Märksõnad: 

Makseid ja väärtpaberiarveldusi mõjutav õigusraamistik koosneb Euroopa Liidu ja Eesti õigusaktidest. Euroopa Liidu tasemel kehtestatud otse kohalduvaid reegleid liikmesriikide õiguses ei korrata.

Euroopa Liidu õiguse üldaktid on Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu määrused ja direktiivid. Need kehtestatakse Euroopa Komisjoni algatusel. Direktiivid tuleb liikmesriikidel oma seadusandluses üle võtta, määrused kohalduvad otse.

Et vähendada maksete ja väärtpaberiarvelduste riske ning tõhustada makse- ja arveldussüsteemide toimimist, on kehtestatud direktiiv arvelduse lõplikkuse kohta. Selle põhieesmärk on tagada makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemidesse edastatud maksejuhiste õiguskindel arveldamine ning siduvus nii osapooltele kui ka kolmandatele isikutele, seda ka pankroti- või muus maksejõuetusmenetluses. Euroopa Liidu ühtse makseturu loomiseks ja selle toimimise tagamiseks on kehtestatud ühtne õigusraamistik ning peamiste makseteenuste ja -instrumentide kasutamise standardid. Väärtpaberituru toimimise tagamiseks on kehtestatud ühtsed kauplemis-, kliirimis- ja arveldustingimused.

Eesti õigusaktid rakendavad Euroopa Liidu õigust ja reguleerivad Euroopa Liidu reeglitega ühtlustamata valdkondi.

Maksekeskkonda reguleerivad Euroopa Liidu õigusaktid

Eestis maksekeskkonna reguleerimiseks kehtestatud õigusaktid

Väärtpaberikeskkonda reguleerivad Euroopa Liidu tasandi õigusaktid

  • Määrus 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabe hoidlate kohta (EMIR)
  • Direktiiv 2002/47/EL finantstagatiskokkulepete kohta
  • Direktiiv 2009/44/EL , millega muudetakse direktiivi 98/26/EÜ arvelduse lõplikkuse kohta makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemides ja direktiivi 2002/47/EÜ finantstagatiskokkulepete kohta seoses omavahel ühendatud süsteemide ja krediidinõuetega
  • Määrus 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume (CSDR)
  • Direktiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta (MiFID)
  • Määrus 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta

Eestis väärtpaberikeskkonna reguleerimiseks kehtestatud õigusaktid