Eesti Panga külalisuurijate programm

Eesti Pank ootab 2021. aastaks kodumaiseid külalisuurijaid 

Eesti Panga rahapoliitika ja majandusuuringute osakonna majandusuuringute allosakond pakub akadeemilise ja/või keskpanganduse taustaga ökonomistidele Eestist võimalust töötada 2021. aastal Eesti Pangas külalisuurijana. Külalisuurijate programmi kandideerimise eeldus on doktorikraad majandusteaduses või rahanduses (võib olla omandamisel).

Külalisuurija ülesanne on teha uurimistöö pangale huvipakkuvates valdkondades. Eelistatud on projektid, mis seonduvad panga majandusuuringute allosakonnas käsilolevate uurimisteemadega ja/või mida on võimalik ellu viia koostöös majandusuuringute allosakonna ökonomistidega.

Külalisuurijalt oodatakse uurimistööd vastavalt kokkulepitud plaanile. Töö tulemusena valminud artiklid avaldatakse üldjuhul Eesti Panga Toimetistes. Lisaks eeldatakse, et külalisuurija tutvustab oma tööd panga seminaridel ning võtab osa pangasisestest aruteludest. Külalisuurija tasu on kokkuleppeline ning sõltub uurija töökogemusest ja akadeemilisest mainest.

Külalisuurija tööperiood Eesti Pangas kestab üldjuhul kaks kuni neli kuud. Uurimistöö kestuse suhtes oleme paindlikud, kuid eeldame, et periood on projekti edukaks elluviimiseks piisavalt pikk.

Taotlusinfo

Kandidaatidel palume saata Eesti Panka:

  • uurimistöö projekti lühikirjelduse, kus sõnastatakse uurimuse teema ja käsitletavad alateemad, kirjeldatakse uurimisprobleeme koos võimalike uurimistulemustega, tutvustatakse teoreetilist tausta ja uurimismetoodikat ning näidatakse ära ka uurimistöö soovitav algus ning prognoositav kestus;
  • CV rõhuasetusega kandidaadi akadeemilisel taustal ning uurimis- ja teadustöö kogemusel;
  • näited varasematest uurimistöödest.

Avalduse (inglise või eesti keeles) koos teiste vajalike materjalidega palume saata e-kirja teel aadressile liina.kulu@eestipank.ee (Liina Kulu, majandusuuringute allosakond, rahapoliitika ja majandusuuringute osakond, Eesti Pank).

Dokumentide saatmise tähtaeg on 15. september 2021.


Eesti Panga isikuandmete töötlemise põhimõtted personali värbamisel

Eesti Pank töötleb isikuandmeid, mida Eesti Panka tööle, külalisuurija ametikohale või praktikale kandideerija on värbamisprotsessis enda kohta avaldanud. Töötlemise eesmärk on hinnata, kas kandidaat sobib ametikohta täitma.

Selleks töötleb Eesti Pank järgnevaid isikuandmeid: põhiandmed (nt nimi, isikukood, sünniaeg), kontaktandmed (nt telefoninumber, e-posti aadress, elukoha aadress), andmed hariduse ja töökogemuse kohta, andmed muude oluliste oskuste (nt lisaõpe, keele- või IT-oskus) kohta ning andmed muu asjakohase info kohta, mida kandidaat on kandideerimisel pidanud oluliseks esitada.

Tööle ja praktikale kandideerijate andmete töötlemisel lähtub Eesti Pank kandidaadi enda avaldatud ja esitatud teabest ning avalikest allikatest saadud infost. Kandidaadil on õigus Eesti Panga kogutud teabega tutvuda ning jagada selle kohta selgitusi ja vastuväiteid.

Kandidaadi esitatud dokumentidega saavad tutvuda ainult värbamis- ja valikuprotsessis osalevad isikud. Neid dokumente ja andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata. Kui kandidaat on andnud meile soovitaja nime, siis eeldame, et võime soovitajaga suhelda ilma lisaloata.

Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millega kolmandad isikud (sh pädevad asutused) saavad tutvuda ainult seaduses sätestatud juhtudel. Kui kandidaat ei osutunud valituks, säilitame tema andmeid üks aasta alates konkursi lõppemisest. Juhul kui kandidaat on huvitatud tulevastest töövõimalustest Eesti Pangas, siis säilitame kandidaadi kirjalikul nõusolekul tema andmeid kuni kolm aastat.