Juhised institutsioonide klassifitseerimiseks

Andmeesitajad (krediidiasutused, hoiu-laenuühistud, liisinguettevõtted, investeerimisfondid, investeerimisühingud, fondivalitsejad jt) esitavad Eesti Pangale ja Finantsinspektsioonile aruandeid, mis sisaldavad suurel määral infot ka andmeesitaja klientide ja/või tehingute vastaspoolte sektoraalse kuuluvuse kohta. Selleks, et andmeesitajad klassifitseeriksid oma kliente ja/või tehingute vastaspooli õigesti ning ühetaoliselt, soovitab Eesti Pank lähtuda Statistikaameti veebilehel avaldatud Eesti majandusüksuste nimekirjast. Kõnealust nimekirja ajakohastab Statistikaamet iga aasta 1.detsembril.

Lisaks eelnimetatud Eesti majandusüksuste nimekirjale on võimalik klientide ja/või tehingute vastaspoolte klassifitseerimisel kasutada abivahendina järgnevaid, sagedamini uuendatavaid üksuste nimekirjasid: