Maksebilansistatistika aruandluse põhimõtted

Eesti Pank kui riikliku statistika tegija kogub andmeid maksebilansistatistika tegemiseks ja avaldamiseks seaduses sätestatud alustel ja korras (Eesti Panga seadus § 34, riikliku statistika seadus § 8). Aruannetega kogutud teave võimaldab Eesti Pangal täita Euroopa Keskpanga, Eurostati ja Rahvusvahelise Valuutafondi nõudeid ning pakkuda nii välismaistele kui ka kodumaistele andmekasutajatele väärtuslikku andmestikku majanduse analüüsimiseks.

Maksebilansistatistika aruandluse valimisse arvatakse ettevõtjad, kelle tegevus on Eesti välismajanduses oluline. Kvartaliaruandeid esitavad ettevõtjad, kellele Eesti Pank on edastanud vastava teate.  

Aruandeid saab esitada ainult andmekogumisportaali kaudu. Aruannete esitamise tähtaeg on 25. kalendripäev peale kvartali lõppu.
Enne aruande täitma asumist palume tutvuda juhendiga. Küsimuste ja probleemide korral palume võtta ühendust oma halduriga Eesti Pangas.

Eesti Pank tagab kogutavate andmete organisatsioonilise, infotehnoloogilise ning füüsilise kaitse kehtiva õiguskorra kohaselt. Andmeid kasutatakse üksnes statistilistel eesmärkidel ning need avaldatakse ainult koondina ja ilma identifitseerimist võimaldavate tunnusteta.

Aruandevormid ja juhend

Aruanne Aruandekood Sagedus Juhend
Maksebilansi aruandevorm E 1010 kvartal Juhend
Maksebilansi aruandevorm T 1020
Maksebilansi aruandevorm K 1030
Maksebilansi aruandevorm R 1040