Eesti Panga külalisuurijate konkurss 2024. aastaks

Eesti Pank pakub võimalust töötada 2024. aastal majandusuuringute allosakonnas külalisuurijana. Majandusuuringute allosakond korraldab ja viib läbi majandusuuringuid Eesti Pangas majandus- ja finantsteemadel, keskendudes peamiselt rahapoliitikale ja finantsstabiilsusele. Külalisuurija ametikoht on mõeldud akadeemilise või keskpanganduse taustaga ökonomistidele. Ootame kandideerima ka neid, kes on lõpetamas oma doktoriõpinguid lähema aasta jooksul.

Töökirjeldus

Külalisuurija ülesanne on viia läbi uuringuid pangale huvi pakkuvates valdkondades. Eelistatud on projektid, mis seonduvad panga majandusuuringute allosakonnas käsil olevate uurimisteemadega või mida on võimalik ellu viia koostöös majandusuuringute allosakonna ökonomistidega.

Külalisuurijalt ootame uurimistööd vastavalt varasemalt kokkulepitud plaanile. Lisaks eeldame, et külalisuurija tutvustab oma tööd panga seminaridel ning võtab osa pangasisestest aruteludest. Töötasu on kokkuleppeline ning sõltub Eesti Panga töötasustamise põhimõtetest. Külalisuurijalt eeldame kõrgel akadeemilisel tasemel uurimistööde läbiviimise oskust ning väga heal tasemel suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust inglise keeles. Samuti eeldame külalisuurijate programmi kandideerijalt doktorikraadi majandusteaduses või rahanduses või selle peatset omandamist.

Külalisuurija tööperiood Eesti Pangas kestab üldjuhul kaks kuni neli kuud. Uurimistöö kestuse suhtes oleme paindlikud, kuid eeldame, et periood on projekti edukaks elluviimiseks piisavalt pikk.

Eelistatud uurimisteemad

Plaanitav uurimisprojekt peaks keskenduma teemale, mis on seotud keskpanga tegevusvaldkondadega. Arvestades meie praegusi prioriteete, on eelkõige oodatud uurimistööd järgmistel teemadel:

 • Kliimamuutused ja rohemajandus;
 • Makromajanduslik modelleerimine dünaamiliste mudelitega;
 • Makrofinantsjärelevalve meetmete mõjud;
 • Leibkondade finantskäitumine;
 • Monetaarpoliitika ülekandemehhanismid kõrge inflatsiooni tingimustes.

Eesti Panga majandusuuringute osakonnas töötamise eelised

 • Võimalus viia läbi empiirilisi uuringuid koostöös Eesti Panga ökonomistidega;
 • Võimalus osaleda majanduspoliitika kujundamise protsessis;
 • Eesti Panga seminaridel ja aruteludel osalemine;
 • Võimalus saada teadmisi eurosüsteemi kuuluva keskpanga toimimise kohta.

Taotlusinfo ja taotluse esitamise tähtaeg

Kandidaatidel palume saata järgmised ingliskeelsed dokumendid:

 • Avaldus, kus märgitakse muu hulgas ka tööperioodi soovitav algus ja lõpp
 • Uurimistöö projekti lühikirjeldus, mis sisaldab:
  • uurimuse teema ja käsitletavate alateemade kirjeldust;
  • lühiülevaadet vastavast erialakirjandusest;
  • lühiülevaadet uurimismetoodikast (andmed, kasutatav tarkvara jne) ja oodatavatest uurimistulemustest;
 • Kandidaadi elulookirjeldus (koos ülevaatega avaldatud artiklitest ja toimetistest);
 • Soovituskiri (vajalik doktorikraadi kandidaatidel ja hiljuti doktorikraadi omandanutel);
 • Näide varasemast uurimistööst.

Dokumentide esitamise tähtaeg on 10. detsember 2023. Kandideerimiseks vajalikud dokumendid palume saata e-kirjaga aadressile [email protected] (Liina Kulu, majandusuuringute allosakond, rahapoliitika ja majandusuuringute osakond, Eesti Pank).