Ühtne pangandusjärelevalve Euroopas

4. novembril 2014 alustas tööd Euroopa ühtne järelevalvemehhanism (Single Supervisory Mechanism, SSM), mille raames teeb Euroopa Keskpank otsest järelevalvet euroala oluliste pankade üle.

Eestis tegutsevatest pankadest on Euroopa Keskpanga otsese järelevalve all Swedbank, SEB ja Luminor. Oluliste pankade nimekiri vaadatakse üle ja kinnitatakse üks kord aastas.

SSMi eesmärk on tagada euroala riikides ühtne ja tugev järelevalve pankade kapitali üle. Kokkuvõtlikult on ühtsel järelevalvemehhanismil kaks põhiülesannet:

  • tagada Euroopa pangandussüsteemi turvalisus ja usaldusväärsus;
  • suurendada finantslõimumist ja -stabiilsust.

Euroopa Keskpank vastutab SSMis euroala pankade kapitali- ja likviidsusnõuete täitmise, tegevuslubade andmise ja kehtetuks tunnistamise ning pankades olulise osaluse omandamiseks nõusoleku andmise eest.

Järelevalveülesannete täitmises osalevad ka liikmesriikide järelevalveasutuste töötajad. Eestis on pankade järelevalveasutus ja Euroopa Keskpanga koostööpartner finantsinspektsioon, mis teeb järelevalvet ka kõikide teiste Eesti pankade üle.

Eesti Panga ülesanne on teha makrofinantsjärelevalvet ehk tagada finantssüsteemi stabiilne toimimine. See hõlmab nii hinnangute andmist finantssektori olukorrale ja riskidele kui ka finantsstabiilsust kindlustavate meetmete kehtestamist.

Eesti Panga president kuulub Euroopa Keskpanga nõukogusse ja osaleb seega ühtse järelevalvemehhanismi otsuste langetamises. Otsuste eelnõud valmistab ette Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu, mille liikmete hulka kuuluvad ka finantsinspektsiooni juhatuse esimees ja Eesti Panga asepresident. 

Loe ühtse pangandusjärelevalve kohta täpsemalt SSM kodulehelt ja finantsinspektsiooni kodulehel.