Eesti Panga missioon ja visioon

Organisatsioonist

Eesti Pank on Eesti Vabariigi keskpank ja Euroopa Keskpankade Süsteemi liige. Eesti Pank tegutseb muudest riigiasutustest sõltumatult ja täidab talle seadusega pandud ülesandeid. Keskpanga peamine ülesanne on hindade stabiilsuse säilitamine.

Eesti Panga missioon

Eesti Pank euroala keskpangana annab oma panuse Eesti majanduse kestlikku arengusse ja jõukuse kasvu, hoides hinnakasvu mõõdukana, finantssektorit stabiilsena ja raharinglust toimivana.

Eesti Panga visioon

Eesti Panga seisukohtadel ja tegevusel on kaalu nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. Eesti Pank on tõhus ja uuendusmeelne organisatsioon ning Eesti tugevaim kompetentsikeskus makrotasandi majandus- ja finantsküsimustes.