Märksõnad: 

2012. aasta aprillis sõlmisid Eesti Pank, pangaliit ja rahandusministeerium omavahel kolmepoolse koostöökokkuleppe, mille eesmärk on toetada Eesti maksekeskkonna tasakaalustatud ja jätkusuutlikku arengut. Samuti aitab foorum kohaneda rahvusvahelise makseteenuste turu muutustega, soodustades osalejate ja foorumi töösse kaasatute koostööd ja teabevahetust.

Foorumi peamised ülesanded on:

  • arendada maksekeskkonda ja täiustada maksete korraldust
  • anda konsultatsioone maksekeskkonda mõjutavate reeglite väljatöötamise, ülevõtmise või rakendamise vallas ning koguda ja analüüsida tagasisidet reeglite praktilise rakendamise kohta
  • korraldada Eesti turu sujuv üleminek ühtse euromaksete piirkonna (Single Euro Payments Area, SEPA) maksekeskkonda ning aidata kaasa selleks vajalike korralduslike, tehniliste ja õiguslike lahenduste toimimisele
  • suurendada teadlikkust maksete korralduse, makseteenuste ja maksekeskkonna kohta
  • kaasata huvitatud asutused ja ettevõtjad maksekeskkonna probleemide arutelusse ja aidata kaasa nende ühisseisukohtade kujunemisele
  • vahetada teavet ja kogemusi, et õppida paremini tundma maksekeskkonda ning makseturu osaliste huve ja ootusi
  • anda soovitusi makseteenuste arendamiseks

Foorumit juhib Eesti Pank, kes teeb aktiivselt koostööd pangaliidu ja rahandusministeeriumiga. Foorumisse on kaasatud Eestis tegutsevad pangad, makseteenuste kasutajad, huvirühmade, sh avaliku sektori esindajad (kaupmeeste ja ettevõtjate liitude esindajad) ja taristuettevõtted. Foorum koguneb kaks korda aastas. Üksikasjalikumat teavet käsitletavate teemade ja osalejate kohta saab aadressilt www.pangaliit.ee/maksefoorum.