Eesti Panga strateegia aastani 2028

Eesti Panga strateegia aastani 2028 on koostatud 2023. aasta suvel. Strateegia ajakohasust hinnatakse igal aastal. Strateegia annab esmalt ülevaate Eesti Panga peamistest ülesannetest ja keskendub seejärel neljale arendusülesandele.

Eesti Panga missioon

Eesti Pank euroala keskpangana annab oma panuse Eesti majanduse kestlikku arengusse ja jõukuse kasvu, hoides hinnakasvu mõõdukana, finantssektorit stabiilsena ja raharinglust toimivana.

Eesti Panga visioon

Eesti Panga seisukohtadel ja tegevusel on kaalu nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. Eesti Pank on tõhus ja uuendusmeelne organisatsioon ning Eesti tugevaim kompetentsikeskus makrotasandi majandus- ja finantsküsimustes.

Eesti Panga peamised ülesanded

Eesti Pank on Eesti Vabariigi keskpank ja põhiseaduslik institutsioon, mis tegutseb muudest riigiasutustest sõltumatult. Keskpanga esmane eesmärk on hindade stabiilsuse säilitamine. Eesti Panga peamised ülesanded on sätestatud Eesti Panga seaduses. Järgnevas osas on neid kirjeldatud koos ettevaatega teemadele, millele keskpank kõige suuremat tähelepanu pöörab.


Eesti Panga tähtsamad arendusülesanded