Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuring

Leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuring (Household Finance and Consumption Survey, HFCS) on koostöös kõigi euroala keskpankadega läbi viidav regulaarne uuring, millega kogutakse rahvusvaheliselt võrreldavaid andmeid euroala riikide leibkondade varade, kohustuste ja finantskäitumise kohta. Uuringu läbiviimist koordineerib Euroopa Keskpank.

Nende uuringute abil kogutud andmed annavad ülevaate leibkondade varalisest seisust, laenukäitumisest, sissetulekutest, tarbimisest jmt. Seda infot kasutavad keskpangad majandusuuringute ja majanduspoliitilise analüüsi tegemisel, näiteks rahapoliitika mõju hindamisel või finantsstabiilsuse ja maksesüsteemide analüüsimisel. Lisaks saab leibkonnapõhiseid andmeid kasutada väljaspool keskpanku tehtavas teadustöös.

Eesti Pank on korraldanud kolm HFCSi uuringu küsitlusvooru aastatel 2013, 2017 ja 2021. Koos statistikaametiga läbi viidud küsitluste käigus koguti teavet Eesti leibkondade varade, kohustuste, sissetulekute ja tarbimise kohta. Uuringud on korraldatud paneelina, st uuringu järgmises voorus on üldjuhul vastama palutud varem osalenud leibkonnad.

2021. aasta uuring hõlmas järgmiseid valdkondi:

  • sotsiaaldemograafilised andmed: leibkonna koosseis ja liikmete vanus, perekonnaseis, haridus jne
  • reaalvarad ja nende rahastamine: leibkonna peamine eluase, muu kinnisvara, sõidukid, laenud kinnisvara tagatisel
  • muud rahalised kohustused ja krediidipiirangud: andmed leibkonna tarbimislaenude, krediitkaartide ja arvelduskrediitide kohta; samuti info laenude taotlemise ja saamise kohta
  • ettevõtlus- ja finantsvarad: osalemine eraettevõtluses, leibkondade finantsinvesteeringud investeerimisfondidesse, võlakirjadesse, väärtpaberitesse jm finantsvaradesse
  • tööhõive: hõivestaatus, tööstaaž, töötamine välismaal jne
  • sissetulek: sissetulek palgatööst, üksikettevõtlusest või pensionist, üüritulu, finantsinvesteeringute tulu jne
  • pensionid ja kindlustuspoliisid: osalemine pensioni- ja elukindlustussüsteemis, andmed tulevikus saadavate pensionite kohta
  • põlvkondadevahelised ülekanded ja kingitused: andmed selliste päranduste/kingituste/tagastuste kohta, mis on leibkonna finantsseisu märkimisväärselt mõjutanud
  • tarbimine: leibkonna tarbimisharjumused, kulutuste ja sissetulekute võrdlus, säästmine jne

Uuringu üldistatud tulemused on avaldatud Eesti Panga ja Euroopa Keskpanga veebilehel.

Ülevaade Eesti leibkondade varadest ja kohustustest finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu 2021. aasta küsitlusvooru tulemuste põhjal on avaldatud Eesti Panga Teemapaberis 1/2023.

Finantskäitumise ja tarbimis­harjumuste uuringu andmetel põhinevat ülevaadet Eesti leibkondade varalisest ebavõrdsusest on kajastatud Eesti Panga Teemapaberis 2/2023

Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste varasemate küsiltusvoorude tulemused on avaldatud Eesti Panga Teemapaberis 1/2016 ja Eesti Panga Teemapaberis 1/2019

Uuringu tutvustust saab lugeda Euroopa Keskpanga veebilehel.

Uuringu andmetega seonduv info ja päringud:

Andmete konfidentsiaalsus: statistikaamet ja Eesti Pank tagavad uuringus osalejate andmete kaitse ja vastajate anonüümsuse. Kogutud andmeid avaldatakse ainult üldistatult; neid ei seostata vastanud isikutega mitte mingil viisil. Andmete töötlemisel järgitakse isikuandmete kaitse seaduse ja riikliku statistika seaduse nõudeid.