Eesti Pank ootab 2022. aastaks külalisuurijaid

Eesti Pank pakub võimalust töötada 2022. aastal majandusuuringute allosakonnas külalisuurijana. Majandusuuringute allosakond korraldab ja viib läbi majandusuuringuid Eesti Pangas majandus- ja finantsteemadel, keskendudes peamiselt rahapoliitikale ja finantsstabiilsusele. Külalisuurija ametikoht on mõeldud akadeemilise või keskpanganduse taustaga ökonomistidele. Ootame kandideerima ka neid, kes on lõpetamas oma doktoriõpinguid lähema aasta jooksul. Eriti julgustame kandideerima Ukrainast pärit ökonomiste ja majandusteadlasi.


Töökirjeldus

Külalisuurija ülesanne on viia läbi uuringuid pangale huvi pakkuvates valdkondades. Eelistatud on projektid, mis seonduvad panga majandusuuringute allosakonnas käsil olevate uurimisteemadega või mida on võimalik ellu viia koostöös majandusuuringute allosakonna ökonomistidega.

Külalisuurijalt ootame uurimistööd vastavalt varasemalt kokkulepitud plaanile. Lisaks eeldame, et külalisuurija tutvustab oma tööd panga seminaridel ning võtab osa pangasisestest aruteludest. Töötasu on kokkuleppeline ning sõltub Eesti Panga töötasustamise põhimõtetest. Külalisuurijalt eeldame kõrgel akadeemilisel tasemel uurimistööde läbiviimise oskust ning väga heal tasemel suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust inglise keeles. Samuti eeldame külalisuurijate programmi kandideerijalt doktorikraadi majandusteaduses või rahanduses või selle peatset omandamist.

Külalisuurija tööperiood Eesti Pangas kestab üldjuhul kaks kuni neli kuud. Uurimistöö kestuse suhtes oleme paindlikud, kuid eeldame, et periood on projekti edukaks elluviimiseks piisavalt pikk.

Eelistatud uurimisteemad

Plaanitav uurimisprojekt peaks keskenduma teemale, mis on seotud keskpanga tegevusvaldkondadega. Arvestades meie praegusi prioriteete, on eelkõige oodatud uurimistööd järgmistel teemadel:

 • Kliimamuutused ja rohemajandus
 • Makromajanduslik modelleerimine dünaamiliste mudelitega
 • Heterogeensete agentide uuskeinsistlikud mudelid (Heterogeneous Agent New Keynesian (HANK) models)
 • Hinna- ja palgakujundus
 • Turu kontsentratsioon ja finantsstabiilsus

Eesti Panga majandusuuringute osakonnas töötamise eelised

 • Võimalus viia läbi empiirilisi uuringuid koostöös Eesti Panga ökonomistidega
 • Võimalus osaleda majanduspoliitika kujundamise protsessis
 • Eesti Panga seminaridel ja aruteludel osalemine
 • Võimalus saada teadmisi eurosüsteemi kuuluva keskpanga toimimise kohta

Taotlusinfo

Kandidaatidel palume saata järgmised ingliskeelsed dokumendid:

 • Avaldus, kus märgitakse muu hulgas ka uurimistöö soovitav algus ja prognoositav kestus
 • Uurimistöö projekti lühikirjeldus, mis sisaldab:
  • uurimuse teema ja käsitletavate alateemade kirjeldust
  • lühiülevaadet vastavast erialakirjandusest
  • lühiülevaadet uurimismetoodikast (andmed, kasutatav tarkvara jne) ja oodatavatest uurimistulemustest
 • Kandidaadi elulookirjeldus (koos ülevaatega avaldatud artiklitest ja toimetistest)
 • Soovituskiri (vajalik doktorikraadi kandidaatidel ja hiljuti doktorikraadi omandanutel)
 • Näide varasemast uurimistööst

Taotluse esitamise tähtajad

 • 1. mai 2022, kui on soov külalisuurijana töötada vahemikus juuni–august 2022
 • 1. august 2022, kui on soov külalisuurijana töötada vahemikus september–detsember 2022.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid palume saata e-kirjaga aadressile [email protected] (Liina Kulu, majandusuuringute allosakond, rahapoliitika ja majandusuuringute osakond, Eesti Pank).


Eesti Panga isikuandmete töötlemise põhimõtted personali värbamisel

Eesti Pank töötleb isikuandmeid, mida Eesti Panka tööle, külalisuurija ametikohale või praktikale kandideerija on värbamisprotsessis enda kohta avaldanud. Töötlemise eesmärk on hinnata, kas kandidaat sobib ametikohta täitma.

Selleks töötleb Eesti Pank järgnevaid isikuandmeid: põhiandmed (nt nimi, isikukood, sünniaeg), kontaktandmed (nt telefoninumber, e-posti aadress, elukoha aadress), andmed hariduse ja töökogemuse kohta, andmed muude oluliste oskuste (nt lisaõpe, keele- või IT-oskus) kohta ning andmed muu asjakohase info kohta, mida kandidaat on kandideerimisel pidanud oluliseks esitada.

Tööle ja praktikale kandideerijate andmete töötlemisel lähtub Eesti Pank kandidaadi enda avaldatud ja esitatud teabest ning avalikest allikatest saadud infost. Kandidaadil on õigus Eesti Panga kogutud teabega tutvuda ning jagada selle kohta selgitusi ja vastuväiteid.

Kandidaadi esitatud dokumentidega saavad tutvuda ainult värbamis- ja valikuprotsessis osalevad isikud. Neid dokumente ja andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata. Kui kandidaat on andnud meile soovitaja nime, siis eeldame, et võime soovitajaga suhelda ilma lisaloata.

Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millega kolmandad isikud (sh pädevad asutused) saavad tutvuda ainult seaduses sätestatud juhtudel. Kui kandidaat ei osutunud valituks, säilitame tema andmeid üks aasta alates konkursi lõppemisest. Juhul kui kandidaat on huvitatud tulevastest töövõimalustest Eesti Pangas, siis säilitame kandidaadi kirjalikul nõusolekul tema andmeid kuni kolm aastat.