Aastaaruanne 1998. Bilanss 31. detsembril 1998. aastal

Bilanss 31. detsembril 1998. aastal (tuh kr)

 

Kirje

1998

1997

AKTIVA

 

 

 

Välisaktivad

 

11 784 875

11 800 271

Kuld

1

31 836

34 216

Konverteeritav välisvaluuta

2

10 862 878

10 853 230

SDRi konto IMFis

3

894

168

Osalus IMFis

4

876 257

899 619

Muud nõuded IMFile

5

13 008

12 450

Mittekonverteeritav välisvaluuta

6

2

588

Kodumaised aktivad

 

489 978

236 807

Laenud

7

57 282

54 856

valitsusele

 

2 762

3 868

krediidiasutustele

 

14 990

24 585

muud

 

39 530

26 403

Aktsiad

8

265 609

58 133

Muud aktivad

9

18 519

4 512

Põhivarad

10

148 568

119 306

Kokku

 

12 274 853

12 037 078

PASSIVA

 

 

 

Välispassivad

 

889 899

1 254 408

Välisvõlad

11

9 997

20 252

IMFi kroonikontod

12

879 550

1 230 317

Mitteresidentide kontod

13

352

3 839

Kodumaised passivad

 

9 108 477

8 901 569

Sularaha ringluses

14

5 390 674

5 438 542

Krediidiasutuste kontod ja muud jooksvad kohustused

15

3 679 595

3 438 386

krediidiasutuste kontod

 

3 675 672

3 035 242

muud

 

3 923

40 3144

Väärtpaberid

16

 

 

Konverteeritav välisvaluuta

17

6 428

4 678

Mittekonverteeritav välisvaluuta

18

2

588

Garantiide kindlustuseraldised

19

500

500

Muud passivad

20

31 278

18 875

Omakapital

 

2 276 477

1 881 101

Kapital ja reservid

21

1 734 454

1 428 737

Kasum

22-27

542 023

452 364

Kokku

 

12 274 853

12 037 078

Bilansivälised kontod

28