1. Eesmärk

Juhendi eesmärk on selgitada krediidiasutuste ja hoiu-laenuühistute kohustusliku reservi nõude arvestuse aruande koostamise üksikasju.

2. Kohaldamine

Kohustusliku reservi täitmise kohustus laieneb kõikidele Eestis tegutsevatele hoiu-laenuühistutele ja krediidiasutustele, sh välisriigi krediidiasutuste filiaalidele (edaspidi kohustusliku reservi kohuslane). Kohustusliku reservi raamistik ei laiene Eesti krediidiasutuste välisriikides asuvatele filiaalidele ja nendele krediidiasutustele ega hoiu-laenuühistutele, mille Euroopa Keskpank on euroala kohustusliku reservi süsteemi liikmete hulgast välja arvanud või kohustusliku reservi nõude täitmisest vabastanud.

Euroala riikide kohustusliku reservi süsteemi liikmete nimekiri on avaldatud Euroopa Keskpanga veebilehel http://www.ecb.europa.eu/stats/money/mfi/general/html/monthly_list-MID.en.html.

3. Kohustusliku reservi nõude arvestuse baas

Kohustusliku reservi nõude arvestuse baas, kohustusliku reservi nõude määrad ning nende rakendamine kohustusliku reservi nõude arvutamisel on sätestatud Euroopa Keskpanga 12. septembri 2003. aasta määrusega (EÜ) nr 1745/2003 „Kohustuslike reservide kohaldamineˮ (EKP/2003/9) (muudetud määrusega (EÜ) nr 2016/1705 (EKP/2016/26)). Selle kohaselt kuuluvad kohustusliku reservi nõude arvestuse baasi kõik kohustusliku reservi kohuslase kaasatud hoiused ja emiteeritud võlainstrumendid. Nimetatud kohustuste liikide puhul lähtutakse definitsioonidest, mis on esitatud Euroopa Keskpanga 24. septembri 2013. aasta määruses (EL) nr 1071/2013 rahaloomeasutuste sektori bilansi kohta (https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/02013r1071-20131127-et.pdf).

Eesti Panga tõlgenduse kohaselt kuuluvad kohustusliku reservi nõude arvestuse baasi järgmised kohustustekirjed Eesti Panga presidendi 29. mai 2014. aasta määruse nr 7 „Krediidiasutuse bilansi täiendava aruandluse kehtestamineˮ lisadest 2 „Ressursside jääkide aruanneˮ ja 9 „Väärtpaberikohustuste jääkide aruanneˮ:

1) üleööhoius
2) muu nõudmiseni hoius
3) tähtajaline hoius
4) säästuhoius
5) investeerimishoius
6) muu hoius
7) sündikaatlaen
8) muu saadud laen
9) sihtotstarbeline laenuressurss
10) allutatud laen
11) repotehing
12) rahaturuinstrument
13) allutatud võlaväärtpaber
14) muu võlaväärtpaber
15) hübriidvõlaväärtpaber

4. Mahaarvamised kohustusliku reservi nõude arvestuse baasist

Kohustusliku reservi nõude arvestuse baasist tuleb maha arvata punktis 3 nimetatud kohustused euroala kohustusliku reservi süsteemi liikmete, Euroopa Keskpanga ja euroala riikide keskpankade vastu.

Selleks, et aruandev kohustusliku reservi kohuslane saaks teha mahaarvamisi emiteeritud võlainstrumentidest, peab ta suutma tõendada, kui suurt hulka nendest võlainstrumentidest hoiavad need asutused, kelle positsioonid on lubatud maha arvata. Kindla protsendimääraga (15%) tavapärast mahaarvamist (standardised deduction) tuleb rakendada siis, kui aruandev kohustusliku reservi kohuslane ei suuda rahaturuinstrumentide ja kuni kaheaastase tähtajaga emiteeritud võlainstrumentide hoidjaid tuvastada.

Teavet tavapärase mahaarvamise ja mahaarvamise määra kohta saab Euroopa Keskpanga veebilehelt http://www.ecb.int/mopo/implement/mr/html/calc.en.html alajaotusest „Standardised deductionsˮ.

5. Kohustusliku reservi nõude määrad ja nende rakendamine

Kohustusliku reservi nõude määrad sätestatakse Euroopa Keskpanga 12. septembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1745/2003 „Kohustuslike reservide kohaldamineˮ (EKP/2003/9) (muudetud määrusega (EÜ) nr 2016/1705 (EKP/2016/26)) artiklis 4. Reservi määrad on kajastatud ka Euroopa Keskpanga veebilehel http://www.ecb.int/mopo/implement/mr/html/calc.en.html alajaotuses „Reserve coefficientsˮ.

Eelnimetatud määruse kohaselt rakendatakse kuni kaheaastase lepingulise tähtajaga või kuni kaheaastase etteteatamisega lõpetatavatele kohustusliku reservi nõude arvestuse baasi kuuluvatele kohustustele reservimäära 1%. Ülejäänud kohustusliku reservi nõude arvestuse baasi kuuluvatele kohustustele rakendatakse reservimäära 0%.

6. Kohustusliku reservi nõude suuruse arvutamine

Kohustusliku reservi nõude arvutamisel lähtutakse Eesti Panga presidendi 7. detsembri 2010. aasta määruse nr 22 „Kohustusliku reservi nõude arvestuse aruande kehtestamineˮ lisadest 1 „Kohustusliku reservi nõude arvestuse aruande skeemˮ ja 2 „Kohustusliku reservi nõude arvestuse aruanneˮ.

7. Kohustusliku reservi nõude täitmine

Vastavalt Euroopa Keskpanga 12. septembri 2003. aasta määrusele (EÜ) nr 1745/2003 kohustuslike reservide kohaldamise kohta (EKP/2003/9) (muudetud määrusega (EÜ) nr 2016/1705 (EKP/2016/26)), täpsemalt selle artiklile 7, avaldab Euroopa Keskpank oma veebilehel kohustusliku reservi hoidmise ajakava vähemalt kolm kuud enne kalendriaasta algust.

Kohustusliku reservi hoidmisperioodi nõude suurus arvutatakse hoidmisperioodist kaks kuud (t-2) varasema kuu lõpu andmete alusel. Näiteks jaanuaris algava hoidmisperioodi nõude suurus arvutatakse novembrikuu andmete põhjal.

Kohustusliku reservi nõude täitmiseks peab kohustusliku reservi kohustuslane avama Eesti Pangas konto, mille päevalõpu saldot kasutatakse kohustusliku reservi arvestuse pidamiseks, kohustusliku reservi nõude täitmise korral intressi väljamaksmiseks ja mittetäitmise korral trahvide kinnipidamiseks. Kohustusliku reservi nõuet täidetakse hoidmisperioodi päevalõpu saldode keskmisena.

Kohustusliku reservi kohustuslane kasutab kohustusliku reservi nõude täitmise jälgimiseks TARGET2 kohustusliku reservi moodulit (ingl reserve management module). Kohustusliku reservi moodulile juurdepääsemiseks saab kasutada internetipõhist juurdepääsu või SWIFTi andmesidevõrku. Kohustusliku reservi kohustuslased, kes on liitunud üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) osasüsteemiga TARGET2-Eesti, kasutavad kohustusliku reservi moodulit TARGET2-Eesti lepingu raames. Kontoomanikud, kes ei ole TARGET2-Eestiga liitunud, sõlmivad Eesti Pangaga TARGET2 kohustusliku reservi mooduli kasutamise lepingu.

Eesti Pank kinnitab kohustusliku reservi kohustuslase reservi nõude ja lisab selle TARGET2 kohustusliku reservi moodulisse hiljemalt hoidmisperioodi algusele eelneval TARGET2 arvelduspäeval.