Eesti Panga 2001. aasta aruanne

MAJANDUSE ARENG 2001. AASTAL

MAAILMAMAJANDUS

Ameerika Ühendriigid
Jaapan
Euroopa
Soome ja Rootsi
Kesk- ja Ida-Euroopa riigid
Läti ja Leedu
Venemaa
Arenevad turud
Arenenud riikide finants- ja toormeturud

 

EESTI REAALMAJANDUS JA FINANTSSEKTOR

Reaalsektor
Monetaarkeskkond
Välis- ja sisenõudlus
Finantseerimine ja selle katteallikad
Valitsussektor
Inflatsioon
Finantssektor
Pangandus
Institutsionaalne areng
Pankade varad ja kohustused
Tulukus ja riskid
Väärtpaberiturg
Investeerimisfondid
Kindlustusturg
Liising

 

EESTI PANK RAHVUSVAHELISES MAJANDUS- JA FINANTSSÜSTEEMIS

KESKPANGA RAHVUSVAHELINE TEGEVUSKESKKOND

Euroopa Liidu majandus- ja finantspoliitika
Lõplik üleminek eurole
Eesmärgid ja tegevus finantsturgude integreerimisel
Euroopa Liidu ja kandidaatriikide vahelise majanduspoliitilise koostöö raamistik
Euroopa Liidu ja kandidaatriikide vahelise majanduspoliitilise dialoogi ajagraafik alates 2002. aastast
Kandidaatriikide edusammud
Reaalne ja nominaalne ühildumine
Rõhuasetus haldussuutlikkusele
Euroopa Keskpanga ja kandidaatriikide suhted
Rahapoliitika ja vahetuskursipoliitika ühinemisel Euroopa Majandus- ja Rahaliiduga - üldine raamistik
Rahvusvaheline Valuutafond raha- ja pangapoliitilise keskkonna kujundajana
Rahapesu ja terrorismi finantseerimise tõkestamise alane rahvusvaheline tegevus
Finantstegevuses Rahapesu Tõkestamise Töörühm
FATFi 40 soovitust võitlemiseks rahapesuga ja erisoovitused võitlemiseks terrorismi finantseerimisega
ÜRO
Rahvusvaheline Valuutafond
Euroopa Liit

 

RAHAPOLIITILISE STABIILSUSE TAGAMINE

Majanduspoliitika põhijooned rahapoliitilise stabiilsuse vaatekohast
Rahapoliitika
Järjepidevus
Rahaliit - Eesti rahapoliitika strateegiline eesmärk
Rahapoliitika ülekandumine Eestis
Igapäevane rahapoliitika ja valmistumine rahaliidu raamistiku kasutuselevõtuks
Valmistumine rahaliidu rahapoliitilise raamistiku kasutuselevõtuks
Rahapoliitika operatsioonilise raamistiku reform
Majandusanalüüs ja -prognoos
Majandusanalüüs
Prognoos
Majandusuuringud
Statistikaalane tegevus
Rahapoliitikaga seotud finantsstatistika arendamine
Finantssektorile kehtestatud aruandluse täiendamine
Maksebilansistatistika arendamine

 

FINANTSSTABIILSUSE TAGAMINE JA PANGANDUSPOLIITIKA

Panganduspoliitika järjepidevus
Keskpank kui finantsstabiilsuse tagaja
Asjakohane regulatiivaktide raamistik
Usaldusväärne teave finantssektori kohta
Finantssüsteemi turvavõrgustik kui süsteemiriski vähendavate turvameetmete süsteem
Põhilised arengutendentsid finantsstabiilsuse kindlustamisel 2001. aastal
Finantssektori regulatiivaktide täiendamine
Finantssektori tagatisskeemide täiendamine
Ühendatud finantsjärelevalve loomine
Rahvusvaheline hinnang Eesti finantssektori järelevalvele
Eesti finantssektor teiste kandidaatriikide finantssektori arengu taustal
Rahapesu- ja terrorismivastase võitluse korraldus Eestis

 

MAKSE- JA ARVELDUSSÜSTEEM

Uus pankadevaheline arveldussüsteem
Makse- ja arveldussüsteemide alaste õigusaktide täiendamine
Maksevahendid
Sularahanõudluse rahuldamine
Ringlusse lastud pangatähed ja mündid ning nende struktuur
Sularaha liikumine
Uute rahatähtede kasutuselevõtt ja sularahaekspertiis
Euro vahendamine

 

RESERVIHALDUS

Reservihalduse korraldus
Välisvaluutareservi struktuur
Kuidas toimub investeerimine
2001. aasta investeerimistulemusi mõjutanud tegurid
Turgude ootuste erinevus tegelikkusest
Ühendriikide-vastase terrorirünnaku järelmõju
Rahapoliitika operatsioonilise raamistiku reformi mõju
Investeerimispõhimõtete täiendamine 2001. aastal
Normportfell
Väline varahaldur
VVRi investeerimistulemused 2001. aastal

 

KOOSTÖÖ, SUHTLUS JA ORGANISATSIOONI ARENG

MAJANDUSPOLIITILINE KOOSTÖÖ EESTIS JA VÄLISMAAL

Eesti Panga tegevus Euroopa Liiduga integreerumisel
Eurointegratsiooni üldpoliitilised dokumendid
Ühinemisläbirääkimised Eesti Panka puudutavate peatükkide üle
Dialoog Euroopa lepingu üle
Majanduspoliitilise dialoogi vormid
Haldussuutlikkuse hindamise missioonid 2001. aastal
Koostöö Euroopa Keskpangaga
Eesti ja Rahvusvahelise Valuutafondi majanduspoliitiline koostöö
Valmisolekulaenuga seotud majandusprogrammi lõpetamine
Eesti osalemine suure võlakoormusega vaeste riikide abiprogrammis
Uued vastavushinnangud
Koostöö statistika alal
Koostöö Põhja- ja Baltimaade valijaskonnas
Koostöö reitinguagentuuridega
Koostöö muude rahvusvaheliste organisatsioonidega
Ühisseminarid teiste riikide keskpankadega
Koostöö majandusuuringute vallas

 

KESKPANGA AVALIKUD SUHTED

Üldpõhimõtted
Infoteenused
Üritused
Osalemine euro sularaha tutvustamises

 

EESTI PANGA ORGANISATSIOON

Üldjuhtimine
Organisatsiooni ja vastutusvaldkondade ümberkorraldamine
Panga juhtimist toetavad tegevused
Personalipoliitika
Koolitus
Traditsioonid ja harrastused

EESTI PANGA RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 31. detsembril 2001 lõppenud majandusaasta kohta

Selgitused Eesti Panga raamatupidamise aastaaruande juurde

Audiitori järeldusotsus

LISAD

2001. AASTA KROONIKA

EESTI PANGA MISSIOON, PEAEESMÄRGID JA ARENGUKAVA

EESTI PANGA REGULAARSED INFOVÄLJUNDID
STATISTIKA