Märksõnad: 

1. Preemia väljaandmise eesmärk

1.1. Eesti Panga teaduspreemia Urmas Sepa mälestuseks (edaspidi preemia) antakse noortele Eesti majandusteadlastele välja igal aastal kahe eraldi auhinnana magistri- ja doktoriõppe kategoorias.

1.2. Preemia eesmärk on ergutada teadustegevust majandusteaduse valdkonnas, avaldada tunnustust silmapaistva uurimistöö eest ning väärtustada õpinguid teaduskraadi omandamiseks.

2. Preemia suurus

2.1. Preemia raames välja antavate auhindade suurused on 2300 eurot doktoritööl põhineva või doktoriõpingute raames läbiviidud uurimistöö eest ning 1300 eurot magistri väitekirjal põhineva või magistriõpingute raames läbi viidud uurimistöö eest, mis on teostatud majandusteaduste valdkonnas.

2.2. Preemiasummad vaadatakse üle igal aastal.

2.3. Kui konkursile on laekunud kaks või enam uurimust, mis on komisjoni hinnangul võrdväärsel akadeemilisel tasemel, võib preemia jagada mitme laureaadi vahel. Nimetatud säte kehtib eraldi doktoritööga ja magistritööga seotud preemiate kohta.

3. Preemia väljaandmiseks konkursi väljakuulutamine

3.1. Preemia väljaandmiseks kuulutab Eesti Pank välja avaliku konkursi igal aastal hiljemalt 15. aprilliks. Teade konkursi väljakuulutamise kohta avaldatakse Eesti Panga koduleheküljel internetis ning sellekohane info saadetakse edasi kõikidele Eesti kõrgkoolidele, mis omavad Eesti Haridus­minis­teeriumi akrediteerimise läbinud majandusteaduste magistri- või doktoriõppekavasid.

3.2. Teate koostab rahapoliitika ja majandusuuringute osakond ja selles märgitakse ära:

a) preemia suurus;
b) konkursil osalemise tingimused;
c) konkursile esitatavate dokumentide loetelu;
d) dokumentide esitamise tähtaeg ja koht;
e) kontaktandmed lisainfo saamiseks.

4. Konkursil osalemise tingimused

4.1. Konkursil võivad osaleda kõik isikud, kes on konkursi väljakuulutamise ajal kuni 35-aastased ja

a) õpivad konkursi väljakuulutamise ajal Eesti Haridus­minis­teeriumi akrediteerimise läbinud magistri- või doktoriõppekaval või
b) on konkursi väljakuulutamise ajaks omandanud magistri- või doktorikraadi  Eesti Haridusministeeriumi akrediteerimise läbinud õppekaval.

4.2. Konkursil võivad osaleda ka uurimisgrupid, kelle iga liige vastab punktis 4.1. toodud tingimustele.

4.3. Konkursil ei ole võimalik osaleda juhul, kui konkureerida sooviv isik on konkursil osalemise tähtajal Eesti Panga töötaja, v.a. praktikant.

4.4. Konkursil osalemiseks tuleb preemia kandidaatidel esitada Eesti Panka hiljemalt 15. septembriks  paberil või elektroonselt järgmised dokumendid:

a) eesti- või ingliskeelne korrektselt vormistatud uurimistöö või publikatsioon (edaspidi teadustöö);
b) kirjalik avaldus konkursil osalemiseks, milles märgitakse teadustöö autori(te) kontaktandmed (nimi, aadress, õppeasutus, telefoninumber või e-posti aadress), teadustöö tegemise aeg ja koht ning märge selle kohta, millistel konkurssidel on kõnealuse teadustööga veel osaletud;
c) teadustöö autori(te) CV(d);
d) teadustöö autori(te) magistri- või doktorikraadi omandamist tõendav(ad) diplom(id) või ülikooli teaduskonna väljastatud tõend(id) magistri- või doktoriõppes õppimise kohta;
e) kolme lehekülje pikkune kokkuvõte konkursile esitatud teadustööst.

5. Preemiakomisjoni moodustamine

5.1. Konkursile laekunud teadustööde hindamiseks moodustatakse hiljemalt 1. oktoobriks kolmeliikmeline preemiakomisjon (edaspidi komisjon), kuhu kuuluvad rahapoliitika ja majandusuuringute osakonna majandusuuringute allosakonna juhataja (komisjoni esimees), rahapoliitika ja majandusuuringute osakonna töötaja ning töötaja mõnest teisest osakonnast või ekspert väljastpoolt Eesti Panka. Komisjoni koosseisu määratakse ka asendusliige juhuks, kui komisjoni liige peab p 6.4 kohaselt taanduma.

5.2. Komisjoni koosseisu kinnitab Eesti Panga juhatus komisjoni esimehe ettepanekul.

6. Konkursi korraldamine

6.1. Komisjoni kutsub kokku komisjoni esimees. Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa kõik komisjoni liikmed.

6.2. Komisjon hindab teadustööde kvaliteeti ja originaalsust.

6.3. Komisjonil on õigus kaasata teadustööde hindamiseks sõltumatuid eksperte.

6.4. Kui komisjoni liige on mõne konkursile esitatud teadustöö juhendaja või preemia kandidaadi lähisugulane, abikaasa, lähihõimlane või perekonnaliige, siis määratakse tema asemele asendusliige.

6.5. Komisjon võtab otsused vastu lihthäälteenamusega.

7. Konkursi tulemused

7.1. Komisjon teeb Eesti Panga juhatusele hiljemalt 15. oktoobriks ettepaneku preemia välja anda või jätta välja andmata ning nimetab preemia laureaadid. Ettepaneku kinnitab Eesti Panga juhatus. Juhatuse otsus on lõplik.

7.2. Konkursi tulemuse teeb Eesti Pank teatavaks hiljemalt 1. novembril oma kodulehel internetis.

7.3. Preemia diplomi(d) annab Eesti Pank laureaadile või laureaatidele üle preemia üleandmise tseremoonial.

7.4. Kui preemiaväärilise teadustöö autoriteks on uurimisgrupp, jaotatakse preemia võrdselt kõigi autorite vahel.

7.5. Eesti Pank avaldab konkursil osalenud, kuid preemiata jäänud kandidaatide töid ja andmeid ainult seadusega ettenähtud juhtudel.

7.6. Laureaadiga või laureaatidega kokkuleppel võib Eesti Pank avaldada auhinnatud teadustööd osaliselt või täielikult Eesti Panga Toimetiste sarjas.

7.7. Eesti Pangal on õigus avaldada konkurssi käsitlevaid (pressi)teateid ja artikleid.

8. Konkursi luhtumine

8.1. Konkurss on luhtunud, kui konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi teadustööd või komisjoni hinnangu alusel ei olnud ükski töö preemiat vääriva teadustöö kvaliteedi kohane.