Statistika

Eesti Pank koostab ja avaldab Eesti riigi maksebilanssi ning keskpanga funktsioonide täitmiseks vajalikku finantssektori statistikat (vt Eesti Panga seadus § 2 ja § 34). Seda statistikat kasutatakse laialdaselt nii riiklikult kui ka rahvusvaheliselt rahapoliitilises analüüsis ning finantssektori stabiilsuse ja riskide hindamisel. Samuti on Eesti Panga tehtav statistika osa Euroopa Liidu ja rahaliidu statistikast, mida koostavad Euroopa Liidu statistikaamet Eurostat ja Euroopa Keskpank.

Eesti Pank on Statistikaameti kõrval teine riikliku statistika tegija Eestis (vt riikliku statistika seadus § 8). Seadus sätestab riiklikule statistikale kindlad põhimõtted ja kvaliteedikriteeriumid. Riikliku statistika tegemine peab vastama rahvusvaheliselt tunnustatud kuuele statistikapõhimõttele: ametialane sõltumatus, erapooletus, objektiivsus, usaldusväärsus, statistiline konfidentsiaalsus ja kulutasuvus. Kvaliteetse statistika tagamiseks peab riikliku statistika tegemine lisaks vastama seitsmele kvaliteedikriteeriumile: asjakohasus, täpsus, ajakohasus, õigeaegsus, kättesaadavus ja selgus, võrreldavus, sidusus. Need põhimõtted ja kriteeriumid on kooskõlas Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) statistikastandardiga "EKPSi avalik kohustus seoses Euroopa statistikaga".

Riikliku statistika seaduse kohaselt koostatakse Eestis statistikaprogramm, mis koosneb statistikaameti ja Eesti Panga kui riiklike statistikategijate statistikatööde loeteludest. Eesti Panga statistikatööde loetelu kinnitatakse järgnevaks viieks aastaks panga presidendi määrusega.

Eesti Panga statistika ametlikuks levitamiskanaliks on veebilehe statistikarubriik. See täieneb pidevalt uute andmetega, mille lisandumisest annab teada avaldamiskalender. Statistika jõuab kasutajateni avaldamispäeval kell 8:00, välja arvatud rahvusvaheliste reservide ja välisvaluuta likviidsuse statistika, mis avaldatakse kell 12:00.

Andmete kasutamisel palume viidata allikale!