Rahapoliitilised otsused

Postitatud:

25.07.2019

Tänasel istungil otsustas Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu säilitada põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäärana 0,00%, laenamise püsivõimaluse intressimäärana 0,25% ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana −0,40%. Nõukogu eeldab, et EKP baasintressimäärad püsivad nüüdsel või sellest madalamal tasemel ka vähemalt 2020. aasta esimesel poolel ning igal juhul seni, kuni see on vajalik, et tagada inflatsioonimäärade püsiv lähenemine keskpika aja eesmärgile.

EKP nõukogu kavatseb jätkata varaostukava raames ostetud aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvate põhiosa tagasimaksete täies ulatuses reinvesteerimist pikema aja jooksul pärast kuupäeva, mil nõukogu hakkab tõstma baasintressimäärasid, ning igal juhul seni, kuni see on vajalik soodsate likviidsustingimuste ja küllaldaselt toetava rahapoliitilise kursi säilitamiseks.

EKP nõukogu rõhutas ka rahapoliitika väga toetava kursi vajalikkust pikema aja jooksul, arvestades et nii realiseerunud inflatsioon kui ka inflatsiooniootused on püsinud pidevalt allpool taset, mis on kooskõlas seatud eesmärgiga. Seega kui inflatsiooni keskpika aja väljavaade jääb seatud eesmärgist jätkuvalt allapoole, on EKP nõukogu valmis tegutsema kooskõlas oma pühendumusega tagada sümmeetria inflatsioonieesmärgis. Seepärast on nõukogu valmis kohandama vajadust mööda kõiki oma instrumente, et tagada inflatsiooni jätkusuutlik lähenemine seatud eesmärgile.

Sellega seoses on EKP nõukogu andnud eurosüsteemi asjaomastele komiteedele ülesande kaaluda erinevaid võimalusi, sealhulgas võimalusi baasintressimääradega seotud eelkommunikatsiooni sõnumi kinnistamiseks ja leevendavate meetmete võtmiseks (nt reservidelt makstavate intresside astmelise süsteemi kavandamine), ning samuti potentsiaalsete uute netovaraostude erinevaid mahte ja koosseise.

EKP president põhjendab neid otsuseid täna kell 14.30 Kesk-Euroopa aja järgi algaval pressikonverentsil.

EKP nõukogu kokku lepitud täpset sõnastust vt ingliskeelsest originaalversioonist.


Euroopa Keskpank Avalike suhete peadirektoraat, Rahvusvaheliste meediasuhete osakond
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Saksamaa
Tel: +49 69 1344 7455, e-aadress: [email protected], http://www.ecb.europa.eu

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.