Eesti Panga ülesanded

Osalemine eurosüsteemi otsuste tegemises ja nende elluviimised

 • Mõõdukas hinnakasv on parim, mida keskpank saab pakkuda pikaajaliseks majanduskasvuks
 • Euroala keskpankade ühine eesmärk on hoida hinnatõus euroalal alla 2%, kuid selle lähedal

Eurosüsteemi keskpangana osaleb Eesti Pank euroala ühtse rahapoliitika kujundamises. Ühtse rahapoliitika elluviimiseks vajalikud otsused valmistatakse ette kõigi eurosüsteemi keskpankade koostöös. Seetõttu on oluline analüüsida kvaliteetselt nii kogu eurosüsteemi mõjutavaid protsesse kui ka vaid Eesti majandust puudutavaid teemasid. Eesti Panga eksperdid teevad Eesti majanduse kohta analüüse ja prognoose ning osalevad euroala majandust käsitlevate analüüside, uuringute ja prognooside koostamises. Pangas tehtavate majandus­uuringute eesmärk on anda teavet, mille alusel langetada rahapoliitika ja finantsstabiilsusega seonduvaid otsuseid, ning pakkuda keskpanga ekspertidele ja juhtidele tuge majanduspoliitilistes aruteludes osalemiseks.

Eesti Pank panustab majanduse stabiilsesse arengusse. Meie ülesanne on tagada, et ettevõtted ja majapidamised saaksid oma tehingutes ja arvestustes tugineda stabiilse ostujõuga rahale. Selle eelduseks on suurte hinnakõikumiste ärahoidmine.

Keskpanga otsused raha hinna ja koguse kohta jõuavad majapidamiste ja ettevõteteni finantssüsteemi kaudu. Rahapoliitiliste otsuste väljundiks on keskpanga tehingud pankadega, kes omakorda väljastavad laene ja võtavad vastu hoiuseid. Rahapoliitika elluviimine tähendab tehingupartneriks olevate pankade usaldusväärsuse hindamist ja rahapoliitiliste operatsioonide tegemist.

Loe lisaks: rahapoliitika, hinnastabiilsus, uuringud, rahvusvaheline koostöö

Raharingluse korraldamine

 • Eesti Pank tagab piisava ja kvaliteetse sularaha olemasolu
 • Tõrgeteta toimivad arveldused pankade vahel on stabiilse panganduse nurgakiviks

Raharingluse korraldamise vallas on Eesti Panga eesmärk tagada nõudlusele vastav kogus kvaliteetset sularaha ning maksesüsteemide usaldusväärne ja tõrgeteta toimimine.

Eesti Pank emiteerib koostöös euroala keskpankade ja Euroopa Keskpangaga euroalal seadusliku maksevahendina kehtivaid pangatähti ja münte. Eesti Pank hoolitseb selle eest, et europangatähtede ja -müntide nõudlus oleks rahuldatud ja säiliks ringluseks vajalik käibevaru, tagab sularaha kvaliteedi ja pangatähtede kaitse võltsimise eest.

Maksesüsteemid on majanduse rahandusliku taristu keskne osa. Eesti Pank haldab arveldussüsteemi TARGET2-Eesti, mis on rahapoliitika elluviimise tehniline platvorm ning mille kaudu saab teha kiireid ja turvalisi pankadevahelisi rahaülekandeid. Koos teiste eurosüsteemi keskpankadega on Eesti Pank väärtpaberite arveldusplatvormi TARGET2-Securities ja loodava tagatishaldussüsteemi ECMS omanik.

Eesti Pank toetab maksekeskkonna arengut, osaledes õigusraamistiku kujundamises ja tehes turuosalistega koostööd. Eesti Pank kui järelevaataja hindab maksesüsteemide vastavust rahvusvahelistele nõuetele ja annab vajaduse korral soovitusi süsteemide toimimiskindluse parandamiseks.

Loe lisaks: makse- ja arveldussüsteemid, sularaha, Target2 Securities

Finantsstabiilsuse tagamine

 • Hinnastabiilsuse ja majanduse arenguks on vaja tugevaid kommertspanku
 • Eesti Pank analüüsib ja hindab finantssektorit ohustavaid riske ning astub vajadusel riske vähendavaid samme

Eesti Panga eesmärk on tagada finantssüsteemi kui terviku toimimine. Hästi toimivat finantssüsteemi on vaja nii majanduse sujuvaks funktsioneerimiseks kui ka selleks, et keskpangal oleks võimalik hinnastabiilsuse hoidmiseks tehtavat rahapoliitikat edukalt ellu viia.

Finantsstabiilsuse hoidmisel teeb Eesti Pank makrofinantsjärelevalvet ehk analüüsib ja hindab finantssektorit ohustavaid süsteemseid riske ning rakendab riskide vähendamiseks poliitikameetmeid. Lisaks kujundab Eesti Pank finantssektori poliitikat, osaledes õigusaktide väljatöötamises ning arendades kriisihaldusraamistikku.

Finantsstabiilsuse tagamisel teeb Eesti Pank tihedat koostööd kodu- ja välismaiste organisatsioonidega Euroopas, Põhja- ja Baltimaades ning Eestis. 2014. aastal käivitub euroalal Euroopa Keskpanga juhitav ühtne pangandusjärelevalve, millega seoses lisanduvad Eesti Pangale täiendavad ülesanded pankade järelevalve korraldamises.

Loe lisaks: finantsstabiilsus, makrofinantsjärelevalve, Finantsstabiilsuse Ülevaade

Nõustamine ja koostöö majanduspoliitilistes küsimustes

 • Eesti Pank nõustab valitsust majanduspoliitilistes küsimustes
 • Keskpanga majandusanalüüsid aitavad elanikel ja ettevõtetel plaanida oma tegevust

Eesti Panga ülesanne on toetada Eesti ja euroala stabiilset ja kestlikku majandusarengut. Sel eesmärgil nõustab Eesti Pank valitsust ning teeb koostööd teadusasutuste, teiste keskpankade ja rahvusvaheliste institutsioonidega. Keskpanga analüüsid ja uuringud on kasulikud nii valitsusele majanduspoliitika kujundamisel kui ka ettevõtetele ja majapidamistele rahaliste otsuste tegemisel. Nõustamise ja koostööga seotud ülesannete edukas täitmine eeldab aktiivset suhtlust eurosüsteemis, aga ka rahvusvahelistes organisatsioonides ja meedias, kus Eesti Pank esindab Eestit ja ühtlasi eurosüsteemi.

Loe lisaks: rahvusvaheline koostöö

Eesti finants- ja välissektori statistika tegemine

 • Eesti Pank on statistikaameti kõrval teine riikliku statistika tegija vabariigis
 • Eesti Pank koostab finants- ja välissektori ning finantskontode statistikat
 • Statistikat kasutab keskpank finantsstabiilsuse tagamisel ning majandusprognooside- ja analüüside koostamisel, samuti abistab see ettevõtjaid investeerimisotsuste tegemisel

Eesti Pank vastutab Eesti finants- ja välissektori ning finantskontode statistika tegemise eest. Keskpanga eesmärk riikliku statistika tegijana on pakkuda kvaliteetset, usaldusväärset, ajakohast ja erapooletut informatsiooni, mida kasutatakse analüüsi-, prognoosi- ja poliitikakujundamisprotsessides, aga ka avalikkuse teavitamisel. Samuti osaleb Eesti Pank Euroopa majandus- ja rahaliidu statistika tegemises ja statistikametoodikate arendamises.

Loe lisaks: statistika, maksebilanss

Finantsvara investeerimine

 • Eesti Pank hoiab oma reservidega raha väärtust ja selle pealt teenitud tuluga rahastab oma tegevust
 • Kuni veerandi oma aastasest kasumist annab Eesti Pank riigieelarvesse

Keskpanga varade säilimine ja investeerimine on keskpanga finantsilise sõltumatuse eeldus. Riigi välisvaluutareservide hoidmine ja juhtimine on Eesti Panga seadusega sätestatud ülesanne. Lisaks haldab Eesti Pank koostööleppe alusel Tagatisfondi investeerimisportfelli ja on valmis investeerima muidki avaliku sektori pikaajalisi reserve. Koostöös teiste eurosüsteemi keskpankadega osaleb Eesti Pank Euroopa Keskpanga välisreservide investeerimises.

Keskpangale kui pikaajalisele ja konservatiivsele rahapaigutajale on uusi väljakutseid pakkunud olukord finantsturgudel, kus kõrgema krediidireitinguga valitsusvõlakirjade intressid on langenud väga madalatele tasemetele. Eesti Pank on tegevuskeskkonna muutustele reageerinud ja riske hajutanud, lisades investeerimisportfelli täiendavaid varaklasse ja paigutades raha senisest enamate riikide võlakirjaturgudele.

Loe lisaks: keskpanga reservid