Teaduspreemia statuut

1. Preemia väljaandmise eesmärk

1.1. Eesti Panga teaduspreemia Urmas Sepa mälestuseks (edaspidi preemia) antakse noortele Eesti majandusteadlastele igal aastal kahe eraldi auhinnana magistri- ja doktoriõppe kategoorias.

1.2. Preemia eesmärk on ergutada teadustegevust majandusteaduse valdkonnas, avaldada tunnustust silmapaistva uurimistöö eest ja väärtustada teaduskraadi omandamise õpin­guid.

2. Preemia suurus

2.1. Eesti Panga rahapoliitika ja majandusuuringute osakonna juhataja teeb igal aastal ette­paneku Eesti Panga juhatusele selle kohta, kui suured võiksid olla järgmisel kalendri­aastal välja antavate preemiate summad magistri- ja doktoriõppe kategoorias. Eesti Panga juhatus kinnitab preemiate suurused siis, kui võetakse vastu Eesti Panga järgmise kalendri­aasta eelarve.

2.2. Kui konkursile on laekunud kaks või rohkem uurimust, mis on komisjoni hinnangul võrdväärsel akadeemilisel tasemel, võib preemia jagada mitme laureaadi vahel. Nimetatud säte kehtib eraldi doktoritööga ja magistritööga seotud preemiate kohta.

3. Preemia andmiseks konkursi väljakuulutamine

3.1. Preemia andmiseks kuulutab Eesti Pank igal aastal hiljemalt 15. aprilliks välja avaliku konkursi. Teade konkursi väljakuulutamise kohta avaldatakse Eesti Panga koduleheküljel internetis ning sellekohane info saadetakse edasi kõikidele Eesti kõrgkoolidele, millel on Eesti Haridusministeeriumi akrediteerimise läbinud majandusteaduste magistri- või doktori­õppekava.

3.2. Teate koostab rahapoliitika ja majandusuuringute osakond ja selles märgitakse ära:
a) preemia suurus;
b) konkursil osalemise tingimused;
c) konkursile esitatavate dokumentide loetelu;
d) dokumentide esitamise tähtaeg ja koht;
e) kontaktandmed, kust küsida lisainfot.

4. Konkursil osalemise tingimused

4.1. Konkursil võivad osaleda kõik isikud, kes on konkursi väljakuulutamise ajal kuni 40-aastased ja:
a) õpivad konkursi väljakuulutamise ajal Eesti Haridusministeeriumi akrediteerimise läbinud magistri- või doktoriõppekaval; või
b) on konkursi väljakuulutamise ajaks omandanud magistri- või doktorikraadi Eesti Haridusministeeriumi akrediteerimise läbinud õppekaval.

4.2. Konkursil võivad osaleda ka uurimisgrupid, kelle iga liige vastab punktis 4.1 toodud tingi­mustele.

4.3. Konkursil ei ole võimalik osaleda juhul, kui konkureerida sooviv isik on konkursil osalemise tähtajal Eesti Panga töötaja, v.a praktikant.

4.4. Konkursil osalemiseks tuleb preemia kandidaatidel esitada Eesti Panka hiljemalt 15. sep­tembriks paberil või elektroonselt järgmised dokumendid:

a) eesti- või ingliskeelne korrektselt vormistatud uurimistöö või publikatsioon (edaspidi teadustöö);
b) kirjalik avaldus konkursil osalemiseks, milles märgitakse teadustöö autori(te) kontakt­andmed (nimi, aadress, õppeasutus, telefoninumber või e-posti aadress), teadustöö tegemise aeg ja koht ning märge selle kohta, millistel konkurssidel on kõnealuse teadus­tööga veel osaletud;
c) teadustöö autori(te) CV(d);
d) teadustöö autori(te) magistri- või doktorikraadi omandamist tõendav(ad) diplom(id) või ülikooli teaduskonna väljastatud tõend(id) magistri- või doktoriõppes õppimise kohta;
e) kolme lehekülje pikkune kokkuvõte konkursile esitatud teadustööst.

5. Preemiakomisjoni moodustamine

5.1. Konkursile laekunud teadustööde hindamiseks moodustatakse hiljemalt 1. oktoobriks kolme­liikmeline preemiakomisjon (edaspidi komisjon), kuhu kuuluvad Eesti Panga raha­poliitika ja majandusuuringute osakonna majandusuuringute allosakonna juhataja (komisjoni esimees) ning kaks väliseksperti, kellest üks on Tartu Ülikooli akadeemiline töötaja ja teine Tallinna Tehnikaülikooli akadeemiline töötaja.

5.2. Komisjoni koosseisu kinnitab Eesti Panga juhatus komisjoni esimehe ettepanekul.

6. Konkursi korraldamine

6.1. Komisjoni kutsub kokku komisjoni esimees. Komisjon on otsustusvõimeline, kui koos­olekust võtavad osa kõik komisjoni liikmed.

6.2. Komisjon hindab teadustööde kvaliteeti ja originaalsust.

6.3. Komisjonil on õigus kaasata teadustööde hindamiseks sõltumatuid eksperte.

6.4. Kui komisjoni liige on mõne konkursile esitatud teadustöö juhendaja või preemia kandi­daadi lähisugulane, abikaasa, lähihõimlane või perekonnaliige, siis määratakse tema asemele asendusliige.

6.5. Komisjon võtab otsused vastu lihthäälteenamusega.

7. Konkursi tulemused

7.1. Komisjon teeb Eesti Panga juhatusele hiljemalt 15. oktoobriks ettepaneku preemia välja anda või jätta preemia välja andmata ning nimetab preemia laureaadid. Ettepaneku kinni­tab Eesti Panga juhatus. Juhatuse otsus on lõplik.

7.2. Konkursi tulemuse teeb Eesti Pank teatavaks hiljemalt 1. novembril oma koduleheküljel internetis.

7.3. Preemia diplomi(d) annab Eesti Pank laureaadile või laureaatidele üle preemia üle­andmise tseremoonial.

7.4. Kui preemiaväärilise teadustöö autoriteks on uurimisgrupp, jaotatakse preemia võrdselt kõigi autorite vahel.

7.5. Eesti Pank avaldab konkursil osalenud, kuid preemiata jäänud kandidaatide töid ja andmeid ainult seadusega ettenähtud juhtudel.

7.6. Laureaadiga või laureaatidega kokkuleppel võib Eesti Pank avaldada auhinnatud teadus­tööd osaliselt või täielikult Eesti Panga Toimetiste sarjas.

7.7. Eesti Pangal on õigus avaldada konkurssi käsitlevaid (pressi)teateid ja artikleid.

8. Konkursi luhtumine

8.1. Konkurss on luhtunud, kui konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi teadustööd või kui komisjoni hinnangu alusel ei olnud ühelgi tööl preemiat vääriva teadustöö kvaliteeti.

9. Eesti Panga isikuandmete töötlemise põhimõtted Eesti Panga teaduspreemia konkursile laekunud teadustöödega seotud isikuandmete kogumisel

9.1. Eesti Pank töötleb isikuandmeid, mida teaduspreemiale kandideerija on kandideerimis­protsessis enda kohta avaldanud. Töötlemise eesmärk on hinnata, kas kandidaat vastab teaduspreemia laureaadile seatud kriteeriumitele. Selleks töötleb Eesti Pank järgnevaid isikuandmeid: põhiandmed (nt nimi, isikukood, sünniaeg), kontaktandmed (nt telefoni­number, e-posti aadress, elukoha aadress), andmed hariduse kohta ning andmed muu asja­kohase info kohta, mida kandidaat on teaduspreemiale kandideerimisel pidanud oluliseks esitada.

9.2. Teaduspreemiale kandideerijate andmete töötlemisel lähtub Eesti Pank kandidaadi enda avaldatud ja esitatud teabest.

9.3. Kandidaadi esitatud dokumentidega saavad tutvuda ainult Eesti Panga teaduspreemia konkursiteates nimetatud kontaktisik ja Eesti Panga juhatuse poolt kinnitatud preemia­komisjoni liikmed. Neid dokumente ja andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata.
Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millega kolmandad isikud (sh pädevad asutused) saavad tutvuda ainult seaduses sätestatud juhtudel. Kõikide kandi­daatide andmeid säilitatakse Eesti Pangas ühe aasta jooksul alates teaduspreemia konkursi lõppemisest.