TARGET2-Eesti liitumisleping internetipõhise juurdepääsu võimalusega

TARGET2-Eesti liitumisleping internetipõhise juurdepääsu võimalusega

_____________, (registrikood ________), asukoht: _______________, Tallinn, Eesti Vabariik, keda esindavad ___________, kes tegutsevad __________ alusel (edaspidi osaleja),

ja

Eesti Pank, asukoht: Estonia pst. 13, Tallinn, Eesti Vabariik, keda esindavad asepresident _______________ ning makse- ja arveldussüsteemide osakonna juhataja _______________, kes tegutsevad Eesti Panga nimel tehingute tegemise korra alusel

(edaspidi üldistavalt või ühiselt ka pool või pooled),

sõlmivad käesolevaga TARGET2-Eesti liitumislepingu (edaspidi liitumisleping).

1.  Liitumislepingu reguleerimisala

Liitumisleping sätestab tingimused, mille kohaselt Eesti Pank pakub osalejale reaalajalise brutoarveldussüsteemi TARGET2-Eesti teenuseid.

2.  TARGET2-Eesti kirjeldus

(1)  TARGET2-Eesti on Eesti Panga hallatav TARGET2 osasüsteem, mis toimib TARGET2-Eesti reeglite kohaselt.
(2)  TARGET2 on üleeuroopaline automatiseeritud reaalajaline brutoarvelduste kiirülekandesüsteem. TARGET 2 iseloomustab ühtne tehniline platvorm (ühisplatvorm) ja see koosneb TARGET2 osasüsteemidest, mida haldavad eurosüsteemi keskpangad ja keskpangad, kes on TARGET2ga ühendatud sellekohase lepingu alusel.
(3)  TARGET2-Eesti arveldab ainult eurodes nomineeritud makseid. Arvelduste eeltingimus on osalejale TARGET2 ühisplatvormi maksemooduli konto (edaspidi maksemooduli konto) avamine Eesti Pangas.

3.  Liitumisleping ja TARGET2-Eesti reeglid

(1)  TARGET2-Eesti reeglid kehtestab või muudab Eesti Panga president määrusega.
(2)  Liitumislepingu jõustumise hetkel kehtivad TARGET2-Eesti reeglid on Eesti Panga presidendi 9. mai 2008. aasta määruse nr 4 „TARGET2-Eesti reeglite kinnitamine“ lisa 1 „TARGET2-Eestis osalemise ühtsed tingimused“ , lisa 1A „TARGET2-Eestis T2Si eriotstarbelise rahakonto avamise ja haldamise ühtsed tingimused“, lisa 1B „TARGET2-Eestis TIPS eriotstarbelise rahakonto avamise ja haldamise ühtsed tingimused“, lisa 2 „
(3)  Liitumislepingu allakirjutamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud kõigi TARGET2-Eesti reeglitega ja kohustub neid täitma.
(4)  Eesti Pank võib mis tahes ajal TARGET2-Eesti reegleid ühepoolselt muuta. TARGET2-Eesti reeglite muudatustest teatatakse osalejale kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil. Kui osaleja ei ole 14 päeva jooksul alates muudatustest teatamisest esitanud selgeid vastuväiteid, siis loetakse, et ta on muudatustega nõus. Kui osaleja esitab muudatusele vastuväite, on Eesti Pangal õigus viivitamata lõpetada osaleja osalemine TARGET2-Eestis ja sulgeda iga tema maksemooduli konto.
(5)  TARGET2-Eesti reeglid on liitumislepingu lahutamatu osa. Kui liitumislepingu ja TARGET2-Eesti reeglite üks või mitu sätet on omavahel vastuolus, kohaldatakse TARGET2-Eesti reeglite sõnastust.
(6)  Osaleja ja Eesti Pank on kokku leppinud, et osaleja kasutab internetipõhist juurdepääsu TARGET2-Eestile kooskõlas lisa 2 sätetega.

4.  Eesti Pank TARGET2-Eesti haldurina

(1)  Eesti Pank tagab TARGET2-Eesti toimimise liitumislepingu ja TARGET2-Eesti reeglite kohaselt.
(2)  Eesti Pank teavitab osalejat TARGET2-Eesti tegevust puudutavatest olulistest ümberkorraldustest, selgitades nende põhjuseid ja soovitades vajadusel tehnilisi või organisatsioonilisi lahendusi ümberkorralduste rakendamiseks. Teavitamine võib toimuda Eesti Panga juures tegutseva maksesüsteemide ekspertide nõukogu kaudu.
(3)  Eesti Pangal on õigus avaldada TARGET2-Eesti osalejate nimed.

5.  Intress

Osaleja maksemooduli kontol oleva summa eest maksab Eesti Pank intressi ainult siis, kui intressi maksmise kohustus tuleneb TARGET2-Eesti reeglitest või muudest Eesti Panga ja/või Euroopa Keskpanga kehtestatud õigusaktidest.

6. Eesti Pangale makstavad tasud

(1)  Osaleja maksab Eesti Pangale TARGET2-Eesti teenuste eest tasu.
(2)  Tasude liigid, määrad ja maksmise kord on määratud lisa 2 II A liites "Internetipõhise juurdepääsu tasud ja arved".
(3)  Osaleja on kohustatud Eesti Pangale teatama, kas ta soovib avaldada oma konto panga tunnuskoodi (BIC) TARGET2 kataloogis.
(4)  Lõikes 3 nimetatud teade tuleb esitada Eesti Pangale kirjalikult või usaldusväärset taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt liitumislepingu allakirjutamise päevaks. Osaleja võib teatega määratud valikut muuta, teatades sellest ette vähemalt 10 kalendripäeva. Muudatus hakkab kehtima alates kalendrikuu esimesest päevast, mis järgneb tähtaegsele muudatusest teatamisele.

7. Poolte vastutus

(1)  Poolte TARGET2-Eesti tegevusega seotud vastutuse määramisel ja poolte väiteid põhistavate tõendite hindamisel lähtutakse seadusest ja TARGET2-Eesti reeglitest.
(2)  Kui maksejuhist ei ole võimalik arveldada selle vastuvõtmise tööpäeval TARGET2 talitlushäire tõttu, võib osaleja taotleda Eesti Pangalt hüvitist TARGET2-Eesti reeglites sätestatud erikorra kohaselt.

8. Konfidentsiaalsus

(1)  Pooled käsitlevad seoses TARGET2-Eesti tegevusega üksteisele avaldatavat teavet ja teabekandjaid konfidentsiaalsena. Konfidentsiaalsuskohustuse sisu täpsem määratlemine toimub TARGET2-Eesti reeglite kohaselt.
(2)  Kui see on vajalik konfidentsiaalsuskohustuse täitmise tagamiseks, on pooled kohustatud sõlmima iga konfidentsiaalsele teabele ligipääsu omava isikuga kirjaliku lepingu, milles on sätestatud vähemalt konfidentsiaalse teabega töötamise kord ja vastutus konfidentsiaalsuse säilitamise kohustuse rikkumise korral. Nimetatud lepingu sõlmimist ei nõuta, kui asjaomase isiku vastav kohustus kehtib mõne varem sõlmitud lepingu alusel ja see vastab sisuliselt TARGET2-Eesti reeglitele ja liitumislepingu nõuetele.

9. TARGET2-Eesti talitluspidevuse ja eriolukorra meetmete rakendamine

(1)  Kui üks või mitu ühisplatvormi komponenti või andmesidevõrk ei tööta, neid mõjutab ebatavaline välissündmus või kui talitlushäire mõjutab mis tahes osalejat või kõrvalsüsteemi, võtab Eesti Pank talitluspidevuse ja eriolukorras töötlemise meetmeid TARGET2-Eesti reeglite kohaselt.
(2)  Eesti Pank kõrvaldab talitlushäired lühima selleks vajaliku aja jooksul tingimusel, et see ei too Eesti Pangale kaasa ärahoitud kahjuga võrreldes ebaproportsionaalselt suurt kulu.
(3)  Osaleja on kohustatud hüvitama Eesti Pangale vigade või talitlushäirete kõrvaldamise kulud juhul, kui vigade või talitlushäirete tekkimise põhjuseks on kohustuste rikkumine osaleja poolt.
(4)  Vea avastamisel arveldustes on Eesti Pank õigustatud vea parandama ilma osaleja eelneva nõusolekuta, kui vea parandamine on võimalik ilma osaleja ja Eesti Panga seadusest tulenevaid õigusi rikkumata.
(5)  Eesti Pank on õigustatud ilma ette teatamata debiteerima osaleja kontolt summa, millega Eesti Pank on seda kontot ekslikult krediteerinud.

10. Liitumislepingu muutmine Eesti Panga poolt

(1)  Eesti Pangal on õigus liitumislepingut ühepoolselt muuta. Liitumislepingu muutmisest teatab Eesti Pank osalejale kirjalikult või usaldusväärset taasesitamist võimaldavas vormis. Kui osaleja ei ole 14 päeva jooksul pärast liitumislepingu muutmise teate saatmist esitanud selgeid vastuväiteid, siis loetakse, et ta on liitumislepingu muutmisega nõus.
(2)  Liitumislepingu muutmine vormistatakse liitumislepingu lisana.
(3)  Kui osaleja esitab liitumislepingu muutmisele vastuväite, on Eesti Pangal õigus liitumisleping viivitamata üles öelda, lõpetada osaleja osalemine TARGET2-Eestis ja sulgeda iga tema maksemooduli konto.

11. Liitumislepingu ülesütlemine osaleja algatusel

Osalejal on õigus liitumisleping ühepoolselt üles öelda, teatades sellest Eesti Pangale ette vähemalt 14 tööpäeva. Teates tuleb märkida ülesütlemise põhjus ja TARGET2-Eestis osalemise lõpetamise kuupäev. Kui liitumislepingu ülesütlemise põhjus on osaleja mittenõustumine liitumislepingu muutmisega, on osalejal õigus liitumisleping üles öelda alates muudetud liitumislepingu jõustumisest.

12. Liitumislepingu ülesütlemine Eesti Panga algatusel

(1)  Eesti Pangal on õigus liitumisleping ühepoolselt üles öelda, teatades sellest osalejale ette kolm kuud.
(2)  Eesti Pangal on õigus liitumisleping ühepoolselt ja ilma ette teatamata üles öelda, juhul kui osaleja osalemine TARGET2-Eestis on TARGET2-Eesti reeglite kohaselt lõppenud või lõpetatud.
(3)  Liitumislepingu ülesütlemise teate esitab Eesti Pank osalejale kirjalikult või usaldusväärset taasesitamist võimaldavas vormis. Teates tuleb märkida liitumislepingu ülesütlemise põhjus ja liitumislepingu lõppemise kuupäev.

13. Liitumislepingu lõppemise tagajärjed

(1)  Osaleja osalus TARGET2-Eestis lõppeb hiljemalt liitumislepingu lõppemise hetkel.
(2)  Liitumislepingu lõppemisel on osaleja kohustatud viivitamatult tagastama Eesti Pangale seoses liitumislepingu täitmisega osaleja valdusse antud ja osaleja poolt Eesti Pangale tagastatavad tehnilised vahendid ja tasuma kõik summad, mille tasumise kohustus on tal seoses TARGET2-Eesti liikmelisusega tekkinud, välja arvatud juhul, kui seadusest, TARGET2-Eesti reeglitest või kehtivatest kokkulepetest tuleneb teisiti.
(3)  Enne liitumislepingu lõppemist tekkinud õigused ja kohustused jäävad kehtima nende tekkimise aluseks olevate tingimuste kohaselt.

14. Vaidluste lahendamine

(1)  Poolte kahepoolsetele suhetele seoses TARGET2-Eesti tegevusega kohaldatakse Eesti seadust.
(2)  Ilma et see piiraks Euroopa Ühenduste kohtu pädevust, kuulub lõikes 1 nimetatud suhetest tulenevate vaidluste lahendamine Eesti kohtute ainupädevusse.

15. Lõppsätted

(1) Liitumisleping jõustub [kuupäev].
(2) Liitumisleping on sõlmitud tähtajatult.
(3) Liitumisleping asendab poolte vahel enne liitumislepingu jõustumist kehtinud TARGET2-Eesti liitumislepingu.
(4) Liitumisleping on koostatud ja alla kirjutatud kahes eestikeelses eksemplaris, millest kummalegi poolele jääb üks eksemplar.

16. Poolte rekvisiidid

Eesti Pank: Estonia pst. 13, 15095, Tallinn, Eesti; telefon: 668 0814, faks: 668 0821

Osaleja:

Poolte allkirjad

 

Eesti PankOsaleja
  

asepresident
 
"    "                     .a"    "                     .a
  

makse- ja arveldussüsteemide osakonna juhataja
 
"    "                     .a