Euroopa Keskpanga pressiteade: rahapoliitilised otsused

Postitatud:

03.02.2022

EKP nõukogu kinnitas 2021. aasta detsembri rahapoliitikaistungil tehtud otsuseid.

Pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorraline varaostukava

2022. aasta esimeses kvartalis tehakse pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorralise varaostukava (PEPP) raames netovaraoste vähemal määral kui eelmises kvartalis. Erakorralise varaostukava raames tehtavad netovaraostud lõpetatakse 2022. aasta märtsi lõpus.

EKP nõukogu kavatseb reinvesteerida erakorralise varaostukava raames ostetud aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvaid põhiosa tagasimakseid vähemalt kuni 2024. aasta lõpuni. Igal juhul kavatsetakse erakorralise varaostukava portfelli edaspidist likvideerimist juhtida, et vältida sekkumist asjakohasesse rahapoliitika kurssi.

Pandeemia on näidanud, et stressiolukorras on varaostude kavandamise ja tegemise paindlikkus aidanud toime tulla puudujääkidega rahapoliitika ülekandemehhanismi toimimisel ja tõhustanud EKP nõukogu jõupingutusi seatud eesmärgi saavutamisel. Stressiolukordades jääb paindlikkus EKP nõukogu volituste piires ka edaspidi oluliseks elemendiks rahapoliitika elluviimisel, kui rahapoliitika ülekandemehhanismi toimimist ohustavad riskid takistavad hinnastabiilsuse saavutamist. Eelkõige juhul, kui turgudel tekib pandeemiast tulenevalt taas killustatus, saab PEPPi reinvesteeringuid vajadust mööda igal ajal paindlikult kohandada nii varaklasside kui ka jurisdiktsioonide lõikes. See võib hõlmata Kreeka Vabariigi emiteeritud võlakirjade oste lisaks lunastamise tähtaegade pikendamisele, et vältida ostude katkemist selles jurisdiktsioonis. Ostude katkemine võib häirida rahapoliitika ülekandumist Kreeka majandusse ajal, kui see ei ole veel pandeemia tagajärgedest taastunud. Vajaduse korral võib PEPPi raames netovaraoste ka jätkata, et võidelda pandeemiast tingitud negatiivsete šokkide vastu.

Varaostukava

Kooskõlas 2021. aasta detsembris tehtud otsusega varaostude järkjärgulise vähendamise kohta ja tagamaks, et rahapoliitika kurss püsib kooskõlas inflatsiooni eesmärgipärase stabiliseerumisega keskpikas perspektiivis, tehakse varaostukava raames igakuiseid netovaraoste 2022. aasta teises kvartalis 40 miljardi euro ja kolmandas kvartalis 30 miljardi euro ulatuses. Alates oktoobrist tehakse netovaraoste igakuiselt 20 miljardi euro ulatuses seni, kuni see on vajalik baasintressimäärade toetava mõju tugevdamiseks. Netovaraostud on kavas lõpetada vahetult enne seda, kui nõukogu hakkab EKP baasintressimäärasid tõstma.

EKP nõukogu kavatseb ka jätkata varaostukava raames ostetud aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvate põhiosa tagasimaksete täies ulatuses reinvesteerimist pikema aja jooksul pärast kuupäeva, mil nõukogu hakkab EKP baasintressimäärasid tõstma, ning igal juhul seni, kuni see on vajalik soodsate likviidsustingimuste ja küllaldaselt toetava rahapoliitilise kursi säilitamiseks.

EKP baasintressimäärad

Nõukogu otsustas säilitada põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäärana 0,00%, laenamise püsivõimaluse intressimäärana 0,25% ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana −0,50%.

Selleks et toetada sümmeetrilise 2% inflatsioonieesmärgi saavutamist ja kooskõlas oma rahapoliitika strateegiaga eeldab EKP nõukogu, et EKP baasintressimäärad püsivad praegusel või sellest madalamal tasemel seni, kuni inflatsioonimäär on jõudnud aegsasti enne ettevaateperioodi lõppu ja ettevaateperioodi ülejäänud aja jooksul püsivalt 2%ni ning alusinflatsiooni areng on nõukogu hinnangul piisav selleks, et inflatsioonimäär saaks keskpikas perspektiivis 2% tasemel stabiliseeruda. See võib kaasa tuua üleminekuperioodi, mille jooksul inflatsioonimäär on seatud eesmärgist mõõdukalt kõrgem.

Refinantseerimisoperatsioonid

EKP nõukogu jätkab pankade rahastamistingimuste jälgimist ja tagab, et kolmanda seeria suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide (TLTRO-III) aegumistähtajad ei takista EKP rahapoliitika mõju sujuvat ülekandumist. Ühtlasi hindab EKP nõukogu korrapäraselt, kuidas suunatud laenutehingud toetavad tema rahapoliitika kurssi. Nagu teatatud, eeldab nõukogu, et TLTRO-III operatsioonide puhul kohaldatavad eritingimused lõpevad käesoleva aasta juunis. Samuti hindab nõukogu reservidelt makstavate intresside kaheastmelise süsteemi asjakohast kalibreerimist, et negatiivsed rahapoliitilised intressimäärad ei piiraks pankade vahendussuutlikkust suure ülelikviidsuse tingimustes.

***

EKP nõukogu on valmis kõiki oma rahapoliitilisi instrumente vajadust mööda kohandama, et tagada keskpikas perspektiivis inflatsiooni stabiliseerumine 2% tasemel.

EKP president põhjendab neid otsuseid täna kell 14.30 Kesk-Euroopa aja järgi algaval pressikonverentsil.

EKP nõukogu kokku lepitud täpset sõnastust vt ingliskeelsest originaalversioonist.