Koostöö

Riigisisene koostöö

Eesti finantssüsteemi usaldusväärsuse ja stabiilsuse ning finantssektori regulatsiooni asjakohasuse kindlustamisel teeb Eesti Pank koostööd Rahandusministeeriumi ja Finantsinspektsiooniga.

Selleks on moodustatud nende asutuste esindajatest koosnev komisjon (ühiskomisjon) ning koostööleppes määratletud koostöö põhimõtted ja ülesannete täpsem jaotus.

Rahvusvaheline koostöö

Eesti Panga finantsstabiilsuse alases rahvusvahelises koostöös on esmatähtsad kolm suunda:

  • Eurosüsteemi finantsstabiilsus. Eesti Pank osaleb euroala ning Euroopa Liidu finantssüsteemi toimimist käsitlevate analüüside ja hinnangute koostamises ning eurosüsteemi finantssektorit puudutavate otsuste, arvamuste ja poliitikaseisukohtade ettevalmistamises.
  • Makrofinantsjärelevalve Euroopa Liidus. Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRB) liikmena osaleb Eesti Pank Euroopa Liidu makrofinantsjärelevalve teostamises (vaata lähemalt
  • Põhja-Balti regionaalne koostöö. Eesti Pank teeb finantsstabiilsuse kindlustamiseks koostööd regiooni keskpankade ja teiste finantsstabiilsuse eest hea seisvate institutsioonidega. (vaata lähemalt

Samuti peab Eesti Pank tähtsaks osalemist IMFi ja OECD diskussioonides, mis käsitlevad finantsstabiilsust.