Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuring

Jätkub 2020. aastal katkenud Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuring. Seekord saavad leibkonnad  ise statistikaameti elektroonilises keskkonnas küsimustikku täita ja  vastata küsimustele telefoniintervjuu käigus. 


Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu (Household Finance and Consumption Survey, HFCS) eesmärk on koguda teavet leibkondade varade, kohustuste, sissetulekute ja tarbimise kohta. Uuringut korraldavad Eesti Pank ja statistikaamet koostöös.

Kes osalevad?

Samasuguseid uuringuid viivad läbi kõigi euroala riikide keskpangad ja neid koordineerib Euroopa Keskpank (EKP). HFCSi raames kogutakse rahvusvaheliselt võrreldavaid andmeid kõikide euroala riikide kohta, mis võimaldab võrrelda Eesti ja teiste riikide leibkondade finantskäitumist.

Eesti osaleb uuringus kolmandat korda. 2020. aasta küsitlusvoor toimub 2. märtsist 30. juunini.

Kuidas andmeid kogutakse?

Statistikaameti küsitlejad koguvad andmeid silmast silma intervjuude käigus CAPI (computer-assisted personal interviews) meetodil. Uuringus osalevate riikide keskpangad saadavad anonüümsed andmed Euroopa Keskpangale, kes koostab koondandmed nii kogu euroala kohta kui ka iga liikmesriigi kohta eraldi.

Kes andmeid kasutavad?

Usaldusväärsed andmed leibkondade varade, kohustuste, sissetulekute ja tarbimise kohta on oluline info, mida keskpangad kasutavad majandusuuringute ja majanduspoliitilise analüüsi tegemisel, näiteks rahapoliitika mõju hindamisel või finantsstabiilsuse ja maksesüsteemide analüüsimisel. Lisaks saab andmeid kasutada väljaspool keskpanku tehtavas teadustöös.

Kuidas uuringuvalim koostatakse?

Uuringut korraldatakse paneelina, st vastama palutakse varasemates lainetes osalenud leibkonnad. Samal ajal võetakse ühendust ka uute isikutega, et paneeli uuendada ja korvata mõne varem vastanud leibkonna valimist kadumine. Uusi isikuid kaasatakse juhuslikult, mis tähendab, et kõigil Eesti elanikel on ühesugune võimalus valituks osutuda.

Milliseid valdkondi uuring katab?

Uuring hõlmab järgmiseid valdkondi:

  • sotsiaal-demograafilised andmed: leibkonna koosseis ja leibkonnaliikmete vanus, perekonnaseis, haridus jne
  • reaalvarad ja nende rahastamine: leibkonna peamine eluase, muu kinnisvara, sõidukid, laenud kinnisvara tagatisel
  • muud rahalised kohustused ja krediidipiirangud: andmed leibkonna tarbimislaenude, krediitkaartide, arvelduskrediitide kohta; samuti info laenude taotlemise ja saamise kohta
  • ettevõtlus- ja finantsvarad: osalemine eraettevõtluses, leibkondade finantsinvesteeringud investeerimisfondidesse, võlakirjadesse, väärtpaberitesse jm finantsvaradesse
  • tööhõive: hõivestaatus, tööstaaž, töötamine välismaal jne
  • sissetulek: sissetulek palgatööst, üksikettevõtlusest või pensionist, üüritulu, finantsinvesteeringute tulu jne
  • pensionid ja kindlustuspoliisid: osalemine pensioni- ja elukindlustussüsteemis, andmed tulevikus saadavate pensionite kohta
  • põlvkondadevahelised ülekanded ja kingitused: andmed selliste päranduste/kingituste/tagastuste kohta, mis on leibkonna finantsseisu märkimisväärselt mõjutanud
  • tarbimine: leibkonna tarbimisharjumused, kulutuste ja sissetulekute võrdlus, säästmine jne

Eesti küsimustik koosneb kahest põhiosast: leibkonnale kui tervikule suunatud osast ehk leibkonnaküsitlusest ja leibkonnaliikmetele suunatud osast ehk isikuküsitlusest. Leibkonnaküsitlusele vastab isik, kes on pere finantsolukorraga kõige paremini kursis. Isikuküsitlusele vastavad kõik leibkonnaliikmed, kes on vähemalt 16aastased.

Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu eesti- ja venekeelsete ankeetidega saab täpsemalt tutvuda: leibkonna- ja isikuküsimustik.

Andmete konfidentsiaalsus

Statistikaamet ja Eesti Pank tagavad uuringus osalejate andmete kaitse ja vastajate anonüümsuse. Kogutud andmeid avaldatakse ainult üldistatult, neid ei seostata vastanud isikutega mitte mingil viisil. Andmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seaduse ja riikliku statistika seaduse nõuetele.

Andmete avaldamine

Uuringu üldistatud tulemused avaldatakse Eesti Panga ja Euroopa Keskpanga veebilehel. Juba toimunud uuringute tulemustega saab tutvuda järgmistel veebilehtedel:

HFCSi statistikatabelid koos metoodikakirjeldusega leiab Eesti Panga statistikarubriigist.

Eesti Panga teemapaber, milles antakse ülevaade Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste 2017. aasta uuringu (HFCS) tulemustest, on avaldatud Eesti Panga veebilehel.

Uuringu mikroandmeid saab teadustöö tegemiseks taotleda Eesti Pangalt või Euroopa Keskpangalt.

Lisateave

Uuringu tutvustus Euroopa Keskpanga kodulehel.