Veebisõnastik

Aasta arvestuses
Aastakasv
Aastakeskmine muutus
Aditiivne erind
Aegrida
Ajutine muutus
Alguskuupäev
Allahindlus
Allapoole korrigeerimine
Allutatud kohustus
Allutatud laen
Alternatiivkulu
Aluseksport
Alusinflatsioon
Alusvara
Amortisatsioon
Amortiseeritud soetusmaksumus
Andmetöötlus
Arbitraaž
Arenenud maad
Arengumaad
Ärikinnisvara
Äriregister
Äriühing
Artikkel IV konsultatsioon
Aruandekohustus
Arvelduskrediit
Arvelduspäev
Arvelduspank
Arvestuslik
Avalik haldus ja riigikaitse
Avalik teadaanne
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava
Avatud majandus
Avatud sektor
Avaturuoperatsioonid
Baasintressimäär
Baasraha
Baromeeteruuring
Basel III eeskirjad
Baseli pangajärelevalve komitee
Beveridge'i kõver
Bilansikirje
Bilansiline (jääk)maksumus
Bilansiväline kirje
Bilanss
Büroopinnad
Depookonto
E-arve püsimaksekorraldus
E-raha asutus
Eelarveperiood
Eelarvepoliitiline kurss
Eeldus
Eelisaktsia
Eesistumine
Eesti majanduse makromudel
Eesti Panga juhatus
Eesti Panga nõukogu
Eesti Väärtpaberikeskus
Ehitus
Ehitusluba
EKP võlasertifikaat
Ekspansiivne eelarvepoliitika
Ekspansiivne rahapoliitika
Ekspordiprognoos
Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus
Elamukinnisvara
Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Eluasemehinna indeks
Eluasemelaen
Elukallidus
Emapank
Emiteerima
Emitent
EMPs kohaldatav tekst
Erakorralised rahapoliitika meetmed
Erastamisväärtpaber
Eratarbimine
Erind
Esmane tulu
Etteteatamistähtajaga lõpetatavad hoiused
Ettevaade
Ettevõtete laenud
Ettevõtete säästmismäär
Ettevõtjatulu
Euro pankadevaheline laenuintressimäär
Euroala pankade laenutegevuse küsitlus
Euroala pankadevahelise üleöölaenamise intressimäär
Eurobaromeeter
Eurodes vääringustatud
Euroopa andmekaitseinspektsioon
Euroopa Investeerimiskava
Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu
Euroopa Keskpanga nõukogu
Euroopa Keskpankade Süsteem
Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve
Euroopa Liidu toimimise leping
Euroopa Majanduspiirkond
Euroopa Pangandusjärelevalve
Euroopa Rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteem
Euroopa stabiilsusmehhanism
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve
Eurosüsteem
Eurosüsteemi krediidihindamisraamistik
Eurosüsteemi tööpäev
Faktooring
Filiaal
Finants- ja kindlustustegevus
Finantsaruanne
Finantseerimisasutus
Finantsjärelevalve
Finantskohustus
Finantspuhver
Finantsseisund
Finantsstabiilsus
Finantsstabiilsuse nõukogu
Finantssüvenemine
Finantstasakaalustamatus
Finantsvahendaja
Finantsvahendus
Finantsvahenduse abiettevõtted
Finantsvahendusettevõte
Finantsvaldusettevõtja
Finantsvara
Finantsvõimendus
Finantsvõimenduse määr
Finantsvõimenduse vähendamine
Föderaalreservi avaturukomitee
Fondifond
Fondivalitseja
Geograafiline jaotus
Halb laen
Haldus- ja abitegevused
Halduskaristus
Haldusreform
Hargmaine ettevõte
Heitlik
Heitunud
Hindamispäev
Hinnaindeks
Hinnakonkurentsivõime
Hinnastabiilsus
Hinnasurve
Hoiu-laenuühistu
Hoius
Hoiustamise püsivõimalus
Hoiustamise püsivõimaluse intressimäär
Hõivatute arv
Hõive määr
Hooajaline kohandamine
Hübriidvõlaväärtpaber
Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont
Hüplik
Hüplikkuse näitaja
Hüpoteek
Immateriaalne põhivara
Impordihinnaindeks
Impordimahukas
Inflatsioon
Inflatsioonilised riskid
Inflatsioonimäär
Inflatsioonisurve
Info ja side
Inimese kohta
Intressikoormus
Intressikulud
Intressimäär
Intressimarginaal
Intressitulu
Investeerimisfond
Investeerimishoius
Investeerimisühing
Investeeringutasuvus
Järelejäänud tähtaeg
Järelhindamine
Jooksevhind
Jooksevkonto
Jooksevkonto saldo
Jooksevülekanne
Juhitud kaalutlusõigus
Kaalutud keskmine
Kahepoolne menetlus
Kahjukindlustus
Käive
Kajastamise lõpetamine
Kalendaarne komponent
Kalendaarne korrigeerimine
Kapitali adekvaatsus
Kapitali kogumahutus põhivarasse
Kapitali olem
Kapitalikaubad
Kapitalikulud
Kapitalimahukas
Kapitalirent
Kasumiaruanne
Kasumitaotluseta institutsioon
Kasutusrent
Kaubanduspartner
Kaudsed maksud
Kauplemiseesmärgil hoitav finantsvara või -kohustis
Kauplemisportfell
Keskmise aja jooksul
Keskne osaleja
Keskne vastaspool
Keskpankadevaheline piiriüleste tagatiste haldamise raamistik
Kestvuskaubad
Kiirhinnang
Kiirindikaatorid
Kiirlaen
Kiirpakkumine
Kiirpakkumismenetlus
Kindlustusandja
Kinnisvaraalane tegevus
Kinnisvaraarendaja
Kinnisvaraturg
Kitsas rahaagregaat M1
Klassifikaator
Kodumajapidamised
Kodumajapidamisi teenindavad kasumitaotluseta institutsioonid
Kodumajapidamiste kui tööandjate tegevus; kodumajapidamiste oma tarbeks mõeldud eristamata kaupade tootmine ja teenuste osutamine
Kodumajapidamiste lõpptarbimiskulutused
Koguinflatsioon
Kogurahvatulu
Kogutoodang
Kohalik omavalitsus
Kohustus
Kohustusliku reservi nõue
Kõlblik tagatis
Kõlblik vara
Kõlblikkuskriteeriumid
Kommertskinnisvara
Kommertsväärtpaber
Konkurentsivõime
Konsolideerimisgrupp
Kontohaldurpank
Krediidi kulukuse aastamäär
Krediidi kulukuse määr
Krediidiagent
Krediidiandjate ja -vahendajate seadus
Krediidiasutus
Krediidiasutuste seadus
Krediidikvaliteedi aste
Krediidinõue
Krediidinõustaja
Krediidirisk
Krediidiriski vahetustehing
Krediidiriski vahetustehingute riskipreemiad
Krediidiriskipositsioon
Krediiditoimik
Krediidivõimelisus
Kuhjumine
Kulukonkurentsivõime
Künnis
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg
Kutse- teadus- ja tehnikaalane tegevus
Kvartalikasv
Läbipaistmatu turg
Laen
Laenamise püsivõimalus
Laenamise püsivõimaluse intressimäär
Laenu tagatuse piirmäär
Laenu- ja liisinguportfell
Laenude ja hoiuste suhtarv
Laenude üleantavus
Laenujääk
Laenukoormus
Laenumarginaal
Laenupakkumine
Laenuressurss
Laenutingimuste karmistamine
Laenutsükkel
Lai rahaagregaat M3
Laiem rahaagregaat M2
Laiendatud varaostukava
Langenud väärtusega vara
Leebe rahapoliitika
Leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuring
Leibkonna eelarve uuring
Libisev keskmine
Liikuv püha
Likviidne vara
Likviidsuse suurendamine
Likviidsuse tagamise tehing
Likviidsuse vähendamine
Likviidsuskattekordaja
Likviidsusrisk
Linnaline asula
Lisandväärtus
Loomulik iive
Lõpptarbija
Lõpptarbimiskulutused
Maailmamajandus
Mäetööstus
Mahakandmine
Majandusaktiivsus
Majanduskasvu väljavaade
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon
Majanduslangus
Majandusnäitaja
Majandusprognoos
Majandusseisak
Majandustsükkel
Majapidamiste intressikoormus
Majapidamiste säästumäär
Majapidamiste võlakoormus
Majutus ja toitlustus
Makrofinantsjärelevalve
Makromajanduslik ettevaade
Makse- ja arveldussüsteemide järelevaatamine
Makseasutus
Maksevõime
Maksuvõlg
Mälestusmünt
Materiaalne põhivara
Mediaanpalk
Meenemünt
Metsamajandus
Miinimumpalk
Mitmepoolne arengupank
Mitteaktiivne
Mittefinantsettevõte
Mittefinantsvara
Mittetulundusühing
Mittevaadeldav
Mündi esikülg
Mündi tagakülg
Muud teenindavad tegevused
Muudatus
Nakkusoht
Netofinantsvarade kokkulepe
Nominaalne efektiivne vahetuskurss
Nominaalne tööjõu ühikukulu
Nominaalpalk
Nõudmiseni hoius
Nõue
Õiglane väärtus
Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
Olekuruumi mudel
Oluline osalus
Oluline pank
Omakapital
Omakapitali tulukus
Omavaheline seotus
Osapool
Ostuhind
Ostujõu pariteet
Ostujõu standard
Ostujõud
Ostujõupariteet
Ostujuhtide indeks
Otsetehing
Pädev asutus
Pakkumispoolne šokk
Palga ja tootlikkuse lõhe
Palgajaotus
Palgasurve
Palgatõususurve
Palgavõrrand
Pangagrupp
Peenhäälestusoperatsioon
Pendelränne
Pensionifond
Pensionisammas
Piiriülene arveldus
Piiriülene pangateenus
Piiriülene tagatis
Pikemaajaline refinantseerimisoperatsioon
Põhiline refinantseerimisoperatsioon
Põhistsenaarium
Põhivara
Põhja-Balti makrofinantsjärelevalve koostöökogu
Põhja-Balti stabiilsusgrupp
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük
Pöördtehing
Potentsiaalne SKP
Primaarsektor
Prognoosiperiood
Protsükliline
Proviseerimine
Puhvri alusnäitaja
Puhvri võrdlusmäär
Püsivhinnad
Raamatupidamise aastaaruanne
Raha hoidev sektor
Rahaline kuld
Rahaloomeasutus
Rahaloomesektor
Rahapoliitika ülekandemehhanism
Rahapoliitilised intressimäärad
Rahastamisrisk
Rahastamistingimused
Rahaturg
Rahaturufond
Rahaturuinstrument
Rahvamajanduse arvepidamine
Rahvatulu
Rahvusvaheline rahandus- ja finantskomitee
Rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber
Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühik
Rahvusvahelise Valuutafondi direktorite nõukogu
Rahvusvahelise Valuutafondi põhikiri
Rakendatuse tase
Rändesaldo
Ränne
Rauamaak
Reaalmajandus
Reaalne SKP
Reaalne tegelik vahetuskurss
Reeksport
Reguleerimisala
Repotehing
Resident
Riigi ametiasutus
Riigi keskpank
Riigi võlakiri
Riigieelarve puudujääk
Riigirahandus
Riigivõlakirjade tulusus
Riiklik sotsiaalkindlustusfond
Riskifond
Riskikartlikkus
Riskimarginaal
Riskipositsioon
Saastekvoot
Säästmiskalduvus
Säästuhoius
Seaduslik maksevahend
Segafinantsvaldusettevõtja
Sesoonne komponent
Sesoonne korrigeerimine
Sidusettevõte
Sihtotstarbeline pikemaajaline refinantseerimisoperatsioon
Sisenõudlus
SKP deflaator
SKP lõhe
Solow jääkliige
Sooline palgalõhe
Stabiilse netorahastamise kordaja
Standardhälve
Struktuurireformid
Struktuurne tööpuudus
Suletud sektor
Sündikaatlaen
Süsteemne risk
Tagasiostuhind
Tagatis
Tähtajaklass
Tähtajaline hoius
Tähtpäev
Tajutav inflatsioon
Tarbijahind
Tarbijahinnaindeks
Tarbijakrediidileping
Tarbijate baromeeteruuring
Tarbijate kindlustunne
Tarbimiskalduvus
Taristusektor
Tarnija
Tasaarvestus
Tasemenihe
Tavapakkumismenetlus
Tegelik kasutatav tulu
Tegelik päevade arv / 360
Tegevusalad
Tegevusaruanne
Tegevuse koguülejääk
Tegevuskulud
Tegevusrisk
Tegevustulu
Teisene tulu
Term
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne
Tööealine elanikkond
Tööjõu tootlikkus
Tööjõu ühikukulud
Tööjõud
Tööjõukulud
Tööjõumahukas
Tööjõupanus
Tööjõupuudus
Tööjõus osalemise määr
Tööpäevade arvuga korrigeerimine
Toore
Tööstustoodangu tootjahinnaindeks
Tööstustoormed
Töötasufond
Tootjahind
Tootjahinnaindeks
Töötlev tööstus
Tootmisfunktsioon
Tootmistegur
Tootmisvõimsus
Tootmisvõimsuse rakendatuse tase
Tööturumeetmed
Töötuse lõhe
Töötuse määr
Töövõimereform
Tõukefond
Trend
Trendita juhuslik ekslemine
Tugevusanalüüs
Tuletisinstrument
Tulukõver
Tunnustatud asutus
Turuhälve
Turukõlblik instrument
Turukõlbmatu
Turuosaline
Turupõhine rahastamine
Turupõhised näitajad
Turustatavad instrumendid
Turuväärtuse allahindlus
Tütarettevõtja
Ühisrahastus
Ühistupank
Ühtne järelevalvemehhanism
Ühtne pangandusjärelevalve
Üleilmastumine
Ülekandumine
Ülekandumise mõju
Ülekuumenemine
Ülemäärane laenukasv
Üleminekusäte
Üleööhoius
Ülespoole korrigeerimine
Ületulu
Usaldatavusnõuded
Usaldatavusnõuete täitmise järelevalve
Usaldusvahemik
Väärtpaber
Väärtpaberiarveldussüsteem
Väärtpaberistamine
Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehing
Väärtpaberite keskdepositoorium
Väärtuskärbe
Väärtuspäev
Vabakaubanduslepingud
Vähem oluline pank
Vahetuskurss
Vahetustehing
Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad
Vakantsi määr
Valge müra
Välismaised otseinvesteeringud
Välisnõudlus
Välistasakaal
Välisvaluuta vahetustehing
Valitsemissektor
Väljavool
Vara
Varade tulukus
Varaga tagatud väärtpaberid
Varaostukava
Varipangandus
Vastaspoole krediidirisk
Vastutsükliline
Vastutsükliline kapitalipuhver
Veevarustus, kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus
Veondus ja laondus
Viivislaen
VKE toetuskoefitsient
Võla ja SKP suhtarvu lõhe
Võlainstrument
Võlakiri
Võlakirjaturg