesti Pank töötleb järgmiste isikute isikuandmeid:

 • Eesti Panga endised ja praegused töötajad,
 • Eesti Panka tööle kandideerijad, et uusi töötajaid värvata ja kandideerijatega ühendust võtta,
 • Eesti Panga lepingupartnerid ja nende esindajad, et täita ja hallata lepingutes kokku lepitud juriidilisi kohustusi,
 • Eesti Panga külalised, et tagada külaliste, Eesti Panga töötajate ja Eesti Panga turvalisus,
 • Eesti Panga veebilehtede külastajad, et pakkuda veebilehe teenust ja teha veebikasutusstatistikat,
 • Eesti Panga uudiskirja tellijad, et saata neile uudiskirju,
 • Eesti Pangale selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude või muude päringute esitajad, et pöördujatele vastata,
 • muuseumipoe kliendid, et osutada muuseumipoe teenuseid ning ennetada ja vältida pettuseid,
 • Eesti Panga valvekaamerate vaatevälja jäänud isikud, et tagada külaliste, Eesti Panga töötajate ja Eesti Panga turvalisus,
 • statistika andmeesitajad, nende esindajad või riikliku statistika subjektid, et koostada statistikat ning vajaduse korral statistika andmeesitajatega ühendust võtta.

Juhul kui seadusest tulenevate eesmärkide saavutamine ja ülesannete täitmine seda nõuab, on Eesti Pangal õigus töödelda ka eespool loetlemata isikute isikuandmeid.

Kuidas isikuandmeid töödeldakse?

Eesti Pank töötleb isikuandmeid oma eesmärkide saavutamiseks ja ülesannete täitmiseks. Isikuandmete töötlemisel lähtume järgmistest põhimõtetest:

 • töötlemine on seaduslik, õiglane ja andmesubjektile läbipaistev,
 • isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaks määratud ja õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus,
 • isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks,
 • isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse,
 • isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid,
 • isikuandmeid hoitakse alles seni, kuni see on konkreetsel eesmärgil vajalik. Meil on õigus säilitada isikuandmeid, kui see on vajalik meile siduvate juriidiliste kohustuste täitmiseks või Teie või teiste isikute eluliste huvide kaitsmiseks.

Õiguslik alus

Isikuandemete töötlemise alus on seadus, andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmine või andmesubjekti nõusolek. Täpsemalt on isikuandmete töötlemise põhimõtted Eesti Pangas reguleeritud Eesti Panga presidendi 2018. aasta 3. detsembri käskkirjaga nr 104.

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes pöörduge Eesti Panga andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil [email protected].

Eesti Panga veebilehtede külastajate isikuandmete töötlemine

Eesti Panga veebilehel töödeldakse külastaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid veebilehe teenuse osutamiseks ja veebikasutusstatistika tegemiseks, et selle põhjal veebilehte arendada ja külastajale mugavamaks teha. Samuti töödeldakse Eesti Panga uudiskirja tellijate e-posti aadressi, et saata neile uudiskirju. Et liituda Eesti Panga uudiskirjaga, tuleb sisestada veebivormi oma e-posti aadress ja valida uudiskiri, millega soovite liituda. Eesti Pank kogub seda infot ainult selleks, et edastada Teie e-posti aadressile soovitud uudiskirju. Hoiame Teie andmeid seni, kuni Te avaldate soovi uudiskirja tellimus tühistada. Kui olete tellimuse tühistanud, lõpetame Teie andmete töötlemise.

Eesti Panga veebileht kasutab veebianalüütikateenust Google Analytics, mille abil kogume üldandmeid meie veebilehtede kasutamise kohta. Näiteks kogub Google Analytics andmeid külastajate asukoha, veebilehitsejate ja operatsioonisüsteemi versiooni, külastamise aja ja kestuse ning Eesti Panga veebilehtede külastuste arvu ja veebilehtede vahel liikumise kohta. Kogutud andmeid näeme üksnes isikustamata kujul ja saadud teavet kasutame oma veebilehtede kasutusmugavuse parandamiseks.

Mõned Eesti Panga veebilehed võivad sisaldada kolmandate osapoolte (nt Google, YouTube, SlideShare jt) küpsiseid[1], mille kasutamist ei määra Eesti Pank. Näiteks kui kasutaja jagab Eesti Panga veebilehe sisu sotsiaalmeedias, võib sotsiaalmeedia teenusepakkuja salvestada kasutaja veebilehitsejasse küpsise. Pange tähele, et kolmandate isikute küpsistele kehtib kolmandate isikute isikuandmete töötlemise poliitika, mille eest Eesti Pank mitte mingil kujul ei vastuta.

Isikuandmete töötlemine Eesti Panka pöördumisel ja Eesti Panga külastamisel

Teie selgitustaotlused, märgukirjad, teabenõuded või muud päringud ja nendega seotud kirjavahetus registreeritakse Eesti Panga dokumendiregistris. Dokumendiregistri avalikus vaates avaldatakse andmed avaliku teabe seaduses sätestatud nõuete kohaselt. Kui kirja saatja on eraisik, siis muudame isikuandmed avalikus dokumendiregistris loetamatuks.

Eesti Panka ja Eesti Panga muuseumi külastades jääte Eesti Panga valvekaamerate vaatevälja. Eesti Panga külastajatelt ning inimestelt, kes toovad sularaha meile ekspertiisi, palutakse isiku tuvastamiseks vajalikku infot. Samuti võib Eesti Panga muuseumipood paluda Teilt isiku tuvastamiseks vajalikku infot, et täita rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse nõudeid.

Eraisikutega peetav kirjavahetus on juurdepääsupiiranguga. Juurdepääsu dokumentidele võib dokumendi sisust olenevalt piirata ka Eesti Panga sees. Sel juhul antakse juurdepääs ametnikule või ametnikele, kes peavad selle dokumendiga tutvuma oma tööülesannete täitmiseks. Kehtestatud juurdepääsupiirangust hoolimata väljastab Eesti Pank dokumendi asutusele või isikule, kellel on seadusest tulenev õigus seda küsida ja põhjendatud vajadus kasutada seda oma ametiülesannete täitmiseks.

Kui saadate Eesti Pangale kirja või külastate Eesti Panka juriidilise isiku või asutuse esindajana ja lisate kirjale oma isiklikud kontaktandmed, siis eelnimetatud põhimõtted ei kehti. Näiteks Teie kontaktandmed on sel juhul meie dokumendiregistri avalikus vaates nähtavad, sest kirja saades me ei eelda, et tegutsete eraisikuna.

Vastuste kättetoimetamiseks kasutame aadressiandmeid, mille olete meile ise avaldanud. E-posti teel saadame vastused krüpteerimata kujul.

Eesti Panga isikuandmete töötlemise põhimõtted personali värbamisel

Eesti Pank töötleb isikuandmeid, mida Eesti Panka tööle või praktikale kandideerija on värbamisprotsessis enda kohta avaldanud. Töötlemise eesmärk on hinnata, kas kandidaat sobib ametikohta täitma.

Selleks töötleb Eesti Pank järgnevaid isikuandmeid: põhiandmed (nt nimi, isikukood, sünniaeg), kontaktandmed (nt telefoninumber, e-posti aadress, elukoha aadress), andmed hariduse ja töökogemuse kohta, andmed muude oluliste oskuste (nt lisaõpe, keele- või IT-oskus) kohta ning andmed muu asjakohase info kohta, mida kandidaat on kandideerimisel pidanud oluliseks esitada.

Tööle ja praktikale kandideerijate andmete töötlemisel lähtub Eesti Pank kandidaadi enda avaldatud ja esitatud teabest ning avalikest allikatest saadud infost. Kandidaadil on õigus Eesti Panga kogutud teabega tutvuda ning jagada selle kohta selgitusi ja vastuväiteid.

Kandidaadi esitatud dokumentidega saavad tutvuda ainult värbamis- ja valikuprotsessis osalevad isikud. Neid dokumente ja andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata. Kui kandidaat on andnud meile soovitaja nime, siis eeldame, et võime soovitajaga suhelda ilma lisaloata.

Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millega kolmandad isikud (sh pädevad asutused) saavad tutvuda ainult seaduses sätestatud juhtudel. Kui kandidaat ei osutunud valituks, säilitame tema andmeid üks aasta alates konkursi lõppemisest. Juhul kui kandidaat on huvitatud tulevastest töövõimalustest Eesti Pangas, siis säilitame kandidaadi kirjalikul nõusolekul tema andmeid kuni kolm aastat.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Eesti Pank võib andmesubjekti nõusolekuta edastada isikuandmeid kolmandatele isikutele:

 • kellele Eesti Pank on õigusaktidest tulenevalt kohustatud isikuandmeid edastama,
 • kes on Eesti Pangaga sõlminud lepingu ja kes töötlevad Eesti Panga ülesandel isikuandmeid konkreetse eesmärgi ja/või kohustuse täitmiseks.

Sellised kolmandad isikud võivad asuda ka väljaspool Eesti Vabariiki, Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Kui edastame Teie isikuandmeid sellistele isikutele, võtame kõik vajalikud õiguslikud meetmed, et tagada Teie eraelu puutumatuse õiguse nõuetekohane kaitse.

Teie õigused

Igaühel on õigus saada teavet oma isikuandmete töötlemise kohta. Selleks palume pöörduda Eesti Panga andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil [email protected].

Juhul kui me keeldume andmete väljastamisest või isikuandmete töötlemise kohta teabe andmisest, siis oleme kohustatud seda põhjendama. Keeldumisotsusest teavitame Teid avalduse saamise päevale järgneva viie tööpäeva jooksul.

Igaühel on õigus nõuda, et parandaksime tema kohta käivaid isikuandmeid. Selleks palume pöörduda Eesti Panga andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil [email protected].

Kui Eesti Pangal ei ole isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust, siis võite nõuda, et lõpetaksime Teie andmete kasutamise või kustutaksime need. Juhul kui töötleme Teie isikuandmeid Teie nõusoleku alusel, siis on Teil õigus oma nõusolek tagasi võtta.

Eesti Panga tegevuse peale isikuandmete töötlemisel on Teil õigus esitada vaie või kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda kaebusega halduskohtusse.


[1] Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse veebilehe külastaja arvuti või mobiilse seadme veebilehitsejasse ja mis võimaldab meelde jätta kasutaja eelistusi, et tal oleks veebilehel mugavam navigeerida.