Eesti Panga põhikiri

Kinnitatud
Eesti Panga nõukogu
28.04.2015. a
otsusega nr 3-1

Eesti Panga põhikiri

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Eesti Pank

(1) Eesti Pank on Eesti Vabariigi keskpank ja Euroopa Keskpankade Süsteemi liige, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadusest, Euroopa Liidu toimimise lepingust, Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirjast, Euroopa Keskpanga õigusaktidest, Eesti Panga seadusest, muudest seadustest ning käesolevast põhikirjast.

(2) Eesti Panga asukoht on Estonia pst 13, Tallinn, Eesti Vabariik.

(3) Eesti Panga eesmärk, ülesanded, järelevalve- ja juhtimisorganid ning nende pädevus sätestatakse Eesti Panga seaduses.

(4) Eesti Pangal on oma sümboolika, mille kujunduse ja kasutuse määrab Eesti Panga nõukogu.

2. peatükk
EESTI PANGA TÖÖKORRALDUS

1. jagu
Eesti Panga nõukogu

§ 2. Eesti Panga nõukogu töökorraldus

(1) Eesti Panga tegevuse üle teostab järelevalvet Eesti Panga nõukogu (edaspidi nõukogu), mille liikmekandidaadid esitab koosseisu nimekirjana Riigikogule nõukogu esimees.

(2) Nõukogu töötab tema enda kinnitatud töökorra ja tööplaani alusel.

§ 3. Nõukogu istungid

(1) Nõukogu peamine töövorm on istungid, mis toimuvad Eesti Panga asukohas, kui nõukogu istungi kokku kutsunud isik ei ole määranud selle toimumiseks muud kohta.

(2) Istungi kutsub kokku nõukogu esimees, tema äraolekul vanim nõukogu liige.

(3) Nõukogu istungi toimumisest peab nõukogu liikmetele ja Eesti Panga seaduse § 9 lõikes 5 loetletud isikutele teatama kirjalikult ette vähemalt viis päeva enne istungi toimumist. Teate võib edastada posti, telefaksi või elektronposti teel.

(4) Nõukogu istungi kokkukutsumise teates peab olema kirjas:

1) istungi aeg ja koht;

2) istungi päevakord ja ettekannete esitajad;

3) otsuse vastuvõtmiseks vajalikud andmed ja dokumentide loetelu. Otsuse vastuvõtmiseks vajalikud dokumendid lisatakse teatele või esitatakse nõukogu liikmetele tutvumiseks Eesti Panga asukohas alates teate väljastamise päevast;

4) muu oluline teave istungi kohta.

(5) Kiiret otsustamist vajavaid küsimusi, mida ei ole teates märgitud, võib nõukogu istungil arutada ja nende üle otsustada, kui arutamise poolt on üle poole kohal olevatest nõukogu liikmetest.

(6) Kui nõukogu istungi läbiviimiseks puudub vajalik kvoorum, siis toimub uus istung sama päevakorra alusel vähemalt seitsme tööpäeva jooksul pärast istungi ärajäämist. Uue istungi toimumise ajast ja kohast teavitab nõukogu esimees nõukogu liikmeid viivitamata.

(7) Kui nõukogu istungi kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, siis ei ole nõukogul õigust otsuseid vastu võtta.

§ 4. Nõukogu erakorraline istung ja erandlikud olukorrad

(1) Nõukogu esimees kutsub põhjendatud vajaduse korral kokku nõukogu erakorralise istungi kas omal algatusel või nõukogu liikme või Eesti Panga presidendi (edaspidi president) ettepanekul. Erakorralise istungi kokkukutsumise teates tuleb märkida käesoleva põhikirja § 3 lõike 4 punktides 1 ja 2 nõutud andmed. Muude andmete ja dokumentide lisamise otsustab nõukogu esimees.

(2) Nõukogu esimees teavitab viivitamatult presidenti Eesti Panga tegevusega seotud erandlikest olukordadest.

§ 5. Nõukogu istungi protokoll

Nõukogu istungit protokollitakse nõukogu töökorra kohaselt. Protokollile kirjutavad alla nõukogu esimees ja istungi protokollija.

2. jagu
Juhatus

§ 6. Juhatuse töökorraldus

(1) Eesti Panga tegevust juhib juhatus, mis koosneb presidendist ja asepresidentidest.

(2) Juhatuse liige ei või olla Eesti Panga struktuuriüksuse (osakonna) või allasutuse juhataja.

(3) Juhatuse liikme ülesanne on koordineerida Eesti Panga struktuuriüksuste tegevusi, järgides Eesti Panga strateegilisi eesmärke. Juhatuse liikme koordineeritavad struktuuriüksused ja tegevused moodustavad selle juhatuse liikme vastutusala, mis moodustatakse ja mida muudetakse presidendi käskkirja alusel.

(4) Juhatus töötab ja võtab vastu otsuseid enda kinnitatud töökorra alusel juhatuse istungil või kirjalikus menetluses.

§ 7. Juhatuse pädevus

(1) Juhatus:

1) valmistab ette ja esitab nõukogule dokumendid ja otsuste kavandid nõukogu pädevuses olevate küsimuste otsustamiseks ja nõukogu teavitamiseks;

2) esitab nõukogule vähemalt kaks korda aastas ülevaate Eesti Panga eelarve täitmise ja Eesti Panga tegevuste kohta;

3) teavitab viivitamatult nõukogu Eesti Panga tegevusega seotud olulistest asjaoludest ja erandlikest olukordadest;

4) koostab Eesti Panga raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab need seaduse ja käesoleva põhikirja kohaselt audiitoritele kontrollimiseks vähemalt nelja kuu jooksul pärast majandusaasta lõppemist;

5) kinnitab Eesti Panga struktuuriüksuste põhimäärused käesoleva põhikirja § 12 kohaselt;

6) kinnitab Eesti Panga strateegia ja esitab selle nõukogule arvamuse avaldamiseks;

7) kinnitab Eesti Panga töökorralduslikud põhimõtted (raamkavad, parimad praktikad, head tavad jne);

8) täidab muid ülesandeid, mida on vaja Eesti Pangale seadusega määratud eesmärkide ja ülesannete täitmiseks.

(2) Juhatus võib Eesti Panga ülesannete täitmiseks moodustada alalisi komiteesid, alalisi või tähtajalisi (ajutisi) komisjone ja tähtajalisi töörühmi, mille otsused on juhatuse jaoks soovitusliku iseloomuga ning mille staatus, eesmärk, liikmed, õigused ja kohustused määratakse kindlaks moodustamise otsuses.

§ 8. Juhatuse istungid

(1) Juhatuse istungid toimuvad vajaduse ja juhatuse tööplaani järgi, kuid vähemalt üks kord kuus.

(2) Juhatuse istungi kutsub kokku juhatuse esimees. Juhatuse istung kutsutakse kokku siis, kui seda nõuab juhatuse liige või nõukogu esimees.

(3) Juhatuse istung toimub Eesti Panga asukohas, kui juhatuse esimees ei ole selle toimumiseks määranud muud kohta.

§ 9. Juhatuse istungi kvoorum

(1) Juhatuse istung on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pool juhatuse liikmetest, nende hulgas juhatuse esimees.

(2) Juhatuse esimees võib vajaduse korral kutsuda juhatuse istungile või üksikute päevakorrapunktide arutamise juurde Eesti Panga töötajaid, nõukogu esimehe ja teisi isikuid, kes ei ole juhatuse liikmed.

§ 10. Hääletamine

(1) Igal juhatuse liikmel on üks hääl. Juhatuse liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda või erapooletuks jääda, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud juhtudel.

(2) Juhatuse otsus võetakse vastu häälteenamusega. Kui hääled jagunevad võrdselt, siis on määravaks juhatuse esimehe hääl.

(3) Juhatuse liige ei või osaleda hääletamises siis, kui seaduses sätestatud juhtudel on tal keelatud otsuse vastuvõtmises osaleda.

(4) Juhatuse liikmel on õigus nõuda oma eriarvamuse kandmist protokolli.

§ 11. Juhatuse istungi protokoll

Juhatuse istungit protokollitakse juhatuse töökorra kohaselt. Protokollile kirjutavad alla juhatuse esimees ja istungi protokollija.

3. jagu
Struktuuriüksused ja töötajate tasustamine

§ 12. Eesti Panga struktuuriüksused

Eesti Panga struktuuriüksused on osakonnad. Osakonna pädevus, õigused, ülesanded ja vastutus sätestatakse vastava osakonna põhimääruses, mille kinnitab juhatus. Siseauditi osakonna põhimääruse kinnitab nõukogu.

§ 13. Siseauditi osakond

(1) Siseauditi ülesande täitmiseks on moodustatud Eesti Panga struktuuriüksusena siseauditi osakond.

(2) Siseauditi osakond töötab presidendi heaks kiidetud ja nõukogu kinnitatud tööplaani alusel. Nõukogul ja presidendil on õigus anda siseauditi osakonnale lisaülesandeid.

(3) Osakonna juhataja annab oma tegevusest aru presidendile ja vähemalt kaks korda aastas nõukogule või nõukogu nõudmisel ka sagedamini.

§ 14. Töö tasustamine

(1) Juhatuse tasustamise alused (palgad, lahkumishüvitused, lisatasud, toetused ja preemiasüsteemid) kehtestab nõukogu.

(2) Siseauditi osakonna juhataja palga määrab nõukogu.

(3) Muude töötajate palgad määrab president Eesti Panga eelarves ette nähtud personalikulude piires Eesti Panga töötasustamise põhimõtete alusel.

(4) Töötajatele makstakse lisatasusid ja toetuseid töötasustamise põhimõtete alusel.

(5) Eesti Pangal on õigus toetada oma töötajate huvides moodustatud mittetulundusühinguid. Toetuse viisid, ulatuse ja korra kehtestab nõukogu presidendi ettepanekul ja panga eelarves selleks ette nähtud vahendite piires.

(6) Nõukogu liikmetel, juhatuse liikmetel ja töötajatel on õigus Eesti Panga teenetepensionile vastavalt nõukogu poolt kehtestatud statuudile.

3. peatükk
RESERVKAPITAL, SIHTKAPITALID JA -FONDID

§ 15. Reservkapitali suurendamine ja kahjumi katmine

(1) Reservkapitali suurendamise allikad on:

1) Eesti Panga aastakasum, millest eraldatakse nõukogu otsuse põhjal selleks otstarbeks vähemalt 25%;

2) Eesti Pangale laekunud sihtotstarbelised ja muud vahendid nõukogu otsuse põhjal.

(2) Reservkapitali kasutatakse Eesti Panga kahjumi katmiseks.

(3) Kui määratud suuruse saavutanud reservkapital väheneb sellest kahjumi mahaarvamise tõttu, siis taastatakse reservkapitali määratud suurus käesoleva paragrahvi lõikes 1 kirjeldatud allikatest ja korras.

§ 16. Sihtkapitalid ja -fondid

Eesti Panga sihtkapitalid ja -fondid jagunevad erireserviks ja muudeks reservideks (fondideks).

§ 17. Erireserv

(1) Eesti Panga erireservi kasutatakse Eesti Panga kahjumi katmiseks esimeses järjekorras.

(2) Kui erireserv väheneb sellest kahjumi mahaarvamise tõttu, siis taastatakse erireserv endises mahus käesoleva põhikirja § 15 lõikes 1 kirjeldatud allikatest ja korras.

(3) Eesti Panga erireservi suurendatakse:

1) kasumieraldistega Eesti Panga seaduse § 30 lõike 4 kohaselt;

2) muudest allikatest, mis ei ole seaduse ja põhikirjaga keelatud.

§ 18. Muud reservid

Muude reservide moodustamise ning nende täiendamise ja kasutamise korra otsustab nõukogu presidendi ettepanekul ilma põhikirja muutmata.

4. peatükk
EELARVE JA AUDITEERIMINE

§ 19. Eesti Panga eelarve

(1) Panga finantstegevuse alus on presidendi kinnitatud eelarve.

(2) Eelarve ettevalmistamist korraldab juhatus.

(3) Kui president ei ole uue majandusaasta eelarvet 1. jaanuariks kinnitanud, siis võib kuni eelarve kinnitamiseni teha tulude arvel kulutusi iga kuu kohta kuni ühe kaheteistkümnendiku ulatuses eelmise aasta eelarve kulutuste summast.

(4) Enne kui president kinnitab eelarve, tutvustab juhatus nõukogule eelarve kavandit ja eelarve koostamise põhimõtteid. Nõukogu annab eelarve kavandi kohta arvamuse.

§ 20. Auditeerimine

(1) Eesti Panga raamatupidamist auditeerivad Euroopa Keskpanga nõukogu soovitatud ja Euroopa Liidu Nõukogu heaks kiidetud sõltumatud Eesti Panga välised audiitorid.

(2) Nõukogu võib kasutada käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud audiitoreid Eesti Panga tegevuse täiendavaks auditeerimiseks.