Euroopa ühtne platvorm muudab väärtpaberitega kauplemise lihtsamaks

Autori Tiina Soosalu pilt

Tiina Soosalu

Makse- ja arveldussüsteemide osakonna juhtivspetsialist

Postitatud:

18.06.2015

22. juunil käivitub üle-euroopaline väärtpaberiplatvorm TARGET2-Securities (T2S). Tegemist on ühe suurima Euroopa Keskpanga algatatud projektiga läbi ajaloo, mis hõlmab 21 Euroopa riigi depositooriumi, samuti keskpanku, kommertspanku ja teisi väärtpaberivahendajaid. Ühine väärtpaberiarveldusplatvorm ühtlustab väärtpaberitega arveldamise reeglid ja võimalused kõikides liitunud depositooriumides.

Platvormiga liitumine toimub neljas osas ehk nii-öelda lainetena: juunis alustavad T2S-s väärtpaberite arveldamist Rumeenia, Kreeka, Malta ja Šveitsi depositooriumid. Eesti Väärtpaberikeskus liitub platvormiga neljandas laines 2017. aasta veebruaris.

Eesti väikeriigina saab väärtpaberituru avardumisest mitmekülgset kasu. Ühelt poolt saavad kohalikud investorid senisest väiksemate kuludega ligipääsu rahvusvahelistele finantsturgudele. Teisalt on võimalik väärtpabereid emiteerinud ettevõttel leida teistest riikidest investoreid ehk kaasata kapitali efektiivsemalt ja odavamalt.

Depositooriumitele hakkavad kehtima ühesugused reeglid

Pärast T2S-i käivitumist pakuvad igas riigis väärtpaberitega seotud teenuseid – väärtpaberite registreerimise ja hoidmise teenust, emissioonide korraldamist jms – edasi kohalikud väärtpaberikeskused ehk depositooriumid. Kuid muudatuse tulemusel hakkavad kõigile depositooriumitele kehtima ühesugused reeglid ja omavahel arveldamine muutub lihtsamaks. Pärast liitumist T2S-ga on selle depositooriumi juures registreeritud väärtpaberid kättesaadavad kõikidele teistele platvormiga ühinenud depositooriumitele. Seega saavad investorid juurdepääsu senisest suuremale hulgale väärtpaberitele. Lisaks sellele on T2S-s nii väärtpaberikontod kui ka rahakontod ühel tehnilisel platvormil ning rahapoole arveldus toimub keskpanga rahas (s.t pankade keskpangas avatud kontodel), mis teeb arveldamise turvaliseks. Kokkuvõttes muutub teenus ka investorite jaoks lihtsamaks ja soodsamaks.

Finantsturgude ühtlustumine on järjekordne samm Euroopa lõimumisel

Finantsturgude lõimumine on Euroopas olnud pikaajaline ja pidev protsess: euro kasutuselevõtuga kadusid rahvusvaluutadega seotud riigipiirid,  rahaülekanded riikide sees ja vahel muutusid euroalal soodsamaks ja neid tehakse samadel tingimusel  (SEPA - Single Euro Payment Area). T2Si käivitudes toimub sarnane ühtlustumine väärtpaberitega kauplemisel.

Traditsiooniliselt on igas riigis üks väärtpaberite keskdepositoorium, mis on loodud kohaliku seadusandluse alusel ning on üsnagi monopolistlikus seisundis. Ehk Euroopas on tegutsenud suur hulk väärtpaberidepositooriume, kuid pole olnud tõhusat konkurentsi. Võrreldes näiteks USA väärtpaberituruga on Euroopa väärtpaberiturg üsna killustunud, mistõttu on ka piiriülene väärtpaberiarveldus olnud kallis ja ebaefektiivne. Seetõttu on juba ammu räägitud vajadusest Euroopa väärtpaberiturgu ühtlustada ja 2008. aastal käivitas Euroopa Keskpank T2S projekti, mida hakatakse sellest aastast ka reaalselt ellu rakendama.

Eestis seisab kõikidel seotud osapooltel ees kahe aasta jagu intensiivseid tehnilisi ettevalmistusi, et siis 2017. aasta veebruaris T2S-iga sujuvalt liituda.


Taustinfo

T2Si arendasid välja ja seda hoiavad käigus Saksamaa, Hispaania, Prantsusmaa ja Itaalia keskpangad. Platvormi arendamist on finantseerinud kõik euroala keskpangad, sealhulgas Eesti Pank.

Kuna T2S on tehniliselt keerukas projekt, mis hõlmab paljusid osapooli, siis riskide vähendamise ning sujuva käivitumise eesmärgil liituvad depositooriumid ühtse väärtpaberiplatvormiga mitmes jaos:

  1. laine 2015. aasta juunis: Rumeenia, Kreeka, Malta ja Šveitsi depositooriumid ning augusti lõpus Itaalia depositoorium;
  2. laine 2016. aasta märtsis: Belgia, Prantsusmaa, Hollandi ja Portugali depositooriumid;
  3. laine 2016. aasta septembris: Saksamaa, Ungari, Luksemburgi, Austria ja Taani depositooriumid;
  4. laine 2017. aasta veebruaris: Eesti, Läti, Leedu, Slovakkia, Sloveenia, Soome ja Hispaania depositooriumid.

T2Si kohta leiab põhjaliku info Euroopa Keskpanga veebilehel.