Nr

Kuupäev

Dokument

Sündmus/sisu

1 10.01.1991 VEB valuutakorrespondentarvete kord  
2 23.01.1991 EP ja VEB leping (VEB võlgade tagastamine) krediitide tagastamine VEBle
3 11.03.1991 UBB ja VEB leping korrespondentkonto avamine
4 13.01.1992 VF ülemnõukogu presiidiumi määrus välisvõla teemast (sealt tulenes kontode blokeerimine VEB pangas)
5 28.02.1992 Kiri EP presidendile EP VOV juhataja teave, et VEB korrespondentarved on külmutatud
6 9.04.1992 EP välisoperatsioonide valitsuse kirja põhi Teade klientidele, et EP VOV raha on blokeeritud ja sellega seoses blokeeritakse ka nende arved
7 13.04.1992 VEB kiri UBBle vahendite blokeerimine
8 13.04.1992 VEB kiri EPle vahendite blokeerimine
9 14.04.1992 EPN koosoleku protokoll nr. 42 p.3. Otsus nr. 2 Põhja-Eesti Aktsiapanga asutamise kohta
10 14.04.1992 EPN koosoleku protokoll nr. 42 p.7. Kinnitati NSVL Riigip. EVP ülevõtmise akt. Akti koopiat pole lisatud.
11 20.05.1992 UBB kiri VF valitsusele soovitakse vahendite lahtikülmutamist
12 9.07.1992 Vene Keskpanga vastus UBB-le vahendeid lahti ei külmutata, seotakse NSVL välisvõlaga, vaja riikidevahelist lepet
13 30.07.1992 VEB kiri korrespondentidele vahendite blokeerimine
14 17.11.1992 EPN koosoleku protokoll nr. 55 p. 1. Otsused 1. ja 2. moratooriumi kehtestamisest UBB-le ja PEAP-ile
15 20.11.1992 EPN otsus Lubada PEAP-il teha väljamakseid eraisikutele ja blokeeritud jur. Isikute kontodelt 10% ulatuses.
16 2.12.1992 EPN koosoleku protokoll nr. 56 p. 1 Otsus nr. 1. Käsitleda UBB ja PEAP moratooriume ühisel alusel. Palve VV-l võtta seisukoht võlak. emit. kohta.
17 2.12.1992 EPN koosoleku protokoll nr. 56 p. 2 Otsus nr. 2. Lubada UBB-l tehe väljamakseid blokeeritud arvelduskontodelt 10% ulatuses.
18 7.12.1992 VF presidendi ukaas VEB vahendite väljamaksmisest (füüsilistele isikutele täismahus ja Vene juriidilistele obligatsioonis)
19 18.12.1992 EPN koosoleku protokoll nr. 57 p. 1 EP Nõukogu osus nr 2. Pankade moratooriumi lõpetamine ja VEB kontodega käitumine
20 29.12.1992 Vene Riigipanga kiri 19-7-007/3023 VEB probleemide reguleerimine (makseid ei teostata enne riikidevahelist lepingut)
21 7.01.1993 Seletuskiri PEAP ja UBB kriisi ületamise abinõudest (Järvan ja Kaju)
22 12.01.1993 EPN koosoleku protokoll nr. 1 p. 1 EP Nõukogu otsus nr 1. Programm panganduskriisi ületamiseks (põhjendused fondi loomisele ja riigi võlakirjadele)
23 20.01.1993 Riigikogu otsus Riikliku VEB fondi asutamine (koondati nõudeõigused ja väljastati vabalt ringlevad sertifikaadid)
24 21.01.1993 Eesti Panga käskkiri nr 11  Riikliku VEB Fondi põhikiri
25 22.01.1993 EP ja PEAP leping 100 M EEK intressita laenu (lisaks ka 22.12.1992 3 M EEK intressita laenu ja 19.30 lepingu muudatus)
26 22.01.1993 VV määrus nr 23 PEAP ostmise kohta
27 22.01.1993 VV määrus nr 26 tähtajaliste võlakohustuste emiteerimine 300 miljoni EEK ulatuses
28 22.01.1993 VV määrus nr 24 VEB fondi sertifikaatide ost 125 miljoni EEK ulatuses (PEAPlt, tasub võlakirjadega)
29 22.01.1993 VV määrus nr 25 UBB aktsiate ostmise kohta
30 25.01.1993 VV korraldused 29-k Määruste 23-25 täitmiseks
31 25.01.1993 VVk 27-k ja 28-k (volitused).pdf Volitus Rahandusministrile
32 25.01.1993 Eesti Panga käskkiri nr 14 Riikliku VEB fondi töö korraldamine
33 25.01.1993 Eesti Panga käskkiri nr 15 VEB Fondi sertifikaatide tingimused ja väljaandmise kord
34 25.01.1993 Eesti Panga käskkiri nr 16 PEAP ja sinna pandud VEB nõuete omanikele sertifikaatide väljaandmine
35 25.01.1993 Eesti Panga käskkiri nr 17 PEAP aktsiate müük Vabariigi Valitsusele (3 miljonit EEK, valitsus tasus VEB fondi sertifikaatidega)
36 25.01.1993 Leping nr 2 valitsuse ja EP leping PEAP aktsiate ostuks ja müügiks (3 miljonit EEK)
37 29.01.1993 VV määrus nr 30 Vabariigi valitsus ostab UBB tervikvara VEB Fondi sertifikaatide eest
38 29.01.1993 OSTU-müügi leping Vabariigi valitsus ostab UBB tervikvara VEB Fondi sertifikaatide eest
39 12.02.1993 VV määrus nr 45 PEP aktsiakapitali suuruseks kehtestati 43 miljonit EEK ja maksti nende eest tähtajaliste võlakirjadega
40 12.02.1993 VV määrus nr 46 Valitsus ostab PEAPlt 132 miljoni EEK väärtuses UBB VEB fondi sertifikaate (tasub võlakirjadega)
41 19.03.1993 Lepingu muudatus EP ja PEAP vahel EP ostis 100 miljoni EEK eest VEB fondi sertifikaate, 22.01.1993 lepingu nr 2 tingimuste muutmine
42 30.03.1993 Vahur Krafti kiri VEB-le Memo, kus sisalduvad ka saldokinnitused
43 11.04.1993 VEB Fondi ja PEP leping VEB Fondi asjaajamise, raamatupidamise ja registripidamise kohustuse üleandmine PEPle
44 19.04.1993 VV ja PEP leping VV ostab võlakirjade eest VEB Fondi sertifikaate (257 M EEK)
45 17.05.1993 Pariisi klubi kokkulepe VF välisvõlast
46 11.06.1993 EP kiri Hr Kivilidile Palutakse abi 63 885 296,06 USD tagasisaamiseks VEBist
47 12.07.1993 VEB kiri EP-le Keeldutakse rahatagastamisest, osa väidetavalt juba ära kulutatud
48 29.09.1993 RM kiri nr. 21-1/1325 ja VEB Fondi vastus Riigik. otsuse projekti "Endise NSVL Välismajanduspanga poolt EV ettev. antud krediitidest" kooskõlastamine
49 9.09.1993 Vene RahMin kiri Eesti füüsilistele isikutele väljamakseid ei teostata, kuni Eesti ei maksa NSVL välisvõlga
50 2.12.1993 EP kiri VEBile EP nägemus võlast, pakutakse komisjoni
51 6.12.1993 JustM kiri nr. 6-2/5-1/129 Riigik. otsuse projekti "Endise NSVL Välismajanduspanga poolt EV ettev. antud krediitidest" kooskõlastamisest keeldumine
52 21.12.1993 VEB kiri Ei olda nõus nõuete tasaarveldamisega, nõuavad riikidevahelist lepingut
53 8.02.1994 EPN koosoleku protokoll nr. 1. p. 4 VEB Fondi sertifikaatidest (ringlusse laskmisest) - küsimuse lahendamine lükati edasi.
54 8.03.1994 EPN koosoleku protokoll nr. 3. p. 5 Otsus nr. 3-2. Lubada PEP-il ümber hinnata EP-lt saadud laenude arvelt EP VOV poolt välja antud laenud 40,578 MEEK.
55 27.06.1994 Nõudeõiguse ülekandmine PEP müüb 1 000 000 USD nõudeõiguse 150 000 USD eest United Russian Finance'le
56 10.08.1994 Nõudeõiguse ülekandmine 914 000 USD kantakse TSL Internationali arvelt üle United Russian Finance arvele
57 5.12.1994 Memo EP Nõukogule Teimanni memo (fondi seis 30.11.1994 seisuga ja ettepanekud müümiseks)
58 15.12.1994 Riigikontrolli kiri Kirjavahetus valuutalaenude küsimuses
59 16.12.1994 Leping UNEXIM-iga Võimalik abi VEB-i vahendite lahtikülmutamiseks/kompenseerimiseks 
60 20.12.1994 EPN koosoleku protokoll nr. 15 p. 2 Informatsioon endises NSVL Välismajanduspangas külmutatud valuutavahendite kohta. (toimus arutelu). 
61 9.02.1995 EP resolutsioon VEB kirjale Resolutsioon VEB 30.01.1995 kirjale ja esialgne vastus (sh United Finance 1,9 M USD)
62 5.04.1995 EP kiri VEBle Antakse kinnitus Vene residentide kontojäägi kohta (sh TSL 32, 3 M USD)
63 10.10.1995 EPN koosoleku protokoll nr. 14 p. 4 Ülevaade PEP-ist. Lisatud riigikontrolöri pöördumine. Lisatud ülevaade PEP-ist.
64 20.10.1995 Fondist nõude väljakandmine VAO Optintorg nõuete väljakandmine VEB Fondist VEB teisele arvele (vahetati obligatsioonide vastu)
65 26.10.1995 VEB memoriaalorder Optintorgi nõude kandmine Optintorgi arvele
66 6.11.1995 EP juhatuse otsus Taotleda VEB-ilt nõuete ülekandmist VEB Fondi nimele ja rääkida PEP läbi agendilepingu asjus
67 6.12.1995 Kandeotsus OÜ Markenti asutamine
68 4.03.1996 VF valitsuse määrus 229 Venemaa riigilaenu obligatsioonide väljaandmine
69 18.03.1996 Riigikontrolli akt 1995 aasta Riigikontrolli kontrolliakt
70 3.05.1996 VEB Fondi ja PEP leping nõudeõiguste üleandmine (ei aktsepteeritud Vene poole poolt)
71 21.05.1996 Eesti Merelaevanduse kiri VEB Fondile Nõude loovutamine Equation Investment Ltd'le (4 000 000 DEM)
72 xx.07.1996 VEN Rahmin kiri VEBle nr 1-10/11-4376 Anda TSL Internationalile välja riigilaenu obligatsioonid
73 5.07.1996 VEB kiri PEPile 3209/AG Vabastatakse vaid 49 tuh USD ja 2 tuh GBP, ülejäänud vahendeid ei vabastata
74 13.08.1996 VEB kiri PEPile 940/1102 Keeldumine maksekorralduste täitmisest
75 19.08.1996 Innovatsioonipanga kiri Hagemisest USA kohtus
76 28.12.1995 Garantiileping EP annab PEPile garantii 220 M EEK ulatuses (tagab metsaga, hiljem vähendatakse lisaga 30.04.96)
77 31.12.1996 VV korraldus 1020-k Volitada M. Opmann hääletama PEP üldkoosolekul aktsiakapitali suurendamise, uute aktsiate ostueesõigusest loobumise ja aktsiakapitali vähendamise poolt.
78 31.12.1996 VV korraldus 1021-k Pantida EÜP aktsiad EP-le VV vastu esitatud OÜ Tartoil võlanõude tagamiseks.
79 31.12.1996 VV korraldus 1022-k Tartu mnt. 13 hoone võõrandamine EP-le
80 31.12.1996 VV korraldus 1023-k Volituste andmine M. Opmannile EP ja VV vahel VEB Fondi nõuete loovutamise lepingu allkirjastamiseks.
81 4.01.1997 EPN koosoleku protokoll nr. 1 p. 1 PEP liitumine EÜP-ga. Otsusele lisatud PEP saneerimiskava.
82 5.01.1997 EP ja PEP vaheline kokkulepe EP andis üle hulga vara, vastavalt VV korraldustele 1020-1023 aastast 1996 ning andis üle ka 34 M EEK VEB sertifikaate (registris see ei kajastu)
83 14.01.1997 VEB Fondi tööplaan Mihhailov toob ära fondi lõpetamise võimalikud strateegiad
84 23.01.1997 EP ja PEP vaheline nõudeõiguse loovutamine EP andis PEPle nõudeõiguse 45 000 000 EEK VV vastu (05.01.1997 kokkuleppe raames)
85 17.02.1997 EP juhatuse otsus JUROl nõustada VEB Fondi kohtuasjade raames
86 27.02.1997 EP ja PEP garantiideposiidi leping EP annab 7 800 000 garantiideposiiti (et katta kahe laenu kahjumit)
87 28.02.1997 05.01.1997 EP ja PEP kokkuleppe täpsustus Täpsustab 7 800 000 EEK garantiideposiidi kasutust
88 27.03.1997 Nõude loovutamine VVlt EPle VV loovutas 243 M EEK nõudeõiguse Eesti Pangale kohustusega see edasi loovutada
89 15.04.1997 Info EP nõukogule Fondi nõudeõiguste müügi katse ja saldode korrastamine
90 15.04.1997 EPN koosoleku protokoll nr. 5 p. 3.1 V.Krafti informatsioon VEB Fondi nõuete müümisest (müügi katsest - vt. eelmine dok.) võeti teadmiseks.
91 16.04.1997 Esildis VEB Fondi direktori esildis EP presidendile fondi juriidilisest olukorrast
92 24.04.1997 EP nõude loovutamine EÜPle 243 M EEK nõude loovutamine EÜPle (endine VV nõue), lisaks loovutati selle lisaga 24.04.1998 ka 103 M EEK EP nõuet
93 28.04.1997 Nõudeõiguse loovutamine United Russian Finance loovutab oma nõudeõiguse TSL Internationalile
94 5.05.1997 EP ja EÜP deposiidileping EÜP kannab sinna realiseeritud aktivatest saadud raha (seotud 05.01 kokkuleppega)
95 19.05.1997 Pakkumised VEB Fondi nõuete ostuks (OÜ Markenti, Kalev Bachmanni advokaadibüroo, UFSC Ltd)
96 20.05.1997 EPN koosoleku protokoll nr. 7 p. 2 VEB Fondi seisundist ja tulevikuperspektiividest (arutelu). Otsust vastu ei võetud (vt. ka järgmine dokument)
97 20.05.1997 EP Nõukogu otsuse projekt Anda nõusolek nõuete müümiseks tervikuna ja Mihhailovi seletuskiri
98 4.06.1997 EP juhatuse otsus Lasta kreeditoridel osasid maha müüa ja mitte toetada üldkoosoleku kokkukutsumist
99 11.06.1997 VEB kiri PEPile Ei olda nõus blokeeritud arvete VEB fondile tõstmisega
100 30.06.1997 EP juhatuse otsus EP juhatuse otsus teha EPNle ettepanek Läti ja Leedu residendid välja arvata ja VEB Fond Erastamisagentuurile anda
101 8.07.1997 EPN koosoleku protokoll nr. 9 p. 3 Riikliku VEB Fondi tegevuse edasised perspektiivid
102 8.07.1997 EPN koosoleku nr.9. p.3 materjal Riikliku VEB Fondi tegevuse edasised perspektiivid
103 8.07.1997 EP nõukogu otsus 9-2 Kiita heaks VEB fondi lõpetamine, kooskõlastada mitteresidentidest kreeditoride väljaarvamine
104 10.07.1997 EP nõukogu kiri 1-1-3/12 EPN kiri majandusministrile VEB Fondi temaatikas
105 28.07.1997 VF RahMin kiri 11-04-04/48 ollakse nõus 1 827 675 USD kandmisega TSL arvele ja riigilaenuks arvestamisega
106 25.08.1997 Raha liikumine 1 827 675 USD ülekanne PEPi arvelt TSL arvele
107 10.10.1997 HETA kokkuvõte VEB Fondile nõuete müügi enampakkumiste tulemustest
108 29.10.1997 EÜP ja UFSC leping UFSC esindaja Riho Remmel (10 000 000 USD nõudeõiguse ülekandmine VEB fondis UFSCle)
109 21.11.1997 Õiguslik hinnang Riigikontrollilt VV poolne 243 M nõudeõiguse edasiandmine EP-le
110 28.11.1997 Riigikontrolli kontrolliakt VEB Fondi audit 1997
111 15.12.1997 VEB Fondi vastus Riigikontrollile Vastus kontrolliaktile
112 8.12.1997 EÜP kiri VEB fondile  EÜP 10 000 000 USD nõudeõiguse ümberregistreerimine TSL Internationalile
113 8.12.1997 nõude loovutamise memoriaalorder USD 10M loovutamise memoriaalorder
114 30.12.1997 Protokoll 05.01.1997 leppe täitmise kohta Lepe on täidetud ja EP varad üle andnud
115 5.01.1998 Riigikontrolli peakontrolöri otsus VEB Fondi kontrollimine 1997
116 12.01.1998 Elegant Logic Inc kiri VEB Fondile Palve tagastada 400 000 USD
117 16.01.1998 VEB kiri EP-le Raha liigutamisest keeldumine
118 28.02.1998 EP vastused Riigikontrolli aktile Vastus kontrolliaktile
119 17.03.1998 Raha liikumine Nõudeõiguse teostamine VEBist 10 000 000 USD osas (TSL Internationalile) - lisatud ka obligatsioonide saamine Vene Rahmin kirja alusel
120 1.04.1998 EÜP kiri VEB fondile Palve teha tasaarveldus eesti kroonides ning lõppsaldo konverteerida eesti krooni
121 6.04.1998 EP juhatuse otsus Loovutada VEB fondi sertifikaadid EÜPle
122 9.04.1998 EP kiri AS Imbi'le Maksekorralduste tagastamine täitmise võimatuse tõttu
123 24.04.1998 Nõude loovutamine EP poolt EÜPle 103 M EEK EP nõuet loovutatakse EÜPle
124 20.05.1998 Nõude loovutamine Eesti Merelaevanduselt EÜPle 06.04 konverteerib Merelaevandus oma nõude USDks, sõlmib 07.04 nõude loovutamise lepingu, tehing tehakse 20.05
125 25.05.1998 Nõude konverteerimine EÜP arvel konverteeritakse kroonid ümber dollariteks
126 27.05.1998 OÜ Markenti ja EÜP nõuete loovutamine OÜ Markenti ja EÜP loovutavad oma nõuded TSL Internationalile kogusummas üle 20,4 M USD
127 27.05.1998 EÜP nõude loovutamine Memoriaalorder
128 29.05.1998 EP kiri VEBle EP president palub vene residentide arved Eesti kontolt maha arvata 
129 16.07.1998 VEB kiri EPle VEB on nõus need arved lahti külmutama, kui on olemas vajalikult vormistatud vahendite valdaja ja kasusaaja panga nõusolek (vt. eelmine link)
130 5.08.1998 Raha liikumine Nõudeõiguse teostamine 20 500 000 USD osas (TSL Internationalile)
131 1.12.1998 EP kiri VEB juhatusele Palve Ukraina 4,66 milj GBP Eesti külmutatud kontolt üle kanda Ukraina külmutatud kontole
132 22.03.1999 SA VEB asutamine Registrikanne
133 30.03.1999 Nõude väljakandmine fondist SovInterfransi nõude väljakandmine (dollarites)
134 18.11.1999 VEB kiri EPle Keeldumine Elegant Lodziku raha ülekandest
135 13.06.2000 SA VEB tegevuse aruanne periood 01.01.1997 kuni 01.01.2000
136 13.06.2000 EPN koosoleku protokoll nr. 12 p. 3 Informatsioon VEB Fondist. Võeti teadmiseks (vt. eelmine dok.). Teema juurde tullakse tagasi sügisel.
137 7.07.2000 EP kiri 2146 soovitakse alates 01.01.1992 laekunud raha kasutamist
138 16.08.2000 kiri 435/0011 01 NL VEB kiri EP-le (kinnitab vana seisukohta, Eesti residentidele ei maksa)
139 6.09.2000 V. Mihhailovi ülevaade EPN-le Ülevaade VEB Fondi asutamisest ja fondi tegevusest.
140 14.09.2000 EPN koosoleku protokoll nr. 14 p. 5 Ülevaade VEB Fondi asutamisest ja fondi tegevusest. Informatsioon võeti teadmiseks.
141 16.06.2000 SA VEB kreeditoride üldkoosoleku protokoll Vandeadvokaat Talviste juhtimisel
142 20.09.2000 Reguleerimiskanne India Riigipangaga valuuta 245 saldo vähenemine 7 809 400 võrra, order tehtud 31.10.2000
143 10.10.2000 Riigikogu arupärimine lisaks ka EP Nõukogu esimehele koostatud vastused
144 27.11.2000 EP kiri valitsusele VEB probleemide kokkuvõte ja seisukoha küsimine
145 28.12.2000 EP kiri VEB Pangale Soovitakse Läti residentide vara tagasikandmist arvelt 07350011 (UBB)
146 28.12.2000 EP kiri Vene Keskpangale Palve teiste riikide residentide blokeeritud arvetele VEB blokeeritud arvetelt raha tagasi kanda
147 7.02.2001 Vene Keskpanga vastus EP-le Ei saa aidata, kuna VEB ei kuulu keskpanga regulatsiooni alla, paluvad VEB asi veel üle vaadata
148 11.10.2004 Riigikontrolli kokkuvõte Kokkuvõte VEB Fondi audititest
149 21.08.2008 Dokumentide üleandmine SEB annab VEB Fondi dokumendid üle SA VEBile, olemas kaustade loetelu
150 6.09.2011 EPN koosoleku protokoll nr. 6 p. 2 Ülevaase SA-ga VEB seotud kohustustest. Lisatud K. Kaprali märgukiri.