Kokkuvõte Eesti Panga seminarist "Töörände rollist Eesti majanduses"

Tööjõupuudus ja eriti oskustööjõu puudus on Eesti ettevõtjate teravamaid probleeme. Samuti teame, et Eesti ühiskond vananeb, mistõttu väheneb ühiskonnas tööealiste inimeste osakaal. 12. novembri seminaril arutleti rände teemal – milline roll on sellel praegu ja tulevikuvaates Eesti majanduses ning tööturu toimimises. Vestlusringides keskendusime tööturu osapoolte vaadetele rände teemal.

Seminari esimeses pooles oli kolm ettekannet: Tartu Ülikooli professor Tiit Tammaru käsitles Eesti rändetrende laiemalt ja Eesti Panga ökonomist Orsolya Soosaar analüüsis sisserände mõju tööturu osapooltele. Oslo Ülikooli professor Andreas Moxnes kirjeldas Norra kogemust sisserändega Kesk- ja Ida-Euroopast pärast ELi laienemist 2004. aastal.

Sellele järgnes kolm vestlusringi:

  • Esimeses vestlusringis arutlesid erinevate institutsioonide esindajad, mil määral on ränne mõjutanud kohalike elanike väljavaateid tööturul ning kuidas kujundada poliitikat nii, et ränne edendaks võimalikult hästi Eesti majanduse arengut.
  • Teises vestlusringis said sõna ettevõtjad, et jagada oma kogemust, kuidas välismaalt värbamine mõjutab ettevõtete toimimist ja värbamistaktikat.
  • Seminari lõpetas arutelu parlamendiparteide esindajatega Eesti rändepoliitika võimaluste ja valikute üle.
Seminari salvestus

Esinejate slaidid