Märksõnad: 

Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu (ingl Household Finance and Consumption Survey, HFCS) eesmärk on koguda teavet leibkondade varade, kohustuste, tulude ja kulude kohta. Uuringut korraldatakse Eesti Panga ja Statistikaameti koostöös.

Kes osalevad?

Samasuguseid uuringuid viivad läbi kõik euroala riikide keskpangad ning neid koordineerib Euroopa Keskpank (EKP). HFCS raames kogutakse rahvusvaheliselt võrreldavaid andmeid kõikide euroala riikide kohta, mis võimaldab võrrelda Eesti leibkondade finantskäitumist teiste riikidega. Paljud euroala riigid on juba läbi viinud kaks uuringuvooru ning praegu valmistatakse ette uuringu kolmandat lainet.

Eestis korraldati uuring esmakordselt aastal 2013 ning uus küsitlusvoor toimub aastal 2017 ajavahemikus 6. märtsist kuni 30. juunini.  

Kuidas andmeid kogutakse?

Statistikaameti küsitlejad koguvad andmeid personaalsete intervjuude käigus CAPI (ingl computer-assisted personal interviews) meetodil. Uuringus osalevate riikide keskpangad saadavad anonüümsed andmed Euroopa Keskpangale, kus koostatakse koondandmed nii euroala kohta tervikuna kui ka iga liikmesriigi kohta eraldi.

Kes andmeid kasutavad?

Usaldusväärsed andmed leibkondade varade, kohustuste, sissetulekute ja tarbimise kohta on oluline sisend, mida keskpangad kasutavad majandusuuringute ja majanduspoliitilise analüüsi tegemisel, näiteks rahapoliitika mõju hindamisel või finantsstabiilsuse ja maksesüsteemide analüüsimisel. Lisaks saab andmeid kasutada väljaspool keskpanku tehtavas teadustöös. Rahvusvaheliselt sarnastel alustel kogutud andmestikku on võimalik rakendada ka riikidevahelist võrdlust sisaldavate analüüside koostamisel.

Kuidas uuringuvalim koostatakse?

Alates 2017. aastast korraldatakse uuringut paneelina, s.t. kontakteerutakse uuringu eelmises laines vastanud leibkondadega. Samal ajal lisatakse valimisse ka uusi isikuid, et kompenseerida mittevastamist ning uuendada paneeli. Uusi isikuid kaasatakse valimisse juhusliku valiku teel, mis tähendab, et kõigil Eesti elanikel on võrdne võimalus valituks osutuda.

Milliseid valdkondi uuring katab?

Uuring hõlmab järgmisi valdkondi:

  • demograafia: vanus, perekonnaseis, haridus jne
  • reaalvarad ja nende rahastamine: leibkonna põhieluase, muu kinnisvara, sõidukid, laenud kinnisvara tagatisel
  • muud rahalised kohustused ja krediidipiirangud: andmed leibkonna kinnisvara, tagatiseta laenude, leibkonnaliikmete nõudmiseni- tähtajaliste jm hoiuste, krediitkaartide kohta
  • eraettevõtted ja finantsvarad: osalus eraettevõtluses, leibkondade finantsinvesteeringud, võlakirjad, väärtpaberid jne
  • tööhõive: hõivestaatus ja -valdkond, tööstaaž, töötamine välismaal jne
  • sissetulek: sissetulek palgatööst, üksikettevõtlusest, pensionist, üüritulu, finantsinvesteeringute tulu jne
  • pensionid ja kindlustuspoliisid:  osalemine pensioniskeemides ja andmed tulevikus saadavate pensionite kohta
  • põlvkondadevahelised ülekanded ja kingitused: andmed päranduste/kingituste/tagastuste, tulevikus päritavate/tagastatavate varade kohta
  • tarbimine: leibkonna tarbimisharjumused, kulutuste ja sissetulekute võrdlus, säästmine jne

Eesti HFCS küsimustik koosneb kahest põhiosast: leibkonnale kui tervikule suunatud osast ehk leibkonnaküsitlusest ja leibkonnaliikmetele suunatud osast ehk isikuküsitlusest. Leibkonnaküsitlusele vastab pere finantsolukorraga kõige paremini kursis olev isik. Isikuküsitlusele vastavad kõik vähemalt 16aastased leibkonnaliikmed.

Andmete konfidentsiaalsus

Statistikaamet ja Eesti Pank tagavad uuringus osalejate andmete kaitse ja vastajate anonüümsuse. Kogutud andmeid töödeldakse ja avaldatakse ainult üldistatult, neid ei seostata vastanud isikutega mitte mingil viisil. Andmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seaduse ja riikliku statistika seaduse nõuetele.

Andmete avaldamine

Uuringu üldistatud tulemused avaldatakse Eesti Panga ja Euroopa Keskpanga veebilehel. Juba toimunud uuringu tulemustega saab tutvuda järgmistel veebilehtedel:

Eesti Panga teemapaber, milles antakse ülevaade 2013. aasta Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu (HFCS) tulemustest, on avaldatud Eesti Panga veebilehel.

Ülevaade 2013. aasta HFCSi kirjeldavast statistikast on avaldatud Eesti Panga statistikarubriigis.

Lisaks esitleti 2013. aasta HFCS tulemusi 29. märtsil 2016 Eesti Panga avalikul loengul, mille slaidid asuvad siin.

Uuringu mikroandmeid saab teadustöö tegemiseks taotleda Euroopa Keskpangalt.

Lisateave

Uuringu koduleht Euroopa Keskpangas

Uuringud