Riskid varade paigutamisel. Riskijuhtimine

Eesti Panga varade investeerimisel kaasnevatest finantsriskidest normeeritakse järgmisi riske:

  • valuutarisk
  • intressirisk
  • krediidirisk
  • likviidsusrisk
  • hinnarisk

Riske mõõdetakse võimaluse korral muutlikkusriskiga VaR ja limiteeritakse normportfelli suhtes. Neid finantsriske, mida muutlikkusriskiga mõõta ei saa, limiteeritakse koguseliselt või mõne muu parameetri abil.

Kõiki riske mõõdetakse ja juhitakse investeerimisportfelli struktuuri optimaalselt hajutades ning instrumente ja tehingupartnereid hoolikalt valides. Iga loetletud riski kohta on kehtestatud ka üldised raamreeglid, mis välistavad keskpangale sobimatute riskide võtmise. Riskilimiitide järgimist kontrollitakse pidevalt, enamasti reaalajas.


Valuutarisk seisneb ohus, et valuutakursside muutumine mõjutab Eesti Panga finantsvarade turuväärtust ning selle investeerimisel saadavat tulu. Valuutariski mõõdetakse ja piiratakse muutlikkusriskiga VaR.

Intressirisk seisneb ohus, et intressimäärade muutumine mõjutab Eesti Panga finantsvarade turuväärtust ja selle investeerimisel saadavat tulu. Intressiriski mõõdetakse ja piiratakse muutlikkusriskiga VaR.

Krediidirisk seisneb ohus, et Eesti Panga suhtes finantskohustusi omav tehingupartner ei täida endale võetud kohustusi. Krediidiriski limiteeritakse ja juhitakse võlapaberi emitentidele ja tehingupartneritele kehtestatud kvaliteedi ja koguse piirangutega. Krediidiriski limiit määratletakse partneri finantsseisundi alusel, mille hindamiseks kasutatakse rahvusvaheliste reitinguagentuuride Standard & Poor's, Moody's, Fitch või DBRS krediidireitinguid. Krediidiriski saab vähendada ka lisatagatiste nõudmisega.

Likviidsusrisk seisneb ohus, et Eesti Pangal ei ole piisavalt likviidseid varasid, et täita õigel ajal oma kohustusi. Vajaliku likviidsuse tagamiseks kasutatakse vaid aktiivseid finantsinstrumente, mis omavad laialdast järelturgu, kus on vajaduse korral võimalik teostada kiiresti suuri tehinguid ilma turuhinda oluliselt mõjutamata. Likviidsusriski vähendamiseks on seatud piirangud emissioonimahu kohta.

Hinnarisk seisneb ohus, et turuhinna ebasoodne muutus mõjutab Eesti panga finantsvarade turuväärtust.

Riskiväärtus VaR on muutlikkusel ehk volatiilsusel põhinev riskimõõt, mis näitab suurimat oodatavat kahju, mis võib tekkida etteantud perioodi jooksul etteantud tõenäosusega.

Normportfelli valitakse finantsvarad selliselt, et kontrollides finantsvarade säilimist aastaste intervallidega, ei ole varade väärtus 95% tõenäosusega vähenenud enam kui 10% Eesti Panga omakapitalist. Sellega on täidetud varade säilivuse nõue.