Statistika: numbrilised faktid majanduse kohta

Eesti Pank on statistikaameti kõrval teine riikliku statistika tegija Eestis. Eesti Panga statistika võimaldab analüüsida Eesti majanduse käekäiku, sh juba tehtud majandusotsuste mõju. Ilma Eesti Panga statistikata pole võimalik ka rahapoliitiline analüüs ning finantsstabiilsuse ja riskide hindamine. Keskpank teeb peamiselt välis- ja finantssektori statistikat ning koostab rahvamajanduse kvartali finantskontosid. Statistika tegemisel lähtume kuuest rahvusvaheliselt tunnustatud statistikapõhimõttest: ametialane sõltumatus, erapooletus, objektiivsus, usaldusväärsus, statistiline konfidentsiaalsus ja kulutasuvus.

Välissektori statistika hõlmab riigi maksebilanssi, välisvõla arvestust, rahvusvahelist investeerimispositsiooni ja reservide ülevaadet. Välissektori statistika põhieesmärk on anda ülevaade Eesti residentide majandussuhetest muu maailmaga. Näiteks väljendab kvartali maksebilanss kvartali jooksul Eesti residentide ja muu maailma vahel toimunud tehinguid. Investeerimispositsioon näitab aga Eesti residentide nõudeid ja kohustusi muu maailma vastu kvartali lõpu seisuga.

Finantssektori statistika kajastab üksikasjalikult makse- ja arveldussüsteemide kaudu tehtud tehinguid ning krediidiasutuste, liisinguettevõtete ja hoiu-laenuühistute tegevust. Finantssektori statistikale on omane, et see pakub suurel hulgal teavet peale ettevõtete endi ka klientide või tehingu vastaspoolte kohta. Näiteks annab krediidiasutuste statistika (nagu ka liisinguettevõtete statistika) täieliku ülevaate sellest, kui palju on eri kliendirühmadel krediidiasutustes hoiuseid või kui palju on krediidiasutustest võetud laene. Seevastu maksestatistika põhjal saab ülevaate tehtud maksetest liikide ja kliendirühmade kaupa, samuti sellest, kui palju on väljastatud erinevaid pangakaarte ja kui palju on Eestis pangaautomaate, pangakaarte aktsepteerivaid müügiterminale jms.

Finantskontod on rahvamajanduse arvepidamise kontod, mis loovad tervikliku pildi sellest, kui palju on erinevatel majandussektoritel finantsvarasid ja kohustusi ning millised need täpselt on. Kontod kajastavad nii varade ja kohustuste seisu kvartali lõpus kui ka kvartali jooksul tehtud tehinguid (netoarvestuses). Välis- ja finantssektori statistika on oluline sisend rahvamajanduse finantskontode koostamiseks.

Statistika abistab ettevõtjaid investeerimisotsuste tegemisel

Peale Eesti-siseste kasutajate vajavad Eesti Panga tehtud statistikat paljud rahvusvahelised organisatsioonid (nt Euroopa Keskpank, Euroopa Komisjon, Rahvusvaheline Valuutafond, Majanduskoostöö ja Arengu organisatsioon, Maailmapank). Samuti saavad ettevõtjad kasutada Eesti Panga statistikat oma investeerimisotsuste tegemisel. Kuna statistikat tehakse rahvusvahelise statistikametoodika kohaselt, tagab see statistika võrreldavuse ning võimaldab ettevõtjatel lihtsa vaevaga saada ülevaade eri riikide jõukusest, konkurentsist jm.

Statistika tegemisel välditakse dubleerimist

Statistika tegemisel püüab Eesti Pank olla võimalikult tõhus ja vältida andmeesitajate aruandluskoormuse suurenemist. Seetõttu kasutatakse järjest rohkem saadaolevaid registriandmeid ning tehakse koostööd teiste statistika- ja järelevalveteavet koguvate asutustega. Näiteks on Eesti Pangal tihedad koostöösuhted statistikaameti, finantsinspektsiooni, Nasdaq CSD SE Eesti filiaaliga, maksu- ja tolliameti ning äriregistriga. Ent Eesti Pank kogub ka ise andmeid enam umber 3000 andmeesitajalt . Kuna Eestis on finantssektor väga kontsentreerunud ja finantsinspektsiooni vahendusel on osa finantssektori statistika tegemiseks vajalikke andmeid kättesaadav, moodustavad küsitletavatest ettevõtetest ligi 98% mittefinantsettevõtted. Mittefinantsettevõtete andmeid kasutatakse peamiselt välissektori statistika tegemiseks.

Kogu Eesti Panga statistika on osa Euroopa Liidu ja euroala statistikast, mida koostavad Euroopa Liidu statistikaamet Eurostat ja Euroopa Keskpank. See tähendab, et Eesti Pank, nagu ka mis tahes muu Euroopa Liidu riigi keskpank, teeb Euroopa Keskpanga ja Euroopa Liidu jaoks statistikat ühtse metoodika alusel.

Eesti Pank kasutab andmete kogumisel ja statistika tegemisel tänapäevaseid lahendusi, mis võimaldavad meil olla kõige väiksema statistikaosakonnaga keskpank Euroopa Liidu riikide hulgas.