Eesti Panga roll finantsstabiilsuse tagamisel

Finantsstabiilsus tähendab finantsvahenduse sujuvat toimimist nii tavaolukorras kui ka ootamatute ebasoodsate olude korral.

Eesti Panga seaduse kohaselt on finantssüsteemi stabiilsusele kaasa aitamine üks Eesti Panga põhiülesandeid. Panga tegevuse eesmärk on tagada finantssüsteemi kui terviku toimimine. Üksikute finantsinstitutsioonide ja finantsturu järelevalvega tegeleb Eestis Finantsinspektsioon.

Finantsstabiilsuse tagamisel tegutseb Eesti Pank kolmes põhivaldkonnas:

  1. teeb makrofinantsjärelevalvet ehk analüüsib ja hindab finantsstabiilsust ohustavaid süsteemseid riske ja rakendab poliitikameetmeid;
  2. kujundab finantssektori poliitikat ja osaleb õigusaktide väljatöötamises;
  3. arendab finantssektori turvavõrku.