Kinnitus järgida valuutaturgude üleilmset hea tava koodeksit

Kõik Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) keskpangad kinnitavad, et toetavad kindlalt valuutaturgude üleilmse hea tava koodeksi (edaspidi koodeks) põhimõtteid ning lubavad koodeksit järgida. Täna kinnitasid korraga 15 EKPSi keskpanka, sh Eesti Pank, et austavad hea tava koodeksi põhimõtteid. Ülejäänud EKPSi keskpangad kinnitavad oma kohustust koodeksit järgida 2018. aastal. Selle kohustuse võtmisega näitavad EKPSi keskpangad, et nad järgivad valuutaturul tegutsedes koodeksi põhimõtteid, ning tagavad, et nende asutusesisesed tavad ja menetlused on koodeksi põhimõtetega kooskõlas. Nad rõhutavad, et koodeksi põhimõtetest kinnipidamine on oluline välisvaluuta hulgituru terviklikkuse ja tõhusa toimimise edendamiseks. Koodeksi eesmärgi saavutamiseks ärgitavad EKPSi keskpangad ka kõiki valuutaturu osalisi koodeksit järgima.

Täna kinnitavad oma kohustust koodeksit austada järgmised EKPSi keskpangad: Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Danmarks Nationalbank, Deutsche Bundesbank, Eesti Pank, Central Bank of Ireland, Banca d’Italia, Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Banque centrale du Luxembourg, Magyar Nemzeti Bank, De Nederlandsche Bank, Banco de Portugal, Suomen Pankki, Sveriges Riksbank ja Euroopa Keskpank.

Meediakanalite küsimustele vastab William Lelieveldt, tel +49 69 1344 7316.

Märkus. EKPS hõlmab EKPd ja kõigi ELi liikmesriikide keskpanku olenemata sellest, kas liikmeriik on võtnud kasutusele euro.


KINNITUS JÄRGIDA VALUUTATURGUDE ÜLEILMSET HEA TAVA KOODEKSIT

Eesti Pank on tutvunud valuutaturu üleilmse hea tava koodeksiga (koodeks) ning leidnud, et koodeks hõlmab välisvaluuta hulgiturul (valuutaturg) hea tavana tunnustatud põhimõtteid. Eesti Pank kinnitab, et tegutseb koodeksis määratletud turuosalisena ning kohustub valuutaturuoperatsioone (operatsioonid) tegema koodeksi põhimõtteid järgides. Selleks on Eesti Pank lähtuvalt oma operatsioonide mahust ja keerukusest ning valuutaturul tegutsemise laadist astunud asjakohaseid samme, et viia operatsioonid kooskõlla koodeksi põhimõtetega.

Eesti Pank
Tallinn, 29. november 2017