Rahapoliitilised otsused

Postitatud:

12.03.2020

Tänasel istungil tegi EKP nõukogu otsuse ulatusliku rahapoliitiliste meetmete paketi kohta.

(1) Ajutiselt tehakse täiendavaid pikemaajalisi refinantseerimisoperatsioone (LTROd), et pakkuda euroala finantssüsteemile kohest likviidsustuge. Ehkki EKP nõukogu ei näe olulisi pingeid rahaturgudel või likviidsuspuudujääki pangandussüsteemis, on need operatsioonid vajaduse korral tõhusaks kaitsevahendiks. Operatsioone tehakse piiramatu mahuga ja fikseeritud intressimääraga pakkumismenetlusena ning nende intressimäär on võrdne hoiustamise püsivõimaluse keskmise intressimääraga. LTROd tagavad soodsatel tingimustel likviidsuspakkumise, et katta ajavahemikku kuni 2020. aasta juunis toimuva suunatud pikemaajalise refinantseerimisoperatsioonini (TLTRO-III).

(2) Alates 2020. aasta juunist kuni 2021. aasta juunini kohaldatakse kõigi sel ajal lõpetamata TLTRO-III operatsioonide puhul märkimisväärselt soodsamaid tingimusi. Need operatsioonid toetavad pankade laenuandmist koroonaviiruse levikust enim mõjutatud osapooltele, eelkõige väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Kogu selle ajavahemiku jooksul kohaldatakse nende TLTRO-III operatsioonide puhul eurosüsteemi põhiliste refinantseerimisoperatsioonide keskmise intressimääraga võrreldes 25 baaspunkti võrra madalamat intressimäära. Vastaspoolte suhtes, kes säilitavad laenupakkumise senise taseme, kohaldatakse nende operatsioonide puhul madalamat intressimäära, mis võib ajavahemikul kuni 2021. aasta juunini olla hoiustamise püsivõimaluse keskmisest intressimäärast kuni 25 baaspunkti võrra madalam. Ühtlasi on vastaspooltel TLTRO-III raames nüüdsest võimalik laenata kuni 50% kõlblike laenude osakaalust seisuga 28. veebruar 2019. Sellega seoses annab EKP nõukogu eurosüsteemi komiteedele ülesande uurida tagatisnõuete leevendamise meetmeid eesmärgiga tagada, et vastaspooled saaksid rahastamistuge jätkuvalt täiel määral kasutada.

(3) Kuni 2020. aasta lõpuni tehakse ajutiselt täiendavaid netovaraoste 120 miljardi euro ulatuses, mis tagab ulatusliku toetuse erasektori ostukavadest. Koos olemasoleva varaostukavaga toetab see reaalmajandusele soodsate rahastamistingimuste pakkumist suurema ebakindluse keskkonnas.

Nõukogu eeldab jätkuvalt, et netovaraoste tehakse seni, kuni see on vajalik baasintressimäärade toetava mõju tugevdamiseks. Varaostud lõpetatakse vahetult enne seda, kui nõukogu hakkab EKP baasintressimäärasid tõstma.

(4) Nõukogu otsustas säilitada põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäärana 0,00%, laenamise püsivõimaluse intressimäärana 0,25% ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana -0,50%. Nõukogu eeldab, et EKP baasintressimäärad püsivad praegusel või sellest madalamal tasemel seni, kuni inflatsiooniväljavaade on jõuliselt lähenenud tasemele, mis on ettevaateperioodil 2%st allpool, ent sellele piisavalt lähedal, ning see lähenemine kajastub järjepidevalt alusinflatsiooni arengus.

(5) Jätkatakse varaostukava raames ostetud aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvate põhiosa tagasimaksete täies ulatuses reinvesteerimist pikema aja jooksul pärast kuupäeva, mil nõukogu hakkab tõstma baasintressimäärasid, ning igal juhul seni, kuni see on vajalik soodsate likviidsustingimuste ja küllaldaselt toetava rahapoliitilise kursi säilitamiseks.

Üksikasjalikum teave uute operatsioonide kohta avaldatakse sellekohastes pressiteadetes täna pärastlõunal kell 15.30 Kesk-Euroopa aja järgi.

EKP president põhjendab neid otsuseid täna kell 14.30 Kesk-Euroopa aja järgi algaval pressikonverentsil.

EKP nõukogu kokku lepitud täpset sõnastust vt ingliskeelsest originaalversioonist.


Euroopa Keskpank Avalike suhete peadirektoraat, Rahvusvaheliste meediasuhete osakond
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Saksamaa
Tel: +49 69 1344 7455, e-aadress: [email protected], http://www.ecb.europa.eu

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.