Majandusuuringud Eesti Pangas

Eesti Pangas läbiviidavate majandusuuringute eesmärk on pakkuda rahapoliitiliste ja finantsstabiilsusega seonduvate otsuste langetamiseks tugevat kontseptuaalset ja empiirilist raamistikku, pidades seejuures oluliseks kõrgeid akadeemilisi standardeid ja uuringute praktilist suunitlust poliitikakujundamise seisukohalt. Tuginedes uurimistööde tulemustele on keskpangal võimalik sisukalt osaleda majanduspoliitilises diskussioonis Eestis ja Euroopa Keskpankade Süsteemis. Uurimistööde avaldamine rahvusvahelise levikuga eelretsenseeritavates ajakirjades, aktiivne osavõtt teaduskonverentsidest ning tihe koostöö akadeemiliste ringkondadega on seejuures keskpanga uuringute strateegia oluline osa. Lisaks toetavad uuringud ökonomeetriliste mudelite arendamise kaudu majandusprognooside koostamist ja finantsstabiilsuse hindamist.

Keskpangas tehtav uurimistöö põhineb kolmeks aastaks koostatud strateegilisel uurimisplaanil, mille järgi määratakse kindlaks iga-aastased uurimisprojektid. Vastavalt Eesti Panga strateegilisele uurimisplaanile on peamised uurimisvaldkonnad järgmised:

  • makromajandus- ja pangandusmudelite süsteemi arendamine,
  • rahapoliitika uuringud,
  • finantssektori uuringud ning
  • reaalmajandus.

Lisaks käsitletakse teemasid, mis on olulised üldises majanduspoliitilises diskussioonis. Uurimused avaldatakse Eesti Panga Toimetiste sarjas.