Eraisikute väärtpaberid, mida hoiab krediidiasutus

Aruande eesmärk

Aruandega kogutakse andmeid Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu (Household Finance and Consumption Survey) tarvis.

Aruande valdkond

Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu valimisse sattunud eraisikute väärtpaberid, mis on aruandva krediidiasutuse osutatava väärtpaberite hoidmise teenuse objektiks.

NB! Aruandes ei kajastata neid väärtpabereid, mis asuvad uuringu valimisse sattunud eraisikute väärtpaberikontodel ja pensionikontol Eesti Väärtpaberikeskuses.

Aruande esitamine

Aruanne esitatakse elektroonselt XML-is vormindatud dokumendina Eesti Panga presidendi 9. detsembri 2001. aasta määruse nr 9 „Nõuded XML-dokumendina vormindatud aruannete esitamisele“ kohaselt.

Aruande kood on 355.

Aruanne esitatakse 30.04.2017 seisuga.

Aruande esitamise tähtaeg on 1. november 2017.

Aruanderea struktuur

     1) Eraisikust kliendi kood
     2) ISIN
     3) Väärtpaberi kogus
     4) Jääk

1) Eraisikust kliendi kood

Siin näidatakse kliendi kood vastavalt Eesti Panga edastatud kliendi koodide üleminekutabelile, kus igale aruande valdkonda kuuluva kliendi isikukoodile vastab kindel aruandluse tarvis genereeritud kood. Kliendi isikukoodi antud aruandeväljal ei näidata.

2) ISIN

Siin näidatakse väärtpaberi ISIN-kood. Kui väärtpaberil ISIN-kood puudub, märgitakse ISIN-koodiks XX.

3) Väärtpaberi kogus

Siin näidatakse aruandereal kajastatud väärtpaberite arv tükkides, kui väärtpaberil on ISIN-kood ja väärtpaberi hinda väljendatakse rahalises vääringus.

Kui väärtpaberil puudub ISIN-kood või kui väärtpaberi hinda ei väljendata rahalises vääringus, märgitakse koguseks 0 (null).

Kogus esitatakse tükkides ümardatuna täisühikuteni.

4) Jääk

Siin näidatakse aruandereal kajastatud väärtpaberi rahaline positsioon ehk instrumendi jääk  turuväärtuses  (dirty price või kui see ei ole võimalik, siis clean price)  või õiglases väärtuses aruandeperioodi lõpu seisuga. Väärtpaberitel, mille turuväärtust või õiglast väärtust ei ole võimalik määrata, näidatakse jääk nimiväärtuses või selle puudumisel väärtpaberi soetusmaksumuses. Fondiosakute puhul näidatakse osakute jääk puhasväärtuses (net asset  value,  NAV).

Jääk näidatakse eurodes ümardatuna täisühikuteni.